Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 70 от 21.08.2014 г. Решение № 1235

Решение № 1235

Препис-извлечение от Протокол № 70

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.08.2014 година

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба

 

РЕШЕНИЕ № 1235

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот:

- общинско място с площ от 40 /четиридесет/ кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост №5879/08.07.2014 г., представляващо 40/2145 идеални части от урегулиран поземлен имот VІ-166 /шест римско за имот сто шестдесет и шест/ от кв.24 /двадесет и четири/ по плана на с. Малки чифлик, община Велико Търново, целият с площ от 2 145 /две хиляди сто четиридесет и пет/ кв.м., останалата част от който е собственост на Тодор Иванов Парашкевов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Полтава” №7 Д.

 

2. Определя стойност въз основа експертната оценка на общинската част от урегулиран поземлен имот VІ-166 /шест римско за имот сто шестдесет и шест/ от кв.24 по плана на с. Малки чифлик, община Велико Търново, с площ от 40 кв. м., изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 384 /триста осемдесет и четири/ лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на Тодор Иванов Парашкевов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Полтава” №7 Д.

 

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ