Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 70 от 21.08.2014 г. Решение № 1238

Решение № 1238

Препис-извлечение от Протокол № 70

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.08.2014 година

 

ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване с цел промяна предназначението на земеделски имоти за неземеделски нужди съответно на поземлени имоти № 085020, № 085021 и № 085022 и обединяването им в един общ и определяне ново предназначение за „ производство, преработка и съхранение на селскостопанска продукция, и съхраняване, поддръжка и ремонт на селскостопанска техника”, в землището на с.Къпиново, община Велико Търново, местност „Урушко дере” , и одобряване на планово задание за изработване на подробен устройствен план –план за застрояване за поземлени имоти № 085020, № 085021 и № 085022 и план-схеми за В и К и Ел.

 

РЕШЕНИЕ № 1238

          

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 ЗУТ във връзка с чл.12, ал.2 ЗУТ, заявление с вх. регистрационен индекс и дата 94 ПП-731 от 15.07.2014г. от Пламена Атанасова Петрова, от гр.Велико Търново, бул.”България” № 39 и писмо с изх.№ 2109 от 07.07.2014г. на РИОСВ – Велико Търново, Великотърновският общински съвет реши :

 

1. Одобрява техническо задание, изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ от Пламена Атанасова Петрова, за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти № № 085020, № 085021 и № 085022, местност „Урушко дере” в землището на с.Къпиново, община Велико Търново за промяна предназначението на имотите за „производство, преработка и съхранение на селскостопанска продукция, и съхраняване, поддръжка и ремонт на селскостопанска техника” – предимно производствена зона с преобладаващи складови функции /Соп 2/ и застрояване с малка височина – до 10,00м.

 

2. Дава разрешение за изработване на:

   - подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти № № 085020, 085021 и 085022, в землището на с.Къпиново, община Велико Търново, местност „Урушко дере” и определяне ново конкретно предназначение на имотите за „производство, преработка и съхранение на селскостопанска продукция, и съхраняване, поддръжка и ремонт на селскостопанска техника” – предимно производствена зона с преобладаващи складови функции /Соп 2/ и застрояване с малка височина – до 10,00м;

   - план-схеми за водоснабдяване и канализация, и електрозахранване на ПИ № № 085020,085021 и 085022 в землището на с.Къпиново, местност „Урушко дере” към ПУП – план за застрояване.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ