Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 70 от 21.08.2014 г. Решение № 1228

Решение № 1228

Препис-извлечение от Протокол № 70

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.08.2014 година

 

ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закон за устройство на територията и чл. 43 от НРПУРОИ

 

РЕШЕНИЕ № 1228

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1и ал.3 от ЗОС и чл.2 ал.3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет дава съгласие частите от улична регулация, попадащи в проектен УПИ VІ-408 „за жилищни нужди”, от стр. кв. 71 по ПУП на с. Къпиново, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

2. На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот в обхвата на разработка, приета с Решение №93 по протокол №11 от 25.09.2013 г. на ЕСУТ при Община Велико Търново, като:

2.1. Община Велико Търново прехвърля на ЕТ „Симона 89 – Даниел Бъчваров” с адрес гр. Велико Търново, ул. „Клокотница” №1, правото на собственост върху части от общински имоти, както следва: общинска земя с обща площ от 427,10 кв.м. попада в проектен УПИ VІ-408 от кв.71 по плана на с. Къпиново, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 2 700 лева без начислен ДДС;

2.2. От своя страна ЕТ „Симона 89 – Даниел Бъчваров” с адрес гр. Велико Търново, ул. „Клокотница” №1, прехвърля на Община Велико Търново правото на собственост върху част от собствения си имот - земя частна собственост с площ от 4,80 кв.м., която се отнема за улична регулация и придобива статут на публична общинска собственост срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 30 лева без начислен ДДС.

2.3. Всички разноски по сключване на сделката – доплащане с цел уравняване стойността на имотите, предмет на прехвърлителната сделка, ДДС, местен данък, такса по чл.56а от НОАМТЦУ, такса вписване, стойност на изготвените експертни оценки и др., са за сметка на ЕТ „Симона 89 – Даниел Бъчваров” с адрес гр. Велико Търново, ул. „Клокотница” №1.

3. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи предварителен договор на основание чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ – да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от имоти.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева/                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ