Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на 71-во заседание - 25.09.2014 г. (проект)

Дневен ред на 71-во заседание - 25.09.2014 г. (проект)

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на седемдесет и първо заседание, което да се проведе на 25.09.2014 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в Голяма зала на Община Велико Търново, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за шестмесечието на 2014 г., Вх. № 2779/05.08.2014 г.

2. Приемане на отчет, относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства на ЕС и държавния бюджет, Вх. № 2830/09.09.2014 г.

3. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.08.2014 г. и по Инвестиционната програма за 2014 г., Вх. № 2838/12.09.2014 г.

4. Подписване на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Град Велико Търново- зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм“, Вх. № 2829/09.09.2014 г.

5. Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Велико Търново и издаване на сертификати клас В по чл. 22з, ал. 1 от ЗНИ, Вх. № 2856/12.09.2014 г.

6. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново, Вх. № 2770/25.07.2014 г.

7. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 2812/15.08.2014 г.

8. Учредяване на безвъзмезден безсрочен сервитут върху общински имот в полза на Държавата, Вх. № 2840/12.09.2014 г.

9. Прекратяване на сдружение „За чисти селища“ между общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица, Вх. № 2827/05.09.2014 г.

10. Освобождаване на учениците от Спортно училище от такса за ползване на общежитие за учебната 2014/2015 г., Вх. № 2859/16.09.2014 г.

11. Промяна на вида на разкритите социални услуги от резидентен тип „Защитени жилища“ в с. Церова кория, Вх. № 2839/12.09.2014 г.

12. Промяна на предназначението на публичен платен паркинг на ул. „Крайбрежна“, Вх. № 2855/12.09.2014 г.

13. Намаляване на началната цена за продажба на общински нежилищен имот, с. Дичин, Вх. № 2862/17.09.2014 г.

14. Утвърждаване на годишен план за ползване на дървесина от горския фонд за 2015 г., Вх. № 2824/01.09.2014 г.

15. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, гр. В. Търново, Вх. № 2843/12.09.2014 г.

16. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Малки чифлик, Вх. № 2833/10.09.2014 г.

17. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Малки чифлик, Вх. № 2845/12.09.2014 г.

18. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Малки чифлик, Вх. № 2846/12.09.2014 г.

19. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Малки чифлик, Вх. № 2847/12.09.2014 г.

20. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, гр. Дебелец, Вх. № 2835/10.09.2014 г.

21. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Ресен, Вх. № 2841/12.09.2014 г.

22. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Къпиново, Вх. № 2842/12.09.2014 г.

23. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, гр. В. Търново, Вх. № 2850/12.09.2014 г.

24. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Габровци, Вх. № 2832/10.09.2014 г.

25. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, гр. В. Търново, Вх. № 2849/12.09.2014 г.

26. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Ресен и с. Самоводене, Вх. № 2851/12.09.2014 г.

27. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Малки чифлик, Вх. № 2852/12.09.2014 г.

28. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, гр. Дебелец, Вх. № 2853/12.09.2014 г.

29. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот, с. Момин сбор, Вх. № 2848/12.09.2014 г.

30. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. № 2844/12.09.2014 г.

31. Одобряване проект за ПУП, гр. В. Търново, Вх. № 2836/10.09.2014 г.

32. Подписване на Договор за сдружаване между Община Велико Търново, Република България и Бурса – Голяма община, Република Турция, Вх. № 2858/16.09.2014 г.

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ