Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 70 от 21.08.2014 г. Решение № 1236

Решение № 1236

Препис-извлечение от Протокол № 70

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.08.2014 година

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба

 

РЕШЕНИЕ № 1236

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот:

- общинско място с площ от 76 /седемдесет и шест/ кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост №5878/08.07.2014 г., представляващо 76/1296 идеални части от урегулиран поземлен имот ХІ-591 /единадесет римско за имот петстотин деветдесет и едно/ от кв. 78 /седемдесет и осем/ по плана на с. Шемшево, община Велико Търново, целият с площ от 1 296 /хиляда двеста деветдесет и шест/ кв.м., останалата част от който е собственост на Ангел Иванов Димитров с адрес гр. Велико Търново, ул. „Симеон Велики” №2.

 

2. Определя стойност въз основа експертната оценка на общинската част от урегулиран поземлен имот ХІ-591 /единадесет римско за имот петстотин деветдесет и едно/ от кв.78 по плана на с. Шемшево, община Велико Търново, с площ от 76 кв. м., изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 715 /седемстотин и петнадесет/ лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на Ангел Иванов Димитров с адрес гр. Велико Търново, ул. „Симеон Велики” №2.

 

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ