Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 70 от 21.08.2014 г. Решение № 1237

Решение № 1237

Препис-извлечение от Протокол № 70

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.08.2014 година

 

ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал.1 от ЗОЗЗ

 

РЕШЕНИЕ № 1237

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие на Костадин Стефанов Костадинов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Драган Цончев” №2, за промяна предназначението на части от имот публична общинска собственост, както следва:

- имот №10447.519.171 по КККР на гр. Велико Търново, с обща площ от 7,444 дка, , с НТП: полски път, местност „Пишмана”, землище гр. Велико Търново, за трасе на ВиК захранване – площ с ограничения в размер на 12,43 кв.м. и за трасе за ел. захранване – площ с ограничения в размер на 317,12 кв.м.;

във връзка с процедиран проект за подробен устройствен план –план за застрояване за ПИ №10447.519.103 по КККР на землище гр. Велико Търново, местност „Пишмана” относно промяна предназначението на имота „за жилищно застрояване”; подробни устройствени планове - парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура – трасета на външно електрозахранване – ел.кабел 1 кV и водоснабдяване на имота; план-схеми за електрификация и водоснабдяване към ПУП – план за застрояване. Проектът е разгледан и приет с решение №90 по протокол №7 от 23.07.2014 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

 

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.3 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на Костадин Стефанов Костадинов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Драган Цончев” №2, върху имотите по т.1, след влизане в сила на ПУП.

           

3. Костадин Стефанов Костадинов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Драган Цончев” №2, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ на обекта по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2 – и по промяната на предназначението на земята.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ