Начало Заседания Протоколи Протокол № 71 от 25.09.2014 г.

ПРОТОКОЛ № 71

 

от седемдесет и първото заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 25.09.2014 г. от 09.00 часа в залата на Община Велико Търново. Присъстват 37 общински съветника.

 

В началото г-н Ашиков даде думата на г-н Мариан Кенаров.

Г-Н МАРИАН КЕНАРОВ:Това е последната сесия преди изборите. Гледам, че в листите много от хората, които седят тук, пред нас, са кандидати за народни представители. С тези две томчета на нашите големи поети Ботев и Вазов искам първо да ви пожелая успех в предизборната кампания за народни представители, и най-вече бих пожелал, четейки тези два тома много да мислите за България, тъй както са мислили Ботев и Вазов, защото в последно време много приказки и много неща чухме, но истината е една: два милиона и половина българи работят в чужбина и над 80 000 наши деца учат в чужбина.

Нека повече да мислим за България и както покойният вече Йордан Радичков каза две големи мисли, когато му беше връчена наградата „Златното перо” за цялостен принос към литературата, които сега ще цитирам. Първата беше, че докато в България от политиката се прави поминък, България далеч няма да стигне. Второто, което каза: „Преди с пачи пера пишехме златни мисли, сега със златни пера пишем пачи мисли.”. Дотегна ни в последните години да слушаме пачи мисли и да сме свидетели на пачи дела.

Още веднъж: успех на всички!

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Ако ми позволите, от името на всички колеги да благодарим на г-н Кенаров за хубавите подаръци, които имат послание. Има и един свитък - за стълбицата, който също е много интересен и когато имате време, го прочетете!

Заседанието беше открито от председателя на Общинския съвет – г-н Николай Ашиков, който съобщи, че в залата има необходимия кворум и заседанието може да започне своята работа.

Председателят на ВТОС даде думата за изказвания и предложения по проекта за дневен ред.

 

1. Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за шестмесечието на 2014 г., Вх. № 2779/05.08.2014 г.

2. Приемане на отчет, относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства на ЕС и държавния бюджет, Вх. № 2830/09.09.2014 г.

3. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.08.2014 г. и по Инвестиционната програма за 2014 г., Вх. № 2838/12.09.2014 г.

4. Подписване на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Град Велико Търново- зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм“, Вх. № 2829/09.09.2014 г.

5. Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Велико Търново и издаване на сертификати клас В по чл. 22з, ал. 1 от ЗНИ, Вх. № 2856/12.09.2014 г.

6. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново, Вх. № 2770/25.07.2014 г.

7. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 2812/15.08.2014 г.

8. Учредяване на безвъзмезден безсрочен сервитут върху общински имот в полза на Държавата, Вх. № 2840/12.09.2014 г.

9. Прекратяване на сдружение „За чисти селища“ между общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица, Вх. № 2827/05.09.2014 г.

10. Освобождаване на учениците от Спортно училище от такса за ползване на общежитие за учебната 2014/2015 г., Вх. № 2859/16.09.2014 г.

11. Промяна на вида на разкритите социални услуги от резидентен тип „Защитени жилища“ в с. Церова кория, Вх. № 2839/12.09.2014 г.

12. Промяна на предназначението на публичен платен паркинг на ул. „Крайбрежна“, Вх. № 2855/12.09.2014 г.

13. Намаляване на началната цена за продажба на общински нежилищен имот, с. Дичин, Вх. № 2862/17.09.2014 г.

14. Утвърждаване на годишен план за ползване на дървесина от горския фонд за 2015 г., Вх. № 2824/01.09.2014 г.

15. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, гр. В. Търново, Вх. № 2843/12.09.2014 г.

16. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Малки чифлик, Вх. № 2833/10.09.2014 г.

17. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Малки чифлик, Вх. № 2845/12.09.2014 г.

18. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Малки чифлик, Вх. № 2846/12.09.2014 г.

19. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Малки чифлик, Вх. № 2847/12.09.2014 г.

20. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, гр. Дебелец, Вх. № 2835/10.09.2014 г.

21. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Ресен, Вх. № 2841/12.09.2014 г.

22. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Къпиново, Вх. № 2842/12.09.2014 г.

23. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, гр. В. Търново, Вх. № 2850/12.09.2014 г.

24. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Габровци, Вх. № 2832/10.09.2014 г.

25. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, гр. В. Търново, Вх. № 2849/12.09.2014 г.

26. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Ресен и с. Самоводене, Вх. № 2851/12.09.2014 г.

27. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Малки чифлик, Вх. № 2852/12.09.2014 г.

28. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, гр. Дебелец, Вх. № 2853/12.09.2014 г.

29. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот, с. Момин сбор, Вх. № 2848/12.09.2014 г.

30. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. № 2844/12.09.2014 г.

31. Одобряване проект за ПУП, гр. В. Търново, Вх. № 2836/10.09.2014 г.

32. Подписване на Договор за сдружаване между Община Велико Търново, Република България и Бурса – Голяма община, Република Турция, Вх. № 2858/16.09.2014 г.

 

След което г-н Ашиков предложи като нова точка – девета, да влезе предложение с входящ номер 2864 от 18.09.2014 г. относно сключване на анекс на договор между община Велико Търново и фирма „Илстрой ООД”.

Други предложения относно проекта за дневен ред не бяха направени.

Председателят на Общинския съвет подложи на гласуване дневния ред на заседанието заедно с предложената нова точка с вх. № 2864 от 18.09.2014 година.

Дневният ред на заседанието, заедно с предложената от г-н Ашиков нова точка 9, беше приет с 27 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за шестмесечието на 2014 г., Вх. № 2779/05.08.2014 г.

2. Приемане на отчет, относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства на ЕС и държавния бюджет, Вх. № 2830/09.09.2014 г.

3. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.08.2014 г. и по Инвестиционната програма за 2014 г., Вх. № 2838/12.09.2014 г.

4. Подписване на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Град Велико Търново- зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм“, Вх. № 2829/09.09.2014 г.

5. Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Велико Търново и издаване на сертификати клас В по чл. 22з, ал. 1 от ЗНИ, Вх. № 2856/12.09.2014 г.

6. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново, Вх. № 2770/25.07.2014 г.

7. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 2812/15.08.2014 г.

8. Учредяване на безвъзмезден безсрочен сервитут върху общински имот в полза на Държавата, Вх. № 2840/12.09.2014 г.

9. Сключване на Анекс за промяна на договор за наем от 20.10.2011 г. между Община Велико Търново и „ИЛСТРОЙ” ООД, гр. Велико Търново, Вх. № 2864/18.09.2014 г.

10. Прекратяване на сдружение „За чисти селища“ между общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица, Вх. № 2827/05.09.2014 г.

11. Освобождаване на учениците от Спортно училище от такса за ползване на общежитие за учебната 2014/2015 г., Вх. № 2859/16.09.2014 г.

12. Промяна на вида на разкритите социални услуги от резидентен тип „Защитени жилища“ в с. Церова кория, Вх. № 2839/12.09.2014 г.

13. Промяна на предназначението на публичен платен паркинг на ул. „Крайбрежна“, Вх. № 2855/12.09.2014 г.

14. Намаляване на началната цена за продажба на общински нежилищен имот, с. Дичин, Вх. № 2862/17.09.2014 г.

15. Утвърждаване на годишен план за ползване на дървесина от горския фонд за 2015 г., Вх. № 2824/01.09.2014 г.

16. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, гр. В. Търново, Вх. № 2843/12.09.2014 г.

17. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Малки чифлик, Вх. № 2833/10.09.2014 г.

18. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Малки чифлик, Вх. № 2845/12.09.2014 г.

19. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Малки чифлик, Вх. № 2846/12.09.2014 г.

20. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Малки чифлик, Вх. № 2847/12.09.2014 г.

21. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, гр. Дебелец, Вх. № 2835/10.09.2014 г.

22. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Ресен, Вх. № 2841/12.09.2014 г.

23. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Къпиново, Вх. № 2842/12.09.2014 г.

24. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, гр. В. Търново, Вх. № 2850/12.09.2014 г.

25. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Габровци, Вх. № 2832/10.09.2014 г.

26. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, гр. В. Търново, Вх. № 2849/12.09.2014 г.

27. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Ресен и с. Самоводене, Вх. № 2851/12.09.2014 г.

28. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Малки чифлик, Вх. № 2852/12.09.2014 г.

29. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, гр. Дебелец, Вх. № 2853/12.09.2014 г.

30. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот, с. Момин сбор, Вх. № 2848/12.09.2014 г.

31. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. № 2844/12.09.2014 г.

32. Одобряване проект за ПУП, гр. В. Търново, Вх. № 2836/10.09.2014 г.

33. Подписване на Договор за сдружаване между Община Велико Търново, Република България и Бурса – Голяма община, Република Турция, Вх. № 2858/16.09.2014 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за шестмесечието на 2014 г., Вх. № 2779/05.08.2014 г.

 

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Включването на г-н Кенаров беше много добро, за което го поздравявам! Много често така трябва да си припомняме някои моменти, за да не забравяме, че всичко на този свят е преходно, а след нас остават само делата ни, не думите ни.

Тази точка – „Информация за дейността на търговските дружества за шестмесечието”, беше отложена от предишната сесия по предложение на нашата група, не защото сме против приемането на тази информация, а по-скоро защото трябваше време, за да се запознаем с отчетите на търговските дружества за шестмесечието.

Искам да маркирам само два момента. Първият момент, който много скоро ще излезе на дневен ред и ВТОС като принципал трябва да решава този въпрос, е: Какво правим с „Инвестстрой”, при положение че де факто ние изпразнихме от съдържание „Инвестстрой”? Оставяйки само оценките, които прави „Инвестстрой”, много скоро, още на деветмесечието, ние ще видим, че дружеството генерира много повече разходи, отколкото приходи и финансовият му резултат, ако не е отрицателен, ще бъде нулев. При това положение ние трябва да вземем кардинално решение като принципал: дали „Инвестстрой” продължава дейността си в този вид, с тази дейност и обем, или евентуално разсъждаваме в посока вливане на „Инвестстрой” в друго общинско търговско дружество с оглед оптимизиране на разходите му и разбира се, недопускане на отрицателен финансов резултат, тъй като ние, като Общински съвет, сме принципал и носим отговорност за това търговско дружество.

В общи линии, финансовите отчети за шестмесечието на дружествата не се различават много от тези през миналата година. Картината е смесена, най-често с малко печалба, с малък положителен финансов резултат към средата на годината, разбира се, без големи, фрапантни загуби с изключение на Комплексния онкологичен център, където нещата са изключително комплексни и сложни и те не произтичат толкова от дейността на центъра, а по-скоро от начина на финансиране и схемата на финансиране съгласно държавната политика в сферата на здравеопазването и, разбира се, продължаващия проект с голямо забавяне за реконструкция и модернизация на Комплексния онкологичен център. Периодът на търгуване там надхвърля вече вече четири години и аз съм силно притеснен дали този проект първо ще бъде завършен в срок, и второ: тази тежест - с общинското самоучастие, доколко ще тежи в бъдещи периоди. (Гледам тук към Мариан Маринов, той предполагам ще вземе отношение, когато коментираме Отчета и Инвестиционната програма на общината.) Дотолкова, доколкото сериозното финансово самоучастие на Общината чрез Общинския съвет и забавянето в изпълнението на проекта, респективно и забавянето на подаването на заявките за изплащането на финансовата помощ във времето ще тежат на общинския бюджет, който така или иначе е натоварен с голяма сума; първо: с просрочените задължения на общината и второ: с общия размер на задълженията към доставчици на стоки и услуги, по които общината е платец и възложител. Така че там проблемите са сериозни и ние едва ли бихме могли да ги решим. Това, към което ние, като група, апелираме, е максимално да се оптимизират разходите на Комплексния онкологичен център, тъй като в противен случай като часовников механизъм тиктака отрицателният финансовият резултат. Той, разбира се, е по-малък спрямо миналата година, но продължава да бъде с отрицателни числа.

Г-н ДРАГОШ МЕТОДИЕВ: Първо искам да благодаря за подаръците, които получихме!

Не мога да не взема отношение по точката, тъй като касае лечебни заведения; и едното от лечебните заведения, в което работя, и за което съм морално отговорен. Всички знаете, че лечебните заведения са търговски дружества. Предполагам, че и групата на БСП го знае много добре. Искате да бъде на печалба ли? С цената на кое? И с какво търгуваме? Кое ви притеснява повече – финансовото състояние на лечебното заведение или здравето на хората? Кое е по-ценно? Кажете ми едно лечебно заведение, което е на печалба в тази страна. Дайте ми пример!

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Докторе, може би забрави доскоро от коя група беше част, но късата политическа памет е доста характерна за българската политическа действителност. В никакъв случай не противопоставям болните на финансовото състояние. Напротив, болните се лекуват и те се лекуват добре и моят баща, който вече е покойник, също е ползвал услугите на Комплексния онкологичен център и аз благодаря от тази трибуна на д-р Рачева! Но това, което искам да кажа, е, че аз със загриженост говоря от тази трибуна, в никакъв случай не с евтин популизъм или пък с цел да уязвя по някакъв начин Вас, който се чувствате лично ангажиран с управлението на това търговско дружество, което по своя характер е лечебно заведение.

Г-н РОСЕН ИВАНОВ: Искам да взема отношение по „Инвестстрой”. Адмирирам притеснението на г-н Ламбев за състоянието на дружеството. Да не забравяме обаче, че има много обективни предпоставки за това състояние на „Инвестстрой”. Съгласен съм, че финансовият резултат към настоящия период не е много добър, като ще спомена два фактора, които водят до това състояние. Единият фактор е обслужването на финансовото задължение на това дружество по повод на сметосъбиращата машина, технически този кредит, т.е. това финансово задължение в това дружество. Коректно и нормално е впоследствие този дълг да бъде уреден между търговските дружества – т.е. новото търговско дружество, което ще поеме както дейността, така и обслужването на задължението по повод сметосъбиращата машина.

Вторият важен фактор, който води до отрицателен резултат, е изплащането на обезщетението на предходния управител на дружеството. Нормално е тези две суми водят до това негативно състояние. Колегата Ламбев е напълно прав, че трябва да се мисли в дългосрочен план какво да се прави с това дружество и как да се напълни то с дейност.

Искам да благодаря на г-н Кенаров за символичния дар и смисъла, който стои зад него!

Г-н НИКОЛЕН СТОЙНОВ: Аз също искам да благодаря за красивия подарък!

С две думи: става въпрос за така наречените търговски дружества с лечебен характер. Всички останали дружества, които са различни от Комплексния онкологичен център, са на печалба. И тук се присъединявам до известна степен към репликата на колегата, че няма да гледаме печалбата, въпреки че те наистина са на печалба. А по отношение на негативния резултат на Комплексния онкологичен център, за там всички знаем обективната причина и се надяваме, след като заработи този линеен ускорител, всичко да влезе в план.

Така че аз поздравявам управителите на всички лечебни заведения, които са общински дружества и всички колеги, които работят много добре! Да, Областната болница, където ние имаме 14 % е с около милион и половина просрочия, но Областната болница има да получава за неплатена надлимитна дейност долу-горе толкова. Така че и там нещата в момента са в едно стабилно финансово състояние.

Това исках да кажа за лечебните заведения.

 

Предложението по т. 1 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1242

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 17 от НУУПСВОЧКТД, Великотърновски общински съвет приема информация за резултатите от дейността на Търговските дружества за шестмесечието на 2014г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на отчет, относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства на ЕС и държавния бюджет, Вх. № 2830/09.09.2014 г.

 

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Съвсем накратко. Аз благодаря за информацията, която г-жа Цонева ни предоставя за изпълнението на общинските проекти, които се финансират със средства от Европейския съюз и от държавния бюджет, но в предходни заседания, когато сме обсъждали тези отчети, сме имали официални предложения, които виждам, че не са намерили място в този материал.

Първо: неверифицираните разходи в графата на последната страница в таблицата да се отделят от собствените средства на общината, за да знаем какви са финансовите корекции, респективно санкции, които са наложени на общината по всеки един от проектите. Мисля, че е важно това да бъде изяснено.

Вторият момент, който не намира място в тази информация, това е за всички онези проекти, които се търгуват твърде дълго и са зачервени (казано жаргонно) като рискови от гледна точка на управляващите органи, респективно.

На трето място: в Обяснителната записка няма текст защо за повечето от проектите от началната дата на одобряването на безвъзмездната финансова помощ до очакваното приключване на тези проекти има между три и четири години, т.е. между 36 и 48 месеца, което създава сериозна предпоставка и риск за общинските финанси, независимо от авансовите парични плащания по повечето от проектите, тъй като забавянето на изпълнението на проектите създава затруднения и предпоставка за забавянето на изплащането на безвъзмездната финансова помощ и това тежи на бюджета на общината и неслучайно общината постоянно встъпва в дълг и търси възможност да ни прехвърли максималния размер на общинския дълг, заемайки допълнително средства от фонд ФЛАГ.

Така че, ние сме благодарни, че тази информация е предоставена, макар че това е задължение на администрацията в лицето на кмета – да предоставя такава информация за всички онези общински проекти, но същевременно считаме, че тази информация е непълна (не бих искал да употребявам по-силна дума) и апелирам от трибуната: и сега, и следващия път информацията да бъде подадена коректно и достатъчно подробно, за да може всеки един от колегите от Общинския съвет, разбира се, и обществеността, да видят реалното състояние и ситуацията по изпълнението на тези проекти. Разбира се, и по затрудненията, които администрацията среща и евентуално това, с което Общинският съвет може да помага за реализацията на тези проекти.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ – кмет на община Велико Търново: Съвсем накратко ще се вмъкна в тази информация, която ви е представена. Това, което мога да ви кажа е, че 0,75 % са финансовите корекции, като 2 % са допустимите. Така че виждате, че община Велико Търново, и най-вече администрацията, се е справила доста добре, за да не достигне тази финансова корекция от 2 %.

Другото нещо, което също искам да споделя – за тези 36 или 48 месеца, както Вие, г-н Ламбев, питате защо се удължава срокът. Естествено, всяка една процедура се жали, след това минава по етапния ред до КЗК, от КЗК до вас. Това е време, което е необходимо и управляващият орган на базата на тези процедури също удължава срока.

Що се касае за проекта на Комплексния онкологичен център той е удължен до следващата година, мисля че беше до месец август 2015 година. В момента тече доставката на апаратурата, която трябва да се достави в рамките на новата година и се обучава персоналът който ще работи на нея.

Аз бях на една среща с вицепремиера Екатерина Захариева, която действително постави сериозно въпроса, че в последната една година има доста затлачени проекти. За радост, Велико Търново не е в тази група проекти, които са 239 договора на стойност 154 000 000. В определени общини идват корекции в зависимост от това дали управляващият орган е одобрил процедурата и след това тя е проведена по тяхно одобрение След като е проведена процедурата по тяхното одобрение, след проверката на проекта идва финансова корекция. Мнението на Управителния съвет на Националното сдружение на общините е, че категорично подкрепя общините, които имат такива финансови корекции. Някои от общините, повечето, са даже пред фалит, но факт е, че държавата тук действително трябва да се намеси, защото това е и грешка на управляващия орган. Не може един път ти да одобряваш процедурата и после да налагаш финансова санкция, затова че си одобрил тази процедура и общината е направила според това одобрение.

Действително, мога да кажа, че няма затруднения по проектите в момента. Всички се изпълняват в срока, който управляващият орган ни е дал и ,съответно, кореспонденцията, която водим с тях, така че аз благодаря на Общинската администрация за това, че се справя с всички тези проекти, които сме спечелили в община Велико Търново, а те не са на малка стойност – 118 000 000. Така че в момента има проекти, които са приключили изпълнението и други, които се изпълняват.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Аз нееднократно съм заявявал от тази трибуна и искам отново да го заявя от името на групата: че БСП адмирира работата на Администрацията и ние нямаме проблем с Общинската администрация, напротив, ние считаме, че именно благодарение на Общинската администрация, тези проекти, въпреки трудностите и забавянето, които не зависят от Общинската администрация, се движат и те се докарват и до успешен край. Това е първото.

Второто е за забавянето в последната година и за така нареченото затлачване. Нямам впечатлението в предишните години по-бързо да са се случвали и реализирали проектите, тъй като административно-бюрократичните процедури и правилата са едни и същи за целия програмен период.

На следващо място, аз може би искам да чуя отговор на въпроса: Колко от тези 16 проекта, които се отчитат в момента, че са изпълнени или са в процес на изпълнение, са удължени и по какви причини са удължени като статистика?

В интерес на истината, аз не питам от тази трибуна, аз знам причините, иначе не бих стоял тук, пред вас, да коментирам този въпрос, защото считам, че е съществен. Освен обективните причини, които са: обжалване на процедури от участници, забавяне от обективен характер в периода между одобряването на договора за финансова помощ и обявяването на обществена поръчка именно в общината понякога минава една година.

Аз бих искал да попитам: Какво налага тази необходимост и каква е причината, довела до този огромен период между одобряването на договора и провеждането по същество на обществените поръчки, като изключим процедурите по проектиране, строителен надзор и т.н., които общо взето в рамките на между три и шест месеца се случват, ако няма някакви особености? И понеже аз знам отговора, но искам да го чуем всички ние и обществеността, затова задавам този въпрос, не заради друго. Аз знам отговорите, защото съм си ги изяснил и като група сме ги изяснили.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: От първия секретар на Окръжния съвет на партията и на Градския комитет на партията не се изисква да иска отговор, а да предлага решения. Аз бих уважил това 20-минутно време, което ние в момента си губим, ако колегата Ламбев си беше направил труда да направи един въпросник до Общинската администрация, да получи съответните отговори или информация, да я беше анализирал с групата си и да има официална позиция на БСП или негова лична в качеството му на общински съветник. А в момента: „Аз знам отговорите, ама вие не знаете” - няма как да го приема. Не знам дали ще го приеме и обществеността. Искат се решения или предложения за решения.

Уважаеми г-н Ламбев, направете си труда да направите един въпросник до Общинската администрация, анализирайте си информацията и предложете решения. Иначе ви поздравявам за изказването по Първа точка.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Мисля си, че г-н Радонов забрави, че именно групата на БСП досега подкрепяше всичките проекти, но едно от условията беше да се внася тази информация. И мисля, че вече даже си омръзнахме сами на себе си да тръбим какви са проблемите с европроектите. Говорихме, вадихме справки, показвахме, обясняваше ни се колко са добре нещата,но вече мисля, че в момента вече стигнахме дотам, че няма смисъл да говорим, защото последиците вече се виждат. Алармирахме предварително, вадихме, разпечатвахме, но просто мнозинството трябваше така да си гласува, защото някой, някъде, някакви проекти трябва да си прави, но не в интерес на гражданите.

Аз мисля, че в момента е абсолютно нелепо и нереално да се говори точно по тази начин. Ние, като общински съветници, за една сесия ли сме, или за цял мандат? Чии интереси защитаваме? Нашите собствени интереси или интересите на избирателите. Да, ние ги знаем нещата, но искаме чрез Общинския съвет, чрез нашата работа да ги разберат и гражданите на тази община: как се харчат общински средства, колко са санкциите за общината. Всичкото това нещо, когато всеки един човек погледне, може да го види. Вярно, има завоалирани числа, скрити числа. Аз вече се уморих. Алармирахме загрижено и вече не зная какво да правим в момента. Това е положението, за съжаление.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Аз бих искал да поздравим Тишо за бащинството! Още един великотърновец се появи на бял свят. Да ти е живо и здраво! Имайки предвид твоята поколенческа традиция, то може да стане и социалист, въпрос на харесване и на възпитание.

На второ място: Пламене, отдавна в БСП няма такава длъжност – първи секретар или генерален секретар, и твоята ирония е неуместна. Валентин Ламбев, както добре знаеш, е председател на Общинския съвет на БСП във Велико Търново, разбира се и на Областния съвет на БСП.

Трето, ние няколко пъти сме отправяли такива искания - за една по-голяма конкретика, включително в конкретни цифри. Г-н Панов каза: 0,75 %”. Добре, това е похвално, в рамките сме, но като абсолютна цифра също сме го искали и не сме получавали отговор. Вероятно г-н Ламбев го има този отговор, но нека да го чуем официално от тази трибуна. Рядко в сесиите върви политически разговор и се радвам, че сега е такъв.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Аз призовавам да не бъдем черногледи. На всички ви е ясно, че ние сме единици от общините, които нямат финансови корекции. Една община като Габрово има финансова корекция около или над 20 000 000. Така че аз мисля, че засега нещата вървят добре и не трябва да бъдем толкова черногледи, напротив – където можем да помагаме, да помагаме и където се изисква информация, има определен ред, по който може да се изиска предварително и нещата да се разнищят по комисиите.

 

Предложението по точка 2 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 28 „за”, 6 „против”, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1243

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема отчета за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет за информация.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.08.2014 г. и по Инвестиционната програма за 2014 г., Вх. № 2838/12.09.2014 г.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Виждам, че г-н Тодоров обръща часовника и се обръщам към него: ние политически сме антагонистични, но човешки сме приятели, дай ми малко повече време, ако се наложи!

Уважаеми колега Панов! Казвам „колега” неслучайно; разбира се, зачитайки неговата длъжност; но ние сме двете страни на една монета - ние и Общинската администрация, в лицето на кмета на общината. И тук вече почва да идва моето смущение. Коментирахме го и в комисията. Оказва се, че ние ще трябва да узаконяваме направени вече разходи. При това става въпрос за дейности по инфраструктурата, които са наложителни и никой не го отрича. Станало е хубаво – всички пътуваме по кампанията, аз също пътувам по този път. Става въпрос за пътя Водолей – Дичин – Ресен, става въпрос за пътя Беляковец. Това е хубаво и това трябва да стане, само че гледам тук, че планът е нула за тези два обекта, а сега сме изхарчили някъде около 500 000 лв., че и повече. Това е половината от капиталовите разходи, които държавата предоставя на община Велико Търново.

И тук идва нашето удовлетворение, защото ние още от първия ден, включително и при вътрешнопартийната кампания за избор на кандидати за местната власт, го лансирахме ясно и категорично: една от годините да бъде година на населените места и там да отиде голяма част от капиталовите разходи, даже тогава ние казахме 100 %. Ние не го правим от политически сметки. Всеки един от кметовете иска да остави нещо след себе си, включително и кметът Панов. Нека и той да остави след себе си. Във Велико Търново възможностите са много по-големи, в населените места – по-малки, но ние трябва да предоставим такива средства и ние ще настояваме, публично го оповестихме, по тази Инвестиционна програма, наречена на Орешарски, ако тя бъде запазена, да бъдат заделени 2 000 000 лв., с които да се оправи що-годе пътната инфраструктура в населените места.

И тук вече идваме пак до началото на това, което искам да споделя. Говорим: „Администрацията, Общинският съвет”. Не бива така да се прави. Имахме сесии една след друга няколко пъти - сигурно по два пъти на месец сме правили сесии. Нормално е това да бъде предложено и ние, разбира се, да го одобрим, но в края на миналия мандат кметът Рашев го завърши с едно асфалтиране (казано в кавички) за същия този път, за който бяха похарчени пак 400 000 лв. И резултатът какъв е? Айде сега, пак ново преасфалтиране. И после още ново. Дано не се случи! Затова вадя „жълт картон” за начина и подхода, по който се прави. Не го допускайте! Това е нашата молба, казано с по-стоманен тон: да не се случва повече, защото възниква недоверие между нас – от едната страна на монетата и от другата страна на монетата, които имаме една обща цел.

В интерес на истината, качествено е направено, само че как е направена обществената поръчка, кой е изпълнител – ние разбираме това постфактум. Може би от микрофона г-н Панов трябваше да каже. В тази част на обществената поръчка необходимото е направено, но не бива постфактум. Защото пак ще питам: тази апаратура, която е взета за ефирното излъчване на Кабелното радио, тя купена ли е? Ето съмнението, ето как от един детайл се получава недоверие. Не трябва да има такова, защото това ще изостри отношенията, това ще нагнети напрежение, съмнения, а в едно съвместно управление, каквото правим ние, като Общински съвет, и Администрацията, не бива да има такива пукнатини. Лошо се пише на града, ако се получат такива неща. И в този смисъл аз ще се въздържа като знак, а мисля, че групата ни ще се въздържи, като знак, да утвърди тези промени.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Аз също исках г-н Маринов да цитира двете цифри, за които го помолих в Бюджетната комисия за просрочените задължения на общината към края на месец август и общия размер на задълженията на общината към края на месец август и тогава бих искал да взема отношение.

Г-н МАРИЯН МАРИНОВ – директор на дирекция „Бюджет и финанси”: Към края на месец август просрочените задължения, които общината е имала, са 2 640 000 лв., което се образува като стабилна константна цифра. Няма повишаване през летните месеци, няма и намаляване. Общите задължения, оперативните, са приблизително с един милион повече, около три милиона и шестстотин лв. Това е една месечна сметка, говоря за фактурирането.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Просрочени задължения на община Велико Търново към края на месец август: 2 640 431 лв. Така ли е , г-н Маринов? Числата се запазват почти без изменение. И в тази връзка бих искал да попитам, чисто професионално, това представлява ли опасност за общинските финанси и каква е стратегията, какъв е планът за устойчивото и трайно намаляване на размера на просрочените задължения с оглед общината да влезе в ролята си на коректен платец по своите договорни задължения.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Колеги, ще направя едно изключение и ще дам думата на кмета на с. Ресен за реплика.

Г-жа ЙОРДАНКА КОЛЕВА – кмет на с. Ресен: Аз се чувствам много, много отговорна за коментара „пътя Ресен – Водолей – Дичин”. Казвам, че се чувствам отговорна, защото в момента съм единственият кмет от тези населени места; мога да включа Никюп и Лесичери към другата община.

Господа, нека да не отричаме нещо толкова добро, което направихме, за четири населени места! Може би някои от общинските съветници не са минавали по този път, но населението от тези места десет години се тормози с този път. Нямаше по-лош път в общината и в областта от пътя Ресен – Водолей – Дичин. Приемете моите благодарности от името на жителите. Няма нито един жител, който да е реагирал отрицателно, затова защото сега там се минава спокойно; затова защото те оцениха грижата на общината и на Общинския съвет. Особено тези, които разбират кой може да се погрижи за по-добрите условия на живот. Благодаря ви, че пътя го има!

Ние сега не можем да го разрушим, той просто остава. Как вие ще гласувате, как ще се разбирате помежду си, но хората са доволни. Дано за в бъдеще и другите пътища на общината – говоря за отсечката Самоводене – Ресен – Паскалевец – Обединение, която е третокласен път, държавата, Министерството на благоустрояването, решат, разбира се, с ваша помощ, този път да се ремонтира. Г-н Стоян Витанов ми напомни: „Недей забравя да кажеш и за третокласния път!”.

Още един път: благодаря ви от името на жителите! Те са благодарни и дано повече такива решения да има!

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Вярно е, че след една седмица има избори, обаче имаме оперативна работа, която трябва да свършим. Много ви моля да забравим, че сме в предизборна кампания, да ограничим политическите изказвания и да си свършим работата!

Г-н ДРАГОШ МЕТОДИЕВ: Г-н Трифонов просто ми взе думата.

 

Предложението по т. 3 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Валентин Ламбев - против, Стефан Антонов – въздържал се, Лидия Прокопова - против, Желка Денева – въздържал се, Петко Тюфекчиев – въздържал се, Стоян Витанов – въздържал се, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Драгош Методиев – за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, 2 „против” и 4 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1244

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, Великотърновски общински съвет реши:

 

  1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета към 31.08.2014 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 година /Приложение №1/, както следва:

 

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

§§

Всичко:

ІІІ тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

-1 596

-1 596

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

-1 596

-1 596

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-1 596

-1 596

Други неданъчни приходи

3600

1 287

1 287

- получени застрахователни обезщетения за ДМА

3611

49

49

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

49

49

- други неданъчни приходи

3619

1 238

1 238

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

1 238

1 238

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-91

-91

- Внесен ДДС (-)

3701

-12

-12

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-12

-12

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-79

-79

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-79

-79

Помощи за дарения и др.суми

4500

400

400

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

400

400

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

400

400

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

0

0

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Трансфери м/у бюджети (нето)

6100

127 008

127 008

получени трансфери /+/

6101

127 008

127 008

- Община Велико Търново

6101

39 508

39 508

-Дирекция "Култура и туризъм"

6101

87 500

87 500

- вътр. трансф.в системата на първост.р-л

6109

0

0

- Община Велико Търново

6109

-39 508

-39 508

- -Дирекция "Култура и туризъм"

6109

39 508

39 508

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ:

 

127 008

127 008

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

 

127 008

127 008

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

§§

Всичко:

ІІІ тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

46 286

46 286

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

2408

62

62

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

62

62

- приходи от лихви по срочни депозити

2409

46 217

46 217

- Община Велико Търново

46 217

46 217

- приходи от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина

2410

7

7

- Община Велико Търново

7

7

Глоби, санкции и наказателни лихви

2800

0

0

- глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви,
обезщетения и начети

2802

-120 000

-120 000

- Община Велико Търново

-120 000

-120 000

- наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски

2809

120 000

120 000

- Община Велико Търново

120 000

120 000

Други неданъчни приходи

3600

1

1

- получени застрахователни обезщетения за ДМА

3611

1

1

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

1

1

Помощи за дарения и др.суми

4500

5 728

5 728

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

5 728

5 728

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

1 988

1 988

-Дирекция "Култура и туризъм"

3 740

3 740

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

52 015

52 015

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

52 015

52 015

Трансфери между бюджети (нето)

предоставени трансфери /-/

6100

0

0

- вътр. трансф.в системата на първост.р-л

6109

0

0

- Община Велико Търново

6109

-86 584

-86 584

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6109

47 000

47 000

-Дирекция "Култура и туризъм"

6109

33 284

33 284

- Ресен

6109

6 000

6 000

- Група кметства Килифарево

6109

300

300

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ:

 

0

0

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

52 015

52 015

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

 

179 023

179 023

РАЗХОДИ

 

 

 

§§

Всичко:

IІІ тр.

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

1. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

127 008 лв

Група 3 Култура

127 008 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и
туризъм"

127 008 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

127 008 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

1. Функция 3 Образование

47 000 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование,
мл.дейности и спорт"

47 000 лв

2. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

454 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

454 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

454 лв

3. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

37 024 лв

Група 3 Култура

37 024 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и
туризъм"

37 024 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

 

 

84 478 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

95 109 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

95 509 лв

Група кметства Килифарево

-400 лв

2. Функция 2 Отбрана и сигурност

300 лв

Група 5. Защита на населението, управление и дейности
при стихийни бедствия и аварии

300 лв

- в т.ч.:

Група кметства Килифарево

300 лв

3. Функция 3 Образование

2 159 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

108 лв

Дирекция "Образование,
мл.дейности и спорт"

2 051 лв

4. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

-454 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

-454 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-454 лв

5. Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване

   на околната среда

86 154 лв

Група 1 Жилищно строителство и БКС

81 101 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

80 101 лв

Кметство Килифарево

1 000 лв

Група 2 Опазване на околната среда

5 053 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

5 053 лв

Кметство Килифарево

6. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

5 000 лв

Група 2 Физическа култура и спорт

5 000 лв

- в т. ч.:

Кметство Килифарево

-1 000 лв

Кметство Ресен

6 000 лв

7. Функция 8 Икономически дейности и услуги

-220 731 лв

Група 3 Транспорт и съобщения

-150 731 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-151 131 лв

Група кметства Килифарево

400 лв

Група 6 Други дейности по икономиката

-70 000 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-70 000 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

-32 463 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

52 015 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

179 023 лв

 

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 година, съгласно Приложение 1 към настоящото решение.

 

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ (отрицателен вот): Първо, групата на БСП я лишихте от възможността да гласува „за”, като на последния наш въпрос нямаше отговор. Мисля, че можеше все пак да уважите Общинския съвет.

И второто, което го отправям от трибуната, тъй като веднъж вече съм разговарял с Вашите сътрудници, г-н Председател: много моля името на г-н Николай Илчев да не бъде четено заедно с имената на групата съветници от БСП, тъй като той не е част от нея и по правилник би трябвало да бъде четено отделно, като на независим общински съветник! Вярвам, че ще го вземете предвид!

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Подписване на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Град Велико Търново- зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм“, Вх. № 2829/09.09.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 4 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1245

 

На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет

 

Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да подпише Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ в рамките на размера на 35 % аванс по проект „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/014 по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г., явяващ се 1 612 697,14 лв. /един милион шестстотин и дванадесет хиляди шестстотин деветдесет и седем лева и четиринадесет стотинки/, със срок на предявяване – до 20.07.2015 г., два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съгласно Приложение І, неразделна част от решението.

 

Приложение1: Запис на заповед, утвърден от Договарящия орган.

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Велико Търново и издаване на сертификати клас В по чл. 22з, ал. 1 от ЗНИ, Вх. № 2856/12.09.2014 г.

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Съгласно Правилника на ВТОС наредбите се приемат на две четения. Необходимо е да се изслуша първо доклада на водещата комисия – по НПУОР, и давам думата на г-н Александър Чокойски.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Доклад на ПК по НПУОР относно приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Велико Търново и издаване на сертификати, клас „Б” по чл. 22, ал. 1 от Закона за насърчаване на инвестициите.

Уважаеми общински съветници, с влизане в сила на Закона за насърчаване на инвестициите на кметовете на общини са възложени задължения по насърчаване на инвестициите на територията на съответната община. Съгласно чл. 22, ал. 1 за насърчаване на инвестициите с общинско значение Общинският съвет приема наредба, в която се определят условията и редът за издаване на сертификат, клас „Б” и прилагането на мерките съгласно изискванията на Глава ІІІ и на Правилника за прилагане на закона.

Със свое решение № 1224 по протокол № 70 от 21.08.2014 г. ВТОС възлага на кмета на община В. Търново да разработи и предложи за приемане Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Велико Търново и издаване на сертификат, клас „Б” по чл. 22, ал. 1 от Закона за насърчаване на инвестициите.

Внесеното предложение за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Велико Търново е разгледано от ПК по НПУОР, която на заседание, проведено на 15.09.2014 г., е подкрепила проекта за решение с 6 гласа „за”.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз мисля, че тази точка е изключително важна, затова ви моля наистина да акцентирате върху това, което ще кажа и разбира се, правилно да преценим „за” или „против” това предложение конкретно сме. Какво имам предвид? Просто становището на комисията малко ме изненада и аз се чудя как да формулирам самото си изказване. Моите уважения към г-н Чокойски, когото аз много уважавам, но аз не съм съгласен с това предложение по две причини. Първо и основно: чисто нормативно-правно. Предложението, което ни е направено за подзаконов нормативен акт, не отговаря на дефиницията за поднормативен акт, защото тази група от експерти (в кавички) са преписали буквално и в пряк, и в преносен смисъл съдържанието на закона, а по смисъла на определени нормативни актове това в никакъв случай не може да представлява подзаконов нормативен акт, който по дефиниция има строго определен регламент и значение по смисъла на съдържанието в същия състав от наредбата.

Второ, вероятно бих се прикачил към изказването на колегата, че кучетата си лаят и керванът си върви и вероятно този проект ще мине, тъй като някой ще излезе и ще каже: Да, ама това е на първо четене.”, с което аз категорично не съм съгласен. Ще ви кажа и другите си съображения, поради които аз няма как да подкрепя самата уредба и то след като самият смисъл на проекта за наредба не предлага друга визия и решение според нормите на законите, какво трябва да тълкуваме и да интерпретираме в момента, за да напасваме един нормативен акт, който трябва да бъде в услуга на един закон - което е в абсолютно противоречие. Но в този ред на мисли, аз искам да кажа, че тези, които са я писали, не са се съобразили с много неща, включително и с правилника към Закона, който е основен и задължителен.

Оттам нататък каквото и да кажа, ще бъде абсолютно без значение, но бих могъл да ви нахвърля само няколко дребни сламки, за да може наистина тези, които не четат достатъчно задълбочено, да придобият представа, че въпросът наистина е от изключително значение и то откъдето и да го хванеш, по какъвто и показател да го разтърсиш, включая с Устройствения правилник на община Велико Търново, защото начинът, по който е разписана дефиницията в закона, респективно проектът за наредбата, ни задължава ние да вземем предвид какво и как се случва в процедурите, т.е. този кратък срок, с който ние трябва да се съобразим за наредбата, кой ще го изпълнява, коя от всичките дирекции. Да, кметът разпорежда, но кой ще го изпълнява?

Още по-нататък: как и по какъв начин ще бъдат разписани изпълнителите, тъй като там е записано, че трябва да имаме оценка от двама. Кои ще са тези лицензирани оценители или както и в следващите точки ние ще правим процедури по намаляване на оценки, защото оценителите, виждате ли, направили едни огромни сметки, които някой трябва да заплати при участие в една публична процедура. Да, но тук въпросът е точно обратен - оценителите трябва да направят оценка и след това тази оценка влиза в Общинския съвет. След като знаем как работим ние в този мандат, в миналия и прочее, вероятно и за в бъдеще, аз мисля, че трябва да бъдем достатъчно осторожни и да си създадем ясни правила и критерии, които да гарантират сигурност на който и да е инвеститор.

Оттам нататък, във връзка с правилника аз мисля, че би било редно по някакъв начин да се съобразим с разпоредбата на самия правилник и да направим едно извлечение във връзка със самите инвестиции, и най-важното: в каква посока или в кой сегмент ще се развиват самите инвестиционни намерения, т.е. дали говорим за икономически дейности от сектора „Услуги”, дали говорим за високотехнологични дейности от индустриалния сектор, дали за обект от високотехнологични дейности от сектора „Услуги”, които са абсолютно различни и прочие.

Пак ви казвам: според мен този проект трябва да бъде върнат от нас с гласуване, днес, и да си го направят както трябва, т.е. да ни представят по смисъла и съдържанието на законите наистина един подзаконов нормативен акт, какъвто е наредбата, за да може след това вече да започнем и да разсъждаваме върху нея и да съставим наистина един подзаконов нормативен акт. Просто ви казвам, че ако искаме да бъдем последователни, тази наредба, в този проект не трябва да минава днес.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Колеги, които са били в предишния мандат, знаят, че ние с колегата бяхме на противоположни мнения по много точки и между нас прехвръкваха искри. В случая, за моя радост, надявам се и за негова, аз се присъединявам към така направеното от него изказване и ще се опитам да избягам от формалната страна на въпроса, която той разви, тъй като всички знаем, че той ще става юрист и се подготвя много добре откъм юридическата страна на въпросите.

Моите притеснения са свързани с това, че имам едно усещане, че ако приемем тази наредба, впоследствие може да се окаже така, че една фирма, която и да е тя, ще бъде в привилегировано положение, идвайки да развива дейност тук, в община Велико Търново. Веднага искам да кажа, че това мое изказване не е насочено към това да спираме евентуалните инвеститори, които, дай Боже, да дойдат и да развиват каквато и да била дейност, най-вече икономическа, в община Велико Търново, но се страхувам, че можем да поставим в неравностойно положение част от досегашните фирми, досегашните юридически лица, които така или иначе развиват дейност на нашата община. Т.е., според мен, ако приемем тази наредба, ще влезем в една силна колизия с останалите наредба, с правилниците за прилагане на наредбата за разпореждане с общинско имущество, с икономическите наредби, а и с някои закони. Т.е. трябва да си дадем сметка, ще направим ли така, че някой като дойде, Общинската администрация да си зареже работата и да тръгне привилегировано към развиване и обслужване именно на тази фирма. Защото си спомням, че в по-предишния мандат беше дошла една наистина сериозна фирма, от клас „А”, която изолира всякаква конкуренция и на нея й беше предоставено да развива дейност в една стайна температура, без да може да се конкурира реално на пазара – и на труда, и в икономически, и във всякакъв друг план.

Така че аз в заключение искам да кажа, че няма да подкрепя тази наредба на първо четене именно с тези доводи.

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Аз съм възхитен от изказването на моя приятел Румен Димитров. Той е спортен тип човек, влизали сме понякога в остри спорове и неговото изказване показва, че той е вече реален магистрат. И както обичам да се шегувам напоследък със себе си и с някои други хора: моят прадядо живя до 112 години и понеже нося неговия ген, може и да се изненадате, но твърде е вероятно да запиша „Право”, за да мога с елегантно преливане от една наредба и в параграфи, и цитирания да говоря с часове пред дадена аудитория, въпреки че и сега предавам поетично химически науки и студентите ме разбират.

Но, уважаеми Румене и Камене, аз ви разбирам, има може би нещо, което трябва да се доработи в тази наредба, но нали всички допускаме, че при разработването на този труд (защото това е труд) са участвали хора със съответно образование и със съответно интелектуално ниво на личностно представяне в обществото.

И без да приемате, че това е менторско послание към вас, аз бих ви предложил: по време на комисиите, на които сте заседавали, по време на дългия период, в който е създавана тази наредба, тогава е било мястото. Сега вие ще кажете: Михаил иска да отрече дебата, който водим тук. Не, разбира се, дебат трябва да има, защото чрез спора се ражда истината, но аз бих предпочел, както и друг път съм се изразявал, да се представи със слайдове даденото предложение: „Този параграф е така и така, ние ви предлагаме така”, и тук може да се изработи, да изкристализира даденото изречение или даденият параграф.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Г-н Харалампиев, поклон пред високата оценка, която ми давате и Ви благодаря, но аз мисля, че всички тук, без значение на политическите формации, които представлявате, имаме една основна задача: ние трябва да прилагаме върховенството на закона форма в каквато и да е форма.

Един риторичен въпрос, г-н Харалампиев Вие сте преподавател, професор, уважаван и харесван: Ако хванете един студент да преписва, давате ли му ход да продължи да защитава изпита, или го освобождавате да отиде да се подготви? По същата логика аз мога да ви говоря за презумпции и за фикции, т.е. за хубави и за лоши неща. Но да не се задълбочавам, въпросът ми беше изключително точен: Ако хванете един студент по време на изпит, пускате ли го, пишете ли му добра оценка? В момента казвате: „труд”, но за мен това не е труд, напротив – един копи-пейст на който и да е материал, без значение дали е закон или каквото и да било, за мен това не е труд, защото никой не е полагал интелектуалния труд да развие и да разработи според изискванията на нормите и съдържанието, което трябва да предложи на нас.

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Моят въпрос е кратък: Подкрепям напълно г-н Димитров - че това не е подзаконов акт, но той изпадна в юридически подробности.

Въпросът е: Какво правим с инвеститорите под 1 000 000? Повечето от тях са с по 200 000, по 300 000, по 500 000. Тях няма да ги стимулираме. Един милион я дойде на пет години, я не дойде, а тези, другите, които всъщност са ни в основата, според мен трябва да намерят място в тази наредба. Не знам дали съм прав, затова задавам този въпрос към г-жа Данева.

Г-жа СНЕЖАНА ДАНЕВА-ИВАНОВА – заместник-кмет на община Велико Търново: Тази наредба е предложена на вниманието на Общинския съвет във връзка със Закона за насърчаване на инвестициите, тъй като на общинските съвети е вменено такова задължение - те да приемат такава наредба. Всички ние говорим да привличаме инвеститори, всички ние говорим за насърчаване на инвеститорите и в момента, в който законът ни задължи да направим един такъв поднормативен акт, ние срещаме поредния отпор.

Г-н Димитров, Вие обидихте работната група (в кавички) и тъй като аз ръководих тази работна група, и в продължение на може би два месеца и половина или три ние се събирахме поне седем пъти, за да направим тази наредба. Не казвам, че сме направили съвършената наредба, но определено се постарахме.

В периода, в който имаше срок за постъпване на предложения, не постъпи нито едно. Аз бих помолила, тъй като това е първо чете, писмено да постъпят всякакви забележки и възражения. Разбира се, този документ е отворен и подлежи на корекция.

На г-н Михайлов: да, ние сме заложили долен праг 1 000 000, но това също подлежи на корекция, така че при второ четене бих помолила да постъпи като предложение. Не възразявам да направим и съвместна група с общинските съветници, за да уточним тези различия и забележките, които вие имате към нас като работна група.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Г-жо Данева, с цялото си уважение към Вас, ще бъда изключително мек в изказа си. Никъде в документите не е разписано, че Вие сте част от екипа, направил този проект и аз мисля, че трябва, когато говорим за закони, за вменяване на права и задължения, да изключваме емоциите и да престанем с това кой на кого е приятел, кой на кого е роднина или шуро-баджанащина, за да може промените, които всички вие, включително и кандидат-депутатите, в момента декларирате, да започнат да се случват.

Не съм искал да обидя никого, но категорично се противопоставям на противозаконни съдържания на текстове и към настоящия момент няма как това съдържание или този документ да бъде формулиран като подзаконов акт. Категорично го заявявам. И Вие в конкретния случай с Вашето изказване не коментирате дали съм прав, или не, а само коментирате една емоционална позиция – че се чувствате засегната. Напротив, ние сме тук, за да работим, а не за да флиртуваме.

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Приемам това, което каза г-жа Данева. До следващата сесия, когато наредбата ще се приема на второ четене, ние ще направим предложение точно по този ред.

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Моля за извинение, че вземам думата за втори път!

Уважаеми Румене, може ли да ме изслушаш: зададе ми един въпрос, с който сега трябва да тормозя аудиторията да ме слуша. Да, хващал съм студенти и курсанти да преписват, но аз пледирам, че в общата маса университетски преподаватели има една група, които работят нестандартно и след като минат много години, студентите и курсантите помнят фамилиите на тези преподаватели.

Случай. Под колана намирам учебник по органична химия, след като дъската беше пълна с формули. По правилник аз трябва да го заведа при генерала. Аз не го заведох, казах му: „Васко, същия въпрос”. Дъската беше изписана така, както беше преписал. Явно човекът е бил стресиран и той получи отлична оценка и сега това момче е най-големият химик в действащата химическа войска на България. Въпросът беше риторичен и аз отговарям.

Относно това копи-пейст от един документ в друг: според мен, ако ние го интерпретираме по някакъв начин (Вие сте магистрат, има точни неща и във Вашата наука) ако се интерпретира нещо, което е написано отгоре по друг начин, може вече да звучи по друг начин.

 

Предложението за приемане на наредбата на първо четене беше подложено на гласуване. Резултатът от гласуването беше следният: 24 „за”, 1 „против”, 9 „въздържал се”.

От залата беше направено предложение за прегласуване на предложението. След прегласуването резултатът от гласуването беше следният: 24 „за”, 1 „против”, 10 „въздържал се”.

Последва ново предложение за прегласуване на точката.

На първо четене наредбата беше приета с 23 „за”, 1 „против” и 11 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1246

 

На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски Общински съвет приема на първо четене Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Велико Търново и издаване на сертификати клас В по чл.22з ал.1 от Закона за насърчаване на инвестициите.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Не мога да изразя поведението си, че се забавлявам, но искам да ви напомня, на всички вас, включително и на тези, които са кандидати за народните представители – тези, които искат да ме представляват мен, семейството ми, приятелите, роднините и моите съграждани: законите на Република България са императивни. Не може нито да се стесняват, нито да се разширяват. Запомнете го, защото ако не се съобразявате с това, България ще продължава да се влачи на опашката още няколко пъти по 25 години.

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново, Вх. № 2770/25.07.2014 г.

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Съгласно Правилника на ВТОС наредбите се приемат на две четения. Необходимо е да се изслуша доклада на водещата комисия – по НПУОР, затова давам думата на г-н Александър Чокойски.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Доклад на ПК по НПУОР относно промяна в Наредба за определяне и администриране на местните данъци на територията на община Велико Търново.

Уважаеми общински съветници, в брой 30 от 2013 г. на „Държавен вестник” част от текстовете, съдържащи се в Закона за местните данъци и такси, са обявени за противоконституционни с решение № 5 от 2012 г. на Конституционния съд. Обявени са за противоконституционни текстовете на чл.61, ал. 4 и 5 от Закона за местните данъци и такси. Текстът на тези разпоредби е пренесен в разпоредбите на чл. 56, ал. 4 и 5 от Наредбата за определяне и администриране на местните данъци на територията на община Велико Търново.

Доколкото наредбата е подзаконов нормативен акт и е издаден въз основа на разпоредбите на Закона за местните данъци и такси, то нейните разпоредби следва да кореспондират с разпоредбите на закона и съответните текстове на наредбата да бъдат изменени в съответствие със закона.

Внесеното предложение за промяна на Наредбата за определяне и администриране на местните данъци на територията на община Велико Търново е разгледано от ПК по НПУОР, която на заседание, проведено на 15.09.2014 г., е подкрепила проекта за решение с 6 гласа „за”.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Ставам, за да потвърдя за пореден път изказването на моя уважаван колега Харалампиев: да, наистина аз много се подготвям и страшно много чета.

Това предложение в момента доказва поредния порок, който е създаван във времето. Какво имам предвид? Ако се сещате, преди определено време аз имах входирано предложение към вас и ви помолих да осмислите съдържанието на същото - за унифициране на нормативната база на община Велико Търново и мисля, че не би следвало ние да изчакваме становища на най-висшия съдебен състав, за да ви казва, че наистина аз съм бил правият към тогавашния момент, а не както, г-н Кмете, членове на Вашата администрация казваха: „Всичко ни е наред.”. Да, ето ви поредното доказателство.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Едно изречение към колегата Тодоров. В предишния случай г-н Стоян Витанов каза, че на последния ред са 12, а ти направи забележка на мен. Моля да ми се извиниш, защото в този случай не бях прав. Когато се обаждам, си признавам.

Уважаеми колеги, пак се изказвам след Румен Димитров и пак в негова защита, но ще ви помоля да погледнете на екрана - последното изречение. Там има една дата, която, както виждате, е от 2012 година и тук въпросът е: Защо вече две години са минали и след две години ние реагираме на едно решение на Конституционния съд?

 

Съгласно чл. 75, ал. 2 от Правилника на ВТОС г-н Ашиков предложи двете гласувания на наредбата да се проведат в едно заседание.

Предложението на г-н Ашиков беше прието с 28 „за”, „против” няма, 2 „въздържал се”.

 

Изменението на наредбата на първо четене беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Трифонов – за.

На първо четене наредбата беше приета с 29 „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1247

 

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 8 от Закона за нормативните актове и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на първо четене измененията и допълненията в Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново както следва:

1. Да се промени текста на чл. 56, ал. 1 както следва:

Било: Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 размера на данъка в граници от 0,20 лв. до 3,00 лв. за всяка нощувка съобразно категорията на средствата за подслон, местата за настаняване и туристическите хижи

Да стане: Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 размера на данъка в граници от 0,20 лв. до 3,00 лв. за всяка нощувка съобразно категорията на местата за настаняване

1.Да отмени разпоредбата на чл. 56, ал. 4, със следното съдържание:

/същата е обявена за противоконституционна с Решение № 5/2012г. на КС, обнародвано в ДВ бр. 30/2012 г./

ал.(4)"Когато сборът на данъка по ал. 2 за календарната година е по-малък от 30 на сто от данъка, определен при пълен капацитет за средството за подслон, мястото за настаняване или туристическата хижа, разликата се внася от данъчно задълженото лице в приход на бюджета на общината по местонахождение на средството за подслон, мястото за настаняване и туристическата хижа до 1 март на следващата календарна година, независимо дали обектът се използва."

2. Да отмени разпоредбата на чл. 56, ал. 5, със следното съдържание:

/същата е обявена за противоконституционна с Решение № 5/2012г. на КС, обнародвано в ДВ бр. 30/2012 г./

ал. (5) "Разликата по ал. 4 се определя по следната формула: Р = (РДхПКхДх30/100) - ДД,

където:

Р е разликата за внасяне;

РД - размерът на данъка по ал. 1;

ПК - пълният капацитет на броя на леглата в средството за подслон, мястото за настаняване или

туристическата хижа за календарната година;

Д - брой дни в годината;

ДД - сборът на дължимия данък по ал. 2 за календарната година.

3.Да се промени текста на чл. 57 както следва:

Било: Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по чл. 10, ал. 2 от Закона за туризма

Да стане: Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по чл. 11, ал. 2 от Закона за туризма

Г-н Ашиков предложи гласуването на измененията на наредбата да бъде анблок.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

Изменението на наредбата на второ четене беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Трифонов – за.

На второ четене наредбата беше приета с 29 „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1248

 

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 8 от Закона за нормативните актове и чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на второ четене измененията и допълненията в Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново както следва:

1. Да се промени текста на чл. 56, ал. 1 както следва:

Било: Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 размера на данъка в граници от 0,20 лв. до 3,00 лв. за всяка нощувка съобразно категорията на средствата за подслон, местата за настаняване и туристическите хижи

Да стане: Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 размера на данъка в граници от 0,20 лв. до 3,00 лв. за всяка нощувка съобразно категорията на местата за настаняване

1. Да отмени разпоредбата на чл. 56, ал. 4, със следното съдържание:

/същата е обявена за противоконституционна с Решение № 5/2012г. на КС, обнародвано в ДВ бр. 30/2012 г./

ал.(4)"Когато сборът на данъка по ал. 2 за календарната година е по-малък от 30 на сто от данъка, определен при пълен капацитет за средството за подслон, мястото за настаняване или туристическата хижа, разликата се внася от данъчно задълженото лице в приход на бюджета на общината по местонахождение на средството за подслон, мястото за настаняване и туристическата хижа до 1 март на следващата календарна година, независимо дали обектът се използва."

2. Да отмени разпоредбата на чл. 56, ал. 5, със следното съдържание:

/същата е обявена за противоконституционна с Решение № 5/2012г. на КС, обнародвано в ДВ бр. 30/2012 г./

ал. (5) "Разликата по ал. 4 се определя по следната формула: Р = (РДхПКхДх30/100) - ДД,

където:

Р е разликата за внасяне;

РД - размерът на данъка по ал. 1;

ПК - пълният капацитет на броя на леглата в средството за подслон, мястото за настаняване или

туристическата хижа за календарната година;

Д - брой дни в годината;

ДД - сборът на дължимия данък по ал. 2 за календарната година.

3.Да се промени текста на чл. 57 както следва:

Било: Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по чл. 10, ал. 2 от Закона за туризма

Да стане: Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по чл. 11, ал. 2 от Закона за туризма.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 2812/15.08.2014 г.

 

Г-н Николай Ашиков даде думата на г-н Александър Чокойски за представяне на доклада на ПК по НПУОР.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Доклад на ПК по НПУОР относно промяна в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Велико Търново.

Уважаеми общински съветници, във връзка с подаването на много на брой заявления за издаване на удостоверения за данъчна оценка на земеделски земи и с оглед факта, че удостоверение за данъчна оценка се издава по отношение на всеки един земеделски имот съгласно предоставена скица и с презумпцията за облекчаване на тежестта на заплащане по отношение на данъчно задължените лица и прецизиране на подзаконов нормативен акт, е необходимо да се вземе решение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Велико Търново по отношение на чл. 54, ал. 1 от същата във връзка с издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл. 3, ал. 2 от Приложение № 2 от ЗМДТ.

Внесеното предложение за промяна на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите на територията на община Велико Търново е разгледано от ПК по НПУОР, която на заседание, проведено на 15.09.2014 г., е подкрепила проекта за решение с 6 гласа „за”.

 

Съгласно чл. 75, ал. 2 от Правилника на ВТОС г-н Ашиков предложи двете гласувания на наредбата да се проведат в едно заседание.

Предложението на г-н Ашиков беше прието с 23 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

Изменението на наредбата на първо четене беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

На първо четене наредбата беше приета с 28 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1249

 

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 8 от Закона за нормативните актове и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на първо четене измененията и допълненията в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги на територията на Община Велико Търново както следва:

Да се промени текста на чл. 54, ал. 1 от НОАМТЦУОВТ както следва:

Било:

Чл. 54. (1) За издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл. 3, ал. 2 от Приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси/променен с реш.958 от 19.12.2013 г./

• Обикновена услуга в двуседмичен срок – 5.00 лв.

• За бърза услуга в тридневен срок

- за имот, деклариран с декларация по чл. 14 от ЗМДТ – 15.00 лв.

- за недеклариран имот – 25.00 лв.

• За експресна услуга със срок 24 часа:

- за имот, деклариран с декларация по чл. 14, от ЗДМТ – 20.00 лв.

- за недеклариран имот – 35.00 лв.

• За експресна услуга със срок 1 час (работно време):

- за имот, деклариран с декларация по чл. 14 от ЗМДТ – 40.00 лв.

- за недеклариран имот – 65.00 лв.

• За новопостроен имот в двуседмичен срок – 20.00 лв.

 

Да стане:

Чл. 54. (1) За издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл. 3, ал. 2 от Приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси/променен с реш.958 от 19.12.2013 г./

• Обикновена услуга в двуседмичен срок – 5.00 лв.

• За бърза услуга в тридневен срок

- за имот, деклариран с декларация по чл. 14 от ЗМДТ – 15.00 лв.

- за недеклариран имот – 25.00 лв.

• За експресна услуга със срок 24 часа:

- за имот, деклариран с декларация по чл. 14, от ЗДМТ – 20.00 лв.

- за недеклариран имот – 35.00 лв.

• За експресна услуга със срок 1 час (работно време):

- за имот, деклариран с декларация по чл. 14 от ЗМДТ – 40.00 лв.

- за недеклариран имот – 65.00 лв.

• За новопостроен имот в двуседмичен срок – 20.00 лв.

• За Данъчна оценка на земеделски земи

- Обикновена услуга в двуседмичен срок – 5.00 лв.

- За бърза услуга в тридневен срок – 15 лв.

- за експресна услуга със срок 24 часа – 25 лв.

- за експресна услуга със срок 1/един/ час работно време – 40 лв.

 

Изменението на наредбата на второ четене беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

На второ четене наредбата беше приета с 27 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1250

 

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 8 от Закона за нормативните актове и чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на второ четене измененията и допълненията в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги на територията на Община Велико Търново както следва:

Да се промени текста на чл. 54, ал. 1 от НОАМТЦУОВТ както следва:

Било:

Чл. 54. (1) За издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл. 3, ал. 2 от Приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси/променен с реш.958 от 19.12.2013 г./

• Обикновена услуга в двуседмичен срок – 5.00 лв.

• За бърза услуга в тридневен срок

- за имот, деклариран с декларация по чл. 14 от ЗМДТ – 15.00 лв.

- за недеклариран имот – 25.00 лв.

• За експресна услуга със срок 24 часа:

- за имот, деклариран с декларация по чл. 14, от ЗДМТ – 20.00 лв.

- за недеклариран имот – 35.00 лв.

• За експресна услуга със срок 1 час (работно време):

- за имот, деклариран с декларация по чл. 14 от ЗМДТ – 40.00 лв.

- за недеклариран имот – 65.00 лв.

• За новопостроен имот в двуседмичен срок – 20.00 лв.

Да стане:

Чл. 54. (1) За издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл. 3, ал. 2 от Приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси/променен с реш.958 от 19.12.2013 г./

• Обикновена услуга в двуседмичен срок – 5.00 лв.

• За бърза услуга в тридневен срок

- за имот, деклариран с декларация по чл. 14 от ЗМДТ – 15.00 лв.

- за недеклариран имот – 25.00 лв.

• За експресна услуга със срок 24 часа:

- за имот, деклариран с декларация по чл. 14, от ЗДМТ – 20.00 лв.

- за недеклариран имот – 35.00 лв.

• За експресна услуга със срок 1 час (работно време):

- за имот, деклариран с декларация по чл. 14 от ЗМДТ – 40.00 лв.

- за недеклариран имот – 65.00 лв.

• За новопостроен имот в двуседмичен срок – 20.00 лв.

• За Данъчна оценка на земеделски земи

- Обикновена услуга в двуседмичен срок – 5.00 лв.

- За бърза услуга в тридневен срок – 15 лв.

- за експресна услуга със срок 24 часа – 25 лв.

- за експресна услуга със срок 1/един/ час работно време – 40 лв.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмезден безсрочен сервитут върху общински имот в полза на Държавата, Вх. № 2840/12.09.2014 г.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: На комисията, която г-н Ашиков каза, че е подкрепила, аз нямам такъв спомен, но може и да бъркам. Тогава аз попитах (не си спомням кой колега): Ако тази земя е Ваша, Вие ще се съгласите ли безвъзмездно да предоставите тази земя? Отговорът, странно, беше: „Да” – ще се съгласи. Но тук за всички, които не са в темата, искам да кажа, че ние ще подарим, образно казано, на държавата земя, за която ние можем да получим съответна сума.

И отново казвам: „Ако земята беше частна собственост, как бихте постъпили? И дайте от тази гледна точка ние да не подкрепяме това решение, да поискаме овъзмездяване, защото ние сме различни институции на властта, още повече че от всеки един гражданин на Велико Търново ние ей така, просто предоставяме, без да получим възмездяване. Затова групата на БСП няма да подкрепи това предложение и призоваваме и вас да не се разпореждаме, както че е наша собствеността.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Странно е, но аз съм абсолютно съгласен с това, което каза г-н Витанов. Ще кажа следното: имаме ли право да подаряваме на държавата земя, която е собственост на гражданите на общината? Имаме. А дали гражданите на град Велико Търново и на общината са съгласни с това? В крайна сметка общински и държавни имоти са две различни неща и аз не познавам човек, който би подарил своя земя, след като в закона е заложено, че това може да се плати.

В тази връзка аз също няма да подкрепя това предложение, защото считам, че за тези два, или колко, декара, не е никакъв проблем държавата да си плати. И тук въпросът е просто принципен: както общината плаща своите задължения към държавата, така е редно и държавата да плаща на общината, когато става въпрос за общински имоти.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Колеги, искам само да ви напомня, че взаимоотношенията между община и държава по отношение на имотите са уредени както в Закона за държавната собственост, така и в Закона за общинската собственост. Някои от вас много добре си спомнят, че ние сме получавали от държавата безвъзмездно. Нещата текат както от едната страна към другата, така и обратно. В крайна сметка, става въпрос за някакви си декара сумарно.

Г-н Трифонов, Вие преди малко призовахте да не политизираме, но в случая мисля, че даже издребняваме.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Г-н Председател, съжалявам, че г-н Кметът го няма, аз обаче искам да кажа нещо много интересно. Харесвам оригиналните акценти, но не ми допадат плагиатствата. Какво имам предвид? Няма да се конкретизирам, тъй като в изказванията си някои от моите колеги не можаха да продължат от това, което аз споменах на масата, затова ще кажа: Да, донякъде съм съгласен с преждеговорившия, с г-н Витанов, но аз мисля, че да поставяме въпроса на тази плоскост и да сбиваме община и държава не е много коректно и то по силата на няколко закона, които г-н Тодоров преди малко каза и които аз споменах на масата – Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост, в които са уредени по много категоричен начин в преходни и заключителни разпоредби и това, което ще се случи към настоящия момент не е прецедент на територията на община Велико Търново, тъй като знаете от 90-те години какво се случи с така наречената държавна собственост – тя премина във владеене на общината, затова казвам, че е хубаво да намерим някакъв баланс в нашите взаимоотношения. Затова наистина, ако поставяме нещата: „Аз на тебе, ти на мене, мисля, че няма да стигнем доникъде.”.

Така или иначе, самият обект – пътят „Хаинбоаз” има много сериозни проблеми, които в интерес на истината трябва да вървят към решаване, а не към задълбочаване. Мисля, че това е една от точките, с които бихме дали нашия принос за решаване на този проблем.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Репликата ми е към преждеговорившия. Г-н Димитров, за сбиване между държава и община въобще не може да става въпрос ,нито за уличен бой, нито за бой на ринга- Общините са част от държавата и след като в законите, които цитирате, е ясно описано, че не е проблем в такива случаи да се плаща земята, аз не виждам защо да лишаваме великотърновските данъкоплатци от някакви средства, били те и минимални. И ако сега подарим на държавата тези 2 декара, утре може да ни накарат да подарим още 200, 300 или 500 декара. Защо трябва да е така? И община Велико Търново част ли е от държавата, или не е? И общините ли са длъжни на държавата, или държавата на общините? Ако започнем по тази тема, можем да приказваме до безкрай.

Смятам, че нито това мое изказване, нито предишното са политически. Не съм споменал име на партия, нито пък бих си позволил да го направя, но въпроса, който поставям, е принципен, затова ще помоля всеки един от нас – а ние сме общински съветници, не държавни съветници, да помисли кое е правилното.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Уважаеми г-н Димитров и уважаеми колеги в залата, Община Велико Търново в този финансов недоимък дофинансира със собствени средства задължения, ангажименти на държавата, които тя трябва да финансира в размер на 2 милиона лева. Хайде да видим кой на кого извива ръцете!

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз не виждам някакъв сериозен проблем в точката, която дебатираме. Мисля, че метафората, която използвах, не би трябвало да се жонглира по този начин. Предупреждавам, че към настоящия момент не съм кандидат за народен представител и мисля от гледна точка на интересите на великотърновци, защото ако следваме аналогията на предишните изказали се: нима когато държавата даваше на общината, ние трябваше да плащаме? Или ако сляза малко по-надолу: тогава, когато се национализираше частната собственост, тогава какво се случваше?

Дайте да не задълбаваме и да не поставяме на тази линия взаимоотношенията! Нещо повече – да, това, което г-н Витанов казва, безспорно е така. Но нали се сещате, че ако ние сега искаме да платят „хикс” лева, остойностени в рамките на два декара, когато ние имаме необходимост, същото условие ще важи и за тях. Какво правим тогава?

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Искам да подчертая следното: какви обекти отстъпва държавата на общините? Такива, каквито не е във възможност да стопанисва. Така ли е, г-н Димитров? Имали ли сме искания към държавни обекти и тези искания да не са били уважени? Имали сме. Вие казвате, че защитавате гражданите на общината, а всъщност ги лишавате от реални приходи. Не мога да го разбера това.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Мисля, че този участък, за който говорим, трябва да го наричаме „Проход на Републиката”, а не Хаинбоаз, защото знаем как е построен и защо се казва „Проход на Републиката”. Има си българско име и нека да използваме българското име!

Г-н РОСЕН ИВАНОВ: Ще напомня, че този път обслужва не само гражданите на България, а и гражданите на Велико Търново. Това е първото.

И второто, което искам да ви напомня, е: да не стигнем до ситуацията на ж.п. гара Горна Оряховица. Защо ж.п. гара Горна Оряховица не се намира в Лясковец, а се намира в Горна Оряховица? Да не бъдем разумни като лясковчани някога, навремето.

Г-н НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Не проумявам какъв разговор водим. Разговорът, който водим, се обърна от ляво на дясно и аз мисля, че достатъчно много нашите съграждани в цялата страна са доказвали, че по различно време са дарявали свой собствен имот на държавата, на общината, на църквата. Дарителството, като акт на свободния гражданин, е познато открай време в нашата държава. Това нещо съществува и днес.

Ще ви дам един много пресен пример. Моето бюро, като проектант на болницата в Ямбол, миналата година направи проект за болницата. Община Ямбол се поскъпи и не прехвърли част, която беше общински имот, на държавата. Въпреки че бяха отпуснати средства за довършване на болницата и днес Ямбол няма болница, защото общината си направи криви сметки - за дребни стотинки не си свърши работата и затова днес там няма болница.

Затова че става въпрос за отделни парчета, за път, това просто не подлежи на обсъждане и аз мисля, че всички трябва да подкрепим това нещо. Не става въпрос да лишаваме гражданите на Велико Търново, за става въпрос за формален акт, който в крайна сметка е извършен – Хаинбоаз е направен, по него вървим достатъчно добре и мисля, че трябва да го подкрепим той да бъде финализиран. Срамно е, че все още Хаинбоаз не е финализиран като процедура.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Далеч съм от мисълта, че това дали община Велико Търново ще поиска да й се заплатят тези два декара, или не, ще спре ремонта и пускането на Прохода на Републиката.

Тук колегата ми подсказа нещо, което искам да вметна сега. Всички ние, или по-голямата част от нас, бяхме против прехвърлянето на общинските дялове на Областната болница. С кой аршин мерим тогава и с кой аршин мерим сега? Изприказвахме толкова много приказки за нещо, което не е чак толкова важно. Пак казвам: става въпрос не за цената на тези два декара, които са никакви пари, въпросът е принципен.

Г-н ДРАГОШ МЕТОДИЕВ: Предлагам да прекратим дебата и да пристъпим към гласуване.

 

Предложението на г-н Методиев беше подложено на гласуване. Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

Предложението по т. 8 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Валентин Ламбев - въздържал се, Стефан Антонов - въздържал се, Лидия Прокопова - въздържал се, Желка Денева - въздържал се, Петко Тюфекчиев – въздържал се, Стоян Витанов - въздържал се, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Драгош Методиев – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Трифонов – против.

Предложението беше отхвърлено с 23 „за”, 1 „против”, 7 „въздържал се”.

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение с входящ номер 2864 от 18.09.2014 г. относно сключване на анекс на договор между община Велико Търново и фирма „Илстрой ООД”.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз мисля, че това е една от така наречените „горещи точки”, която влачи след себе си една изключително нелицеприятна процедура още от миналия мандат. Защо формулирам изказването си така? Защото в миналия мандат беше наложено неистово влияние тази точка да мине и тя мина със заветните 19 гласа. Защо казвам: „заветна точка”? Защото в деня на предложението от миналия мандат заявявам от отговорността на тази трибуна: предложението за приемането на този имот не беше в рамките на процедурата според изискванията на нормативните наредби към тогавашния момент и не отговаряше от построеното там да бъде направена детска градина. От колегите беше направена работна група, ходи се на място, видя се, но въпреки всичко нещата се случиха.

Няма да връщам часовника назад, но преди няколко точки един колега с повече мандати от мен каза: „Да, влизали сме в спорове и продължаваме да спорим”. И аз съм любопитен преждеговорившия колега, който каза, че ощетяваме великотърновци от порядъка на между 300 и 500 лв., как ще гласува сега при този абсурден за мен парадокс? Веднага ще се обоснова защо аз го приемам като такъв. Първо, самата процедура по входирането на предложението поне за мен води страшно много неизвестни. Задавам риторичен въпрос: Нима Администрацията не е знаела, че договорът изтича съвсем скоро, което вследствие този ангажимент не е предприела необходимите административни процедури да се седне и да се разговаря на масата?

Аз категорично отричам, че към настоящия момент ние, великотърновци, колега, трябва да плащаме 7000 лв. на месец, без ДДС. Сумарно, това за година е около 100 000 лв., а в срока на договора са около 300 000 лв. Къде е Илия на кирия - 300 лева срещу 300 000 лева –питам аз и когато казвате, че ощетяваме великотърновци? Или връщам часовника още малко по-назад: срещу каква сума се закупи собствеността на община Велико Търново на третия етаж? Нима там не бяха дадени 1700 евро на квадрат? Вижте колко хубаво си задавам въпроса!

Зная, че към настоящия момент се слага за буфер нуждата децата да посещават именно това детско заведение. Казвам „именно”, защото всички ние в предизборните кампании казвахме, обещавахме, ангажирахме се, че ще се работи. Мисля, че беше наш ангажимент – на Общинския съвет, на кмета и на неговия апарат, да помислим за създаване на нова детска градина, независимо под каква форма и начин и с какви инвестиционни поредици. Самата идея, че към настоящия момент тази форма на услуга на нас ни струва около 300 000 лв., мисля, че не е достатъчно икономически обоснована, при положение че тези 300 000 лв. можеше да бъдат включени в едно ново начинание, с една нова детска градина, и то направена по образец, с която да можем да се гордеем, а не сега да търсим аналогии и да съпоставяме: Има ли такава практика в общините около Велико Търново и на територията на Република България? Друга община, която да плаща такива безбожни пари за наем.

Мисля, че това са много сериозни проблеми, върху които колегите трябва да помислят икономически, а не да задават въпроси: „Ама защо стигнахме дотук и какви мерки трябва да вземаме?”, т.е. поговорката, че на триците сме скъпи, а на брашното сме евтини, в конкретния случай абсолютно важи.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Не зная защо се сетих за една никюпска приказка (а моите корени са от Никюп). Тя е следната: Мълча, мълча, нищо не каза и пак млъкна. Не зная защо ми дойде в ума сега тази приказка.

Г-н Димитров, аз страшно много Ви уважавам и като колега, и като човек, но в поредица заседания на Общинския съвет ми задавате въпроси. Аз не чух да предлагате решения на въпроса, а това е много важно. Да, аз ще гласувам за това, защото за момента друго решение няма. Дали ми харесва, или не, това е друг въпрос. Къде да изпратим тези деца, г-н Димитров? Къде да ги настаним, г-н Димитров? Вие казвате: „Трябваше да направим това.”. Защо не го направихме, г-н Димитров? Така че мисля, че в това изказване намирате отговора ми.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Явно колегата все още стои някъде сред бостаните в Никюп и затова не може да си намери нито въпроса, нито отговора, защото ако е слушал внимателно последователността на моето изказване, аз ви предлагах и проект за решение, предлагах решение на проблема, което към днешна дата няма разбиране.

По въпроса: Къде ще отидат децата? Да, това го чух и по време на комисията – че нямаме алтернатива. Напротив, ние винаги имаме алтернатива. Само че за да се случат нещата, ние трябва да започнем нещо да правим, а не да стоим и да чакаме някой да свърши нашата работа и ние да казваме: „Ама не може, няма как. Къде ще отидат децата?”. Ако си бяхме свършили работата, както трябва, децата щяха да имат прекрасно детско заведение на няколко етажа, което щеше да бъде обезпечено с ресурса, който вие в момента ще дадете.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Сесията наистина стана интересна. Г-н Димитров, сред бостаните на Никюп Ви пожелавам да дойдете и Вие и да подишате чист въздух, но Ви призовавам да не превръщаме Общинския съвет в кебапчийница!

За пореден път Ви казвам. Вие казвате: „Трябваше да направим! Можеше да направим.”. Дайте решение за сега! Сега, в момента, какво можем да направим, освен да го приемем? Имате ли някакво предложение и нека да чуем това предложение!

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Наистина става досадно – колегата явно си търси под вола теле. Аз мисля, че казах, като упоменах, че не е било редно Администрацията в последната секунда на мача да ни прави това предложение. Напротив, знаейки кога изтича договора, трябваше да бъде сложен на масата на Общинския съвет и заедно с Администрацията да търсим решение на въпроса, а не сега да казвате: „Какво?”. Проект за решение има не един, а много, г.н Трифонов, и ако заедно с колегите влезем в процедура, можем да го намерим.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Мисля, че спорът в момента е излишен. Договорът приключва на 20 октомври, така че сме го вкарали съвсем навреме в Общинския съвет, а това, което искам да кажа: знаете всички, уважаеми съветници, най-вече от БСП, че детска градина „Здравец” я върнаха, мисля, през месец юли. В момента обаче издирваме проектите, които са били в Министерството на отбраната и почти сме на финала, като вече там трябва да се видят количествените сметки, колко ще ни излезе ремонтът и довършване на тези две групи.

Също така имаме направен проект за детска градина в „Георги Сава Раковски” с три групи. Това нещо предвиждаме следващата година да го вкараме по Постановление на Министерския съвет, което се надявам да го има, както каза и г-н Витанов.

Така че решение винаги може да се намери, но в крайна сметка, в момента ние не сме чакали последната минута и секунда – договорът изтича през месец октомври, но действително децата няма къде да отидат в момента.

Г-н ИВАН АЛЕКСАНДРОВ: Аз няма да се упражнявам по софистика. Искам да бъда категоричен и кратък. Преди няколко дена трите комисии имахме заседание, там гласувахме обективно този факт, така както е направено предложението за настоящата детска градина да бъде сключен договорът и да се продължи нейната мандатност в рамките на тези 15 месеца.

Що се отнася до другите перспективи – г-н Панов заяви, като аз ще допълня, че в Зона „В” има изработен идеен проект и част от работния проект, който в момента е в кабинета на главния архитект. Така че общината има стратегия в това отношение, нещата ще се развиват в перспектива, но да останем при твърдата логика на фактите с днешна дата. Това съоръжение е необходимо на общината, необходимо е на Дирекция „Образование” и на гражданите на В. Търново и когато става дума за пари, да не забравяме, че нашите предци – възрожденците, са давали пари преди всичко за образование. Това е критерият за просперитета на една нация и ви приканвам след изказването на г-жа Прокопова, тъй като тя е председател на комисията, да прекратим дебата и да гласуваме един факт, който е обективен!

Г-жа ЛИДИЯ ПРОКОПОВА: Днешната сесия в сравнение с някоя друга наистина е доста интересна. Аз разбирам страстите и стремежа на всеки да се изяви, но ви приканвам: когато говорим за великотърновските деца, да забравим всички политически пристрастия и да видим кое е най-доброто за тях.

Наистина този наем от 7000 лв. съгласно договора, сключен в предходния мандат, за мен е голям, но за един офис, например, за еди-каква си инициатива плащаме 2000 лв. Тук сумата е за цяла детска градина, на колко квадрата, която събира 180 деца. И тя е в център на силно заселен квартал с млади хора. Навсякъде по света тези детски заведения се правят на гнезда в кварталите, за да е удобно за родителите. Аз съм съгласна, че ще се открие детска градина в Спортното училище, че детска градина „Здравец”, която е дадена, ще се направи. Приветствам г-жа Игнатова, която наистина гледа майчинстки и управленски, като подчинена на кмета по този въпрос!

Да, детските градини са пренаселени, групите са над 30 деца. Посещаемостта наистина е неравномерна – поради редица причини децата отсъстват, но по норматив те са претоварени и ние трябва да мислим в тази посока и до края на годината трябва да дадем такива предложения и да вземем такива решения, че във всички части на града да има такива гнезда. Може би този наем трябва да се актуализира, но аз виждам, че в бъдеще тази детска градина ще си остане. Ще я закриете ли след това? Тези родители вече се свикнали, традицията е вече създадена. Как правят в Англия – разорават парковете, оставят хората да минат и където стане пътеката, след това правят алеи. Тук пътеката вече е направена.

Да помислим как да разкрием поне една занималня към „Пролет”! И там има предложения. Да помислим как да направим детско заведение в „Зоната”. Свидетелка съм как племенникът ми посещаваше една група в салона под църквата. Няма да цитирам държавата. По света хората са го измислили – да е най-близо до родителите.

Нека взаимно да не се упрекваме и да си припомним, че тук голяма част от вас гласуваха „за”, само двама души бяхме против наливането на средства, дофинансирането при така наречените „делегирани бюджети” на учебни заведения, които работят с двайсетина ученици. А тук има 180 деца. Какво ще направим, когато това се разчуе? Нека да надделее мъдростта и да помислим, когато дойде време следващата година да утвърждаваме проектомрежата, да решим кои от училищата са излишни, къде към училищата може да има подготвителни групи, за да поемат част от тежестта на детските градини. Чудесни условия има и в „Петко Р. Славейков”. Моите деца са ходили там и на целодневно обучение. Значи, с малко средства, предвидени обаче в Инвестиционната програма за следващата година, ние можем да предприемем едни мъдри решения.

Аз ви приканвам да прекратим тези дебати, да подкрепим с всичките негативи и притеснения това предложение за продължаване на договора за една година и да помислим до Нова година как да увеличим мрежата на детските градини, макар и с по една група, с по една занималня. Има такова виждане, има управленско и аз благодаря тук на г-жа Игнатова, че тя работи много тясно с комисията по образование, наука и култура, което обаче не мога да кажа за отдел „Култура”. Разбирам за всички действия постфактум от вестниците, а хората ме питат. Такова неглижиране и незачитане аз за предходните си мандати като общински съветник не съм срещала. И тук е моментът да изразя моята болка и обида от неуважението, неглижирането и незачитането и ви казвам, уважаеми колеги, че на следващата комисия, ако има материали от отдел „Култура”, просто ще приканя комисията да не ги разглеждаме, докато там не дойде представител и не даде дължимото на общинските съветници от комисията по ОНК.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз се радвам, че желанието на всички е малко да се намали темпото, но въпросът, поставен от мен, не е социален, а чисто икономически. Как не чух от нито един от всички, които присъствахме на тези три комисии, да зададе въпроса: „Защо точно 7000 лв.?”. И защо точно за 15 месеца – питам аз – като сме толкова загрижени. Какво ще се случи след тези 15 месеца? Което провокира по-сериозния въпрос: нима ако в следващото си предложение това юридическо лице ви каже, че собствеността ще струва 1 500 000 лв, какво ще направите вие? Без значение, дали се приспадат вноските, защото те реално са дадени от великотърновци. Как ще реагирате вие? Направен ли е икономически анализ за колко се продават имотите в района на това помещение – на детската градина. Знаете ли реално на каква цена се продават? Защото продажбата и цената на наема не комуникират, не съответстват едно към едно и злоупотребата е категорична.

 

Предложението на г-н Александров и г-жа Прокопова за прекратяване на дебата беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 26 „за”, 4 „против”, „въздържал се” няма.

 

Предложението по т. 9 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов – въздържал се, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Румен Димитров - против, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1251

 

На основание чл.21 ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с Решение на Великотърновски общински съвет № 1450 от 11.08.2011 година и предложение с вх. № 5300-5463/17.09.2014 година от „ИЛСТРОЙ” ООД, Великотърновски общински съвет:

  1. Дава съгласие Община Велико Търново да сключи Анекс за промяна на договора с „Илстрой” ООД с предмет предоставяне за временно възмездно ползване на ДЕТСКА ГРАДИНА в комплекс „Слънчев дом” гр. Велико Търново, срещу заплащане на наемна цена в размер на 7 000 лева месечно без ДДС за срок от 15 /петнадесет/ месеца, считано от 20.10.2014 година. Към обектите на наемния договор да се включи и посочената „Занималня за група – за деца на 5 и 6 годишна възраст до постъпването им първи клас” във филиал „Слънчев дом” към ОДЗ „Св. св. Кирил и Методий”, находяща се на ул. „Слънце” №13, като всички условия по наемното правоотношение остават същите. При евентуална бъдеща продажба на поземлен имот с идентификатор 10447.505.306, ведно с построената в него ДЕТСКА ГРАДИНА, представляваща самостоятелен обект с идентификатор 10447.505.306.1 по КККР на град Велико Търново и на ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА с естествено екстензивно тревно покритие, с площ 856 кв. м., намираща се в съседния от изток поземлен имот с идентификатор 10447.505.305 по КККР на града, и купуването им от страна на Община Велико Търново, платените наемни суми по Договора от 20.10.2011 година и тези по анекса към договора ще бъдат приспаднати от продажната цена
  2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да подпише Анекс към Договор за наем на обекта – детска градина и занималня, съгласно действащото законодателство.

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на сдружение „За чисти селища“ между общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица, Вх. № 2827/05.09.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 10 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1252

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и предстаящото Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел «За чисти селища» между общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица на 14.10.2014 г., Великотърновски общински съвет:

 

  1. Дава съгласие за прекратяване на Сдружение с нестопанска цел «За чисти селища» между общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица, със седалище гр. Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, пл. «Георги Измирлиев» № 5, ЕИК по БУЛСТАТ 104631409, както и за откриване на производство по ликвидацията му.

 

  1. Упълномощава инж. Даниел Димитров Панов, кмет на община Велико Търново и представител в Общото събрание на Сдружението, да гласува по т. 1 от предварително обявения дневен ред както следва: «ЗА» вземане решение за прекратяване на сдружението и откриване производство по ликвидацията му.

 

  1. Възлага на инж. Даниел Димитров Панов, кмет на община Велико Търново и представител в Общото събрание на Сдружението, да гласува по останалите точки от предварително обявения дневен ред, съобразявайки волеизявленията си с интересите на община Велико Търново.

 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Освобождаване на учениците от Спортно училище от такса за ползване на общежитие за учебната 2014/2015 г., Вх. № 2859/16.09.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 11 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров – за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1253

 

На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет реши:

 

Учениците от Спортно училище Велико Търново, които ползват общежитие в гр. Велико Търново да не заплащат такса по реда на чл.25, ал.2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново за учебната 2014/2015 година.

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна на вида на разкритите социални услуги от резидентен тип „Защитени жилища“ в с. Церова кория, Вх. № 2839/12.09.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 12 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Божидар Ангелов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1254

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Постановление № 170 от 26.06.2014 г. на Министерски съвет за изменения и допълнения в чл. 36, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и във връзка с чл.36в, ал.1, т.1 и чл.36в, ал.3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Великотърновски общински съвет

 

1. Дава съгласие да бъде променен вида на разкритото, със Заповед № РД01-305 от 18.03.2009 г. на Изпълнителния Директор на Агенция за социално подпомагане Защитено жилище, с адрес с. Церова кория, ул. “Втора” № 26, с капацитет 7 места от “Защитено жилище” на “Защитено жилище за хора с умствена изостаналост”,       с капацитет 7 места, считано от 01.01.2015 г.           

2. Дава съгласие да бъде променен вида на разкритото, със Заповед № РД01-306 от 18.03.2009 г. на Изпълнителния Директор на Агенция за социално подпомагане Защитено жилище, с адрес с. Церова кория, ул. “Втора” № 26А, с капацитет 7 места от “Защитено жилище” на “Защитено жилище за хора с умствена изостаналост”,       с капацитет 7 места, считано от 01.01.2015 г.

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски общински съвет за промяна вида на двете социални услуги пред Регионална Дирекция за социално подпомагане за изготвяне на Предложение до Агенция за социално подпомагане, съгласно разпоредбите на чл. 36в, ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна на предназначението на публичен платен паркинг на ул. „Крайбрежна“, Вх. № 2855/12.09.2014 г.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз ще кажа само, че няма да подкрепя това предложение, защото както това, така и доста подобни, чисто юридически за мен съществуват в едни правни парадокси, които аз на този етап няма да изнасям пред вас, и по тази причина няма да подкрепя предложението.

 

Предложението по т. 13 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Ваня Павлова - за, Валентин Ламбев – въздържал се, Стефан Антонов - въздържал се, Лидия Прокопова - въздържал се, Желка Денева - въздържал се, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - въздържал се, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - против, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 20 „за”, 1 „против”, 5 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1255

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 18, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на гр. Велико Търново, Великотърновски общински съвет дава съгласие да се промени предназначението на публичният, платен паркинг с ограничено работно време – за автобуси и леки автомобили на ул. «Крайбрежна» № 47, гр. Велико Търново в публичен, платен денонощен охраняем паркинг – за автобуси и леки автомобили, с 5 броя паркоместа за автобуси и 47 броя паркоместа за леки автомобили.

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Намаляване на началната цена за продажба на общински нежилищен имот, с. Дичин, Вх. № 2862/17.09.2014 г.

 

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Предварително искам да се извиня, че ще наруша нашия Правилник, защото ще взема отношение не по тази точка, а по точка, която беше разглеждана в Надзорния съвет по приватизация и беше отхвърлена, защото всички колеги съветници имат право да знаят относно това предложение, което след сериозна дискусия беше отхвърлено на този етап.

Това е предложение, постъпило от страна на кмета г-н Панов, да се открие процедура за продажба на така нареченото „тролейбусно депо” в Дълга лъка. Естествено, Надзорният съвет не е против приватизация, но дискусията се породи в контекста на това: имаме ли концепция, ще развиваме ли, или няма да развиваме оттук насетне тролейбусен превоз; ще се опитва ли общината, сега или в бъдеще, с европейски средства да възстанови този вид транспорт, така характерен допреди няколко години, или няма да го развива.

Тъй като нямаше мотиви към предложението на г-н Панов, разбира се, в тази ситуация предложението е по целесъобразност и по законосъобразност. Очевидно е законосъобразно, но по целесъобразност бих искал все пак да имаме възможност като Общински съвет за една дискусия по този въпрос, тъй като той касае развитието на града и касае всички граждани и чак след това това предложение да влезе в Надзорния съвет, но след като вече се е произнесла Администрацията, след като чуем мнението на г-н Панов и разбира се, ние, като съветници и принципал, имаме позиция, около която можем да се обединим.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: От уважение към всички вас наистина ще бъда максимално кратък. Просто искам да направя аналогия, едно сравнение какво и как се случва при нас, защото въпросите постфактум винаги излизат на преден план не когато трябва. Вижте какво е съдържанието на това предложение – № 2862! За какво искам да направя сравнение? В момента на нас ни се предлага намаляване на цената до 50 %. Въпросът ми е: Какви са тези оценители? Още един път питам: Какви са тези оценители?

Защо? Защото в моята така наречена „кошничка” има страшно много примери, в които цените, които са обявявани за продажба, са на космически параметри. Давам конкретен пример. При нас имаше едно инвестиционно намерение за направа на сливова градина някъде във висините на Стара планина, в землището на Вонеща вода - горе, където и магаре не може да стъпи. Вижте на каква цена е направената оценка, с каква цена е декарът там! Казвам, че там и магаре не може да стъпи, камо ли да се продаде. Не зная колко „ен” пъти това минава през процедурите и все още нямаме реализирана сделка. Давам ви елементарен пример, за да оцените и за да прецените, че въпроса, който задавам: Какви са тези оценители?, е изключително резонен. Защо в момента стигаме до ситуация, в която трябва да се намали до 50 % от обявената цена.

Този мой въпрос е заедно с тази икономическа стратегия и концепция, която ние трябва да имаме и да реализираме на територията на община Велико Търново.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Явно угодия няма и на третото си изказване ще се съглася да не съм съгласен с колегата, който се изказа преди малко. Аз съм сигурен, че ако оценките бяха по-ниски, той щеше да излезе на трибуната и да каже: „Тези оценки са много ниски. Дайте да пълним общинската хазна!”. Сега са високи и той казва: „Защо са високи?”. Затова казвам, че угодия няма и знам, че ще има реплика – дуплика. Но нека да ви припомня, че има лицензирани фирми, в повечето случаи се взема средностатистическата оценка между трите фирми, които са дали за квадратен метър, и т.н. Обектите се пускат на пазара, месец-два-три, половин-една година не се реализират сделки и ние сме принудени в първия случай да намалим с 20 %, във втория случай да намалим с още 20 % и си спазваме цялата процедура по наредбата и по закона. Това е.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз съжалявам, че трябва да направя реплика от подобен характер, но понеже знам професионалната компетентност на колегата: както аз не се меся в точките и запетайките в един словоред и правоговор, така е хубаво колегата да не влиза нито в икономически, нито във финансови, нито в правни казуси, в които самият той не може да намери изход.

 

Предложението по т. 14 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1256

 

На основание чл. 3, ал.3, т. 2, чл.4 , ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал.3, т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45 от ЗДДС, чл. 5 ,чл. 6 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка с решение № 160 от 29.03.2012 г., Великотърновски общински съвет реши:

1. Намалява с 50 (петдесет) на сто приетата с решение № 160 от 29.03.2012 г. (ДВ,бр.39 от 2012 г.) на ВТОбС начална цена и определя нова начална цена в размер на 32 800 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС, за продажба на общински нежилищен имот, представляващ : „ УПИ І от кв. 54 по плана на с.Дичин,с площ 8 845 кв.м., заедно с построена в него двуетажна сграда (бивше училище) с РЗП 846 кв.м. и едноетажна сграда (пристройка) със ЗП 34 кв.м.”. Сделката се облага частично с ДДС .

2. Определя начин за продажба на посочения в т.1 обект чрез публичен търг с явно наддаване при стъпка на наддаване в размер 1 640 лева .

3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник", като в случай че 21-вият ден съвпада с неработен ден търгът ще се проведе в първия следващ работен ден; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - стая 419 в сградата на Община Велико Търново .

4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация (ОбАП) при “Общинска банка”-АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава след представяне в ОбАП на документ за извършено плащане - стая 419 в сградата на Община В. Търново, всеки работен ден и до 10,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

5. За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит в размер 9 840 лева. Депозитът да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на ОбАП при “Общинска банка”-АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF, до 16,00 ч. на деня , предхождащ датата на търга.

6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС, представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП при “Общинска банка”-АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обекта се допуска и разсрочено плащане при условията, посочени в чл. 3,т. 6 на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в община Велико Търново.

7. Срок за оглед на обекта - всеки работен ден и до 12,00 часа на деня, предхождащ датата на търга. Срок за подаване на документи за участие в търга - всеки работен ден и до 17,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга, в ст. 419 в сградата на Община В.Търново .

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

9. При неявяване на купувачи повторен търг да се проведе 14 дни след датата на търга при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявения повторен търг да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Утвърждаване на годишен план за ползване на дървесина от горския фонд за 2015 г., Вх. № 2824/01.09.2014 г.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: За миналата година на наш въпрос ни беше отговорено, че за календарната година сме получили над 600 000 лв. от продажбата на дървесина. Предвиждаме по цени, които са минимални, догодина да получим 400 000 лв., ако не греша. След като направихме една камара заменки, след като продадохме една камара имоти, сега тръгнахме да продаваме горите, за да се издържа общината. И това не е такава беда. Проблемът е в последващото залесяване. С изненада разбрах, наистина не съм го знаел, но е добре да го знаят всички - там, където се прави масова сеч по закон до преди известно време е било след 7 години да се залесява. Нали си представяте как като се прави масова, гола сеч, изникват едни храсталаци и след 7 години разбира се, че няма как да залесяваме, защото всичко е потънало в дракалаци. И ето, това е една от причините да се обезлесяваме в национален план. Променили закона – на 3 години, но след три години е същата работа.

На комисия управителят на дружеството каза, че в Русаля, Хотница се залесява. Тъй като наистина ходим и по кампании, и да се срещаме с жителите на тези населени места, се установи, че г-н Управител, нито в Русаля, нито в Хотница не едно дърво да е засадено, един сух кол не е забит. И Ви моля да дадете отговор на този въпрос - за разминаването между това, което Вие казахте и това, което ние установяваме на място.

Разбира се, ще подкрепим това предложение, но отново се връщам на темата: след терените и горите не зная накрая какво ще правим.

Г-н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – директор на ОП „Горско стопанство”: В отговор на въпроса на г-н Витанов искам само да заявя, че в момента се изпълнява договор с европейско финансиране, съобразно който през есента на 2014 година ще бъде извършена почвопоготовка като първи етап от цялостния проект по залесяване на непродуктивни неземеделски земи. Залесяването на фиданките, като втори етап, ще се проведе през пролетта на 2015 г., като отглеждането им ще продължи в рамките между три и пет години в зависимост от качеството на прихващане. Това са параметри по договора. Мисля, че с това изчерпвам въпроса.

Мисля, че одобреното финансиране е над 600 000 лв., без ДДС. Доколкото знам, там се работеше с държавен фонд „Земеделие”. Декарите са от порядъка на 674, около 700, декара в три общински имота. Единият е в землището на село Хотница – до кариерата на село Хотница. Другият имот е между Момин сбор и село Хотница, около асфалтовия път и третият имот е преди кариерата на село Русаля.

Пак казвам: непродуктивни, неземеделски земи. Подобряване качеството на териториите чрез залесяване – това е предметът по договора.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Г-н Георгиев, аз имам едно предложение към Вас: когато дойде пролетта на 2015 г. и започне следващият залесителен сезон, да уведомите Общинския съвет, белким някои от общинските съветници дойдем да засадим по едно дърво.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: При осигурен разсадъчен материал.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Това, какво правим, мисля, че не е задължително да го демонстрираме пред медиите. Аз имам претенции, че правя това нещо, без да казвам нещо на медиите. Засадил съм не едно, а доста дръвчета, така че формата на изявяване мисля, че не е много коректна.

 

Предложението по т. 15 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Стефан Антонов - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - против, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 22 „за”, 1 „против”, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1257

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.7, ал.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП, Великотърновският Общински съвет утвърждава годишен план за ползване на дървесина от горите, собственост на Община Велико Търново, както следва:

 

по ред

Кметство

№ на имот по

КВС

Подот-дел

по ГСП от

2013 г

Площ на под-отдела

 

(ха)

Вид гори

Запас

 

 

пл.м³/ха

Общ

запас

 

 

(пл.м³)

Предви-дено ползване

по ГСП

(пл.м³)

Забележка

1.

 

 

 

 

 

Въглевци

232024

250001

250003

251002

000952

000953

000950

000950

231023

231023

4 т

9 б

9 р

10 д

120 о

 

122 м

122 о

152 п

152 р

14.9

14.3

4.8

3.4

3.5

 

1.4

1.7

8.9

5.4

Изд.

Изд.

Изд.

Изд.

Игл.

 

Игл.

Игл.

Изд.

Изд.

140

194

224

197

290

 

266

264

118

128

2380

3270

1270

780

1160

 

430

510

1160

760

480

670

325

110

1160

 

430

450

290

235

 

 

 

 

План-извлечение – 2014 г

 

План-извлечение – 2014 г

План-извлечение – 2014 г

2.

Райковци

000920

001027

76 е

77 г

4.1

9.1

Игл.

Игл.

398

312

1810

3180

460

640

 

3.

Миндя

200005

173001

229003

229002

229001

229001

229001

229001

229001

229001

228023

228023

228023

228023

228015

206 л

206 д1

211 к

216 б

220 д

223 ж

224 а

224 е

224 ж

224 з

233 з

233 и

233 к

233 л

234 н1

5.2

15.3

16.5

17.3

6.1

11.2

14.5

15.5

2.8

11.9

11.9

14.0

16.0

9.6

19.6

Изд.

Нис.

Шир.

Шир.

Изд.

Шир.

Изд.

Изд.

Изд.

Изд.

Изд.

Шир.

Шир.

Изд.

Изд.

76

88

191

242

213

146

224

214

144

231

152

253

263

199

135

440

1500

3620

4820

1530

2480

3820

3900

480

3240

2040

4090

4850

2190

3030

95

1500

710

970

400

520

575

390

75

500

320

620

970

350

1300

 

4.

Леденик

216017

290 ж

17.6

Изд.

105

2080

830

 

5.

Пчелище

216001

189 а

4.8

Шир.

268

1480

155

 

6.

Хотница

191001

191001

192001

192001

127012

127013

340 б

340 в

341 а

342 а

342 г

342 к

4.6

0.8

3.0

3.9

2.6

3.2

Изд.

Изд.

Изд.

Изд.

Нис.

Изд.

113

133

165

152

73

111

580

120

560

670

210

400

110

25

145

175

210

75

 

 

Общо:

 

 

 

 

 

 

16 270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. На основание чл.112, ал.1, т.1 от ЗГ и чл.5, ал.1, т.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП, Великотърновският Общински съвет приема следния начин за ползване на дървесина от Общинския горски фонд съгласно Горскостопанския план на горите, собственост на Община Велико Търново:

Ползването на дървесина в утвърдения в т.1 списък с подотдели от общинския горски фонд за 2015 г. да се осъществи чрез продажба на стояща дървесина на корен.

 

3. Възлагам на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе процедурите по ползването на дървесина съгласно Закона за горите и в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ (отрицателен вот): Естествено че съм „за”, но гласувах „против”, за да мога да споделя това, което пропуснах. Знаете, има една точка – „Продажба на общинско имущество”. 30 % се заделят за населени места. Аз не зная дали тези проценти са подходящи, но ми се струва, колеги, и вероятно ще го внесем това като предложение, част от тези пари, които ще получи общината, да се върнат обратно в населените места, защото никъде не е уточнено каква е собствеността – движима, недвижима, терени, дървета и каквото се сетите. Затова гласувах „против”, за да добавя това, което пропуснах в изказването си.

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, гр. В. Търново, Вх. № 2843/12.09.2014 г.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Декларирам, че ще се изкажа за последен път, въпреки че си бях подготвил още четири листа за всичките точки.

Имам много сериозен въпрос, основанията на които ви моля за разбиране. Имам информация, и тя е достатъчно коректна, че доста добри адвокати подготвят процедура в която искат да съдят община Велико Търново, затова че са били продадени имоти с определени тежести. В този ред на мисли, и за да не бъда един от хората, които наистина не са си проверили докрай, в детайли материалите, искам да задам един въпрос, тъй като в документите не можах да намеря конкретика, която да отговори на моя въпрос: Този имот, за който вече има предложение за закупуване от конкретно юридическо лице и когато идваха и обсъждаха какви са техните инициативи и споменаха защо искат да бъде закупен, те тогава казаха, че част от подземните комуникации минават или през или в граница на самия имот. Ако нещата са такива, всички знаем, че има определени обстоятелства в зависимост от предназначението, характера - на три и шест метра отстояние.

Задавам въпрос: Това важи ли и за този имот? Липсва конкретна информация и тогава какво правим, ако утре някой от вас купи имота и се окаже, че не може да строи или трябва да строи по съвсем различни параметри, т.е. има стеснение, какво правим нататък? Знам много добре, какво има и затова задавам въпроса, но той трябва да бъде заявен публично или най-малкото – да бъде маркирано в самото основание за обявяването на процедурата, ако има такива елементи.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Колеги, само обръщам внимание, че вече няма журналисти и сме си само ние, заедно със селските кметове. Призовавам към по-бърза и експедитивна работа, защото вече стана 13 часа и имаме още 15 точки.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Наистина, това, което говори г-н Димитров, е важно, защото ако теренът е обременен, ние на практика обричаме бъдещия инвеститор в неяснота. Затова ако има възможност да бъде предоставен отговор в момента на следния въпрос: Има ли такава инфраструктура, която ние не знаем и бъдещият инвеститор? Ако няма възможност, тогава да отложим точката. Ако има информация, минават ли отдолу съответните инфраструктури, по какъв начин, гласуваме точката. Просто да се знае! Много пъти се е случвало досега и даже сме заменяли терени, защото после нищо не може да се построи. Това не е за първи път.

Г-жа МАРИНЕЛА ДЖАРТОВА – началник отдел „Управление на собственонстта”: Както всички знаете, след влизане в сила на Кадастралната карта на гр. Велико Търново задължително условие за всяка сделка „Продажба” е наличие на скица или схема от Кадастралната карта. В това, което са ни издали на нас от служба „Геодезия, картография и кадастър” – Велико Търново, няма нанесен никакъв подземен кадастър, който да засяга имота. В плана на гр. Велико Търново също няма отразявания на такъв вид инфраструктура, която да засяга парцела, който се образува по плана на града.

За огромно съжаление от години вече в община Велико Търново не се съхраняват и няма данни за подземните комуникации на територията на града. Тези данни се съхраняват в дружествата, които осъществяват услуги – дали ще е БТК, дали ще е Енерго, дали ще е Парова централа, само те разполагат с тази информация, къде точно вървят тези инфраструктурни съоръжения.

Така че към момента ние сме си взели всички необходими документи – скица по план, скица по кадастрална карта; имаме удостоверения за вещни тежести от Агенция по вписванията. Няма нанесен по тези документи подземен кадастър.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Аз ви предлагам да отложим точката, за да бъдат изчистени тези неща, да се знае какво точно гласуваме и да се изиска тази информация. Да не прибързваме да продаваме нещо насляпо. Теренът е стратегически, 6 декара, и той граничи с други предприятия, които имат там дейност. Какво пречи да го отложим за следващата сесия, за да знаем какво гласуваме? Аз също съм „за”, за да се продаде и да влязат средства в бюджета.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Според мен, който има намерения за закупуване, може да си събере предварително някаква информация.

Тук има приложена карта и на нея няма нищо нанесено, няма информация, че има някакви проблеми с парцела. Някои казват, че там минавали тръби, но тук реално няма нанесени.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Г-жа Джартова вече ви каза, че няма подземни комуникации, а цената, която е определена, е над 500 000 лв., без ДДС. Аз мисля, че към момента се мъчим да спрем приходната част, която е към Общинската администрация.

Парцелът беше Наказателният паркинг, Наказателният паркинг е изместен, този парцел не ни е нужен в момента и сме го обявили за продан. Действително, на скиците никъде не е отразено, че има подземни комуникации.

Инж. Николов също каза, че има задължение на продавача да изясни този въпрос, така че не виждам някакъв проблем.

 

Предложението по т. 16 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Стефан Антонов – въздържал се, Лидия Прокопова – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Петко Тюфекчиев – въздържал се, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 20 „за”, „против” няма, 5 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1258

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- недвижим имот, находящ се в урбанизираната територия на гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №71-Г, а именно поземлен имот с идентификатор №10447.501.96 /едно нула четири четири седем точка пет нула едно точка девет шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново, с площ от 5 938 кв.м. /пет хиляди деветстотин тридесет и осем квадратни метра/, с начин на трайно ползване: Поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, а по ПУП-ПР на гр. Велико Търново представляващ урегулиран поземлен имот Х /десет римско/ от строителен квартал 14 /четиринадесет/, заедно със съществуващите в имота: санитарно-битова сграда със ЗП в размер на 12 кв.м. и метален навес със ЗП в размер на 30 кв.м., актуван с АОС № 5854/13.05.2014 г.;

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- недвижим имот, находящ се в урбанизираната територия на гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №71-Г, а именно поземлен имот с идентификатор №10447.501.96 /едно нула четири четири седем точка пет нула едно точка девет шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново, с площ от 5 938 кв.м. /пет хиляди деветстотин тридесет и осем квадратни метра/, с начин на трайно ползване: Поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, а по ПУП-ПР на гр. Велико Търново представляващ урегулиран поземлен имот Х /десет римско/ от строителен квартал 14 /четиринадесет/, заедно със съществуващите в имота: санитарно-битова сграда със ЗП в размер на 12 кв.м. и метален навес със ЗП в размер на 30 кв.м., актуван с АОС № 5854/13.05.2014 г.

 

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

 

- за поземлен имот с идентификатор №10447.501.96 по КККР на гр. Велико Търново - в размер на 511 000 /петстотин и единадесет хиляди/ лева.

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

В 13.00 часа председателят на Общинския съвет предложи заседанието да бъде удължено с два часа или до завършване на дневния ред.

Предложението беше подложено на гласуване и прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Малки чифлик, Вх. № 2833/10.09.2014 г.

 

Г-н Николай Ашиков съобщи, че кметският наместник на с. Малки Чифлик има писмено становище и подкрепя предложението по точката.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 17 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 20 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1259

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- лозе /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №46532.64.19, с площ от 505 кв.м., шеста категория, местност „Под селото”, по плана на новообразуваните имоти на землище с. Малки чифлик, община Велико Търново, актуван с АОС № 5939/07.08.2014 г.;

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- лозе /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №46532.64.19, с площ от 505 кв.м., шеста категория, местност „Под селото”, по плана на новообразуваните имоти на землище с. Малки чифлик, община Велико Търново, актуван с АОС № 5939/07.08.2014 г.;

 

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за новообразуван поземлен имот №46532.64.19 - в размер на 1 220 /хиляда двеста и двадесет/ лева.

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Малки чифлик, Вх. № 2845/12.09.2014 г.

 

Председателят на Общинския съвет уведоми присъстващите, че кметският наместник на с. Малки Чифлик има писмено становище и подкрепя предложението по точката.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 18 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 20„за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1260

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- трайни насаждения /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №46532.61.23, с площ от 1 502 кв.м., шеста категория, местност „Под селото”, по плана на новообразуваните имоти на землище с. Малки чифлик, община Велико Търново, актуван с АОС № 5843/23.04.2014 г.;

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- трайни насаждения /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №46532.61.23, с площ от 1 502 кв.м., шеста категория, местност „Под селото”, по плана на новообразуваните имоти на землище с. Малки чифлик, община Велико Търново, актуван с АОС № 5843/23.04.2014 г.;

 

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за новообразуван поземлен имот №46532.61.23 - в размер на 4 045 /четири хиляди четиридесет и пет/ лева.

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Малки чифлик, Вх. № 2846/12.09.2014 г.

 

Г-н Николай Ашиков съобщи, че кметският наместник на с. Малки Чифлик има писмено становище и подкрепя предложението по точката.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 19 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1261

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- друг вид трайно насаждение /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №46532.67.85, с площ от 1 043 кв.м., шеста категория, местност „Геновото”, по плана на новообразуваните имоти на землище с. Малки чифлик, община Велико Търново, актуван с АОС № 5940/07.08.2014 г.;

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- друг вид трайно насаждение /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №46532.67.85, с площ от 1 043 кв.м., шеста категория, местност „Геновото”, по плана на новообразуваните имоти на землище с. Малки чифлик, община Велико Търново, актуван с АОС № 5940/07.08.2014 г.;

 

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за новообразуван поземлен имот №46532.67.85 - в размер на 2 355 /две хиляди триста петдесет и пет/ лева.

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Малки чифлик, Вх. № 2847/12.09.2014 г.

 

Председателят на Общинския съвет уведоми присъстващите, че кметският наместник на с. Малки Чифлик има писмено становище и подкрепя предложението по точката.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 20 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Желка Денева - за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 20 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1262

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- трайни насаждения /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №46532.60.18, с площ от 1 305 кв.м., шеста категория, местност „Мечи дол”, по плана на новообразуваните имоти на землище с. Малки чифлик, община Велико Търново, актуван с АОС № 5865/18.06.2014 г.;

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:

- трайни насаждения /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №46532.60.18, с площ от 1 305 кв.м., шеста категория, местност „Мечи дол”, по плана на новообразуваните имоти на землище с. Малки чифлик, община Велико Търново, актуван с АОС № 5865/18.06.2014 г.;

 

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за новообразуван поземлен имот №46532.60.18 - в размер на 3 440 /три хиляди четиристотин и четиридесет/ лева.

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, гр. Дебелец, Вх. № 2835/10.09.2014 г.

 

Г-н Николай Ашиков съобщи, че кметът на гр. Дебелец има писмено становище и подкрепя предложението по точката.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 21 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Желка Денева - за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1263

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- изоставена нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляващи поземлен имот №017039, с площ от 952 кв.м., трета категория, местност „Славчова лъка”, по плана на землище гр. Дебелец, община Велико Търново, актуван с АОС № 5876/02.07.2014 г.;

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- изоставена нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляващи поземлен имот №017039, с площ от 952 кв.м., трета категория, местност „Славчова лъка”, по плана на землище гр. Дебелец, община Велико Търново, актуван с АОС № 5876/02.07.2014 г.;

 

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за поземлен имот №017039 - в размер на 3 930 /три хиляди деветстотин и тридесет/ лева.

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Ресен, Вх. № 2841/12.09.2014 г.

 

Председателят на Общинския съвет уведоми присъстващите, че кметът на с. Ресен има писмено становище и подкрепя предложението по точката.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 22 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Стефан Антонов - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1264

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- незастроен урегулиран поземлен имот І /едно римско/ от строителен квартал 17 /седемнадесет/, с площ от 1 170 /хиляда сто и седемдесет/ кв.м. по плана на с. Ресен, актуван с АОС №5246/02.05.2012 г.

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- незастроен урегулиран поземлен имот І /едно римско/ от строителен квартал 17 /седемнадесет/, с площ от 1 170 /хиляда сто и седемдесет/ кв.м. по плана на с. Ресен, актуван с АОС №5246/02.05.2012 г.

 

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за незастроен урегулиран поземлен имот І /едно римско/ от строителен квартал 17 /седемнадесет/, с площ от 1 170 /хиляда сто и седемдесет/ кв.м. по плана на с. Ресен, актуван с АОС №5246/02.05.2012 г. – в размер на 5 700 /пет хиляди и седемстотин/ лева без начислен ДДС;

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Къпиново, Вх. № 2842/12.09.2014 г.

 

Г-н Николай Ашиков съобщи, че кметският наместник на с. Къпиново има писмено становище и подкрепя предложението по точката.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 23 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Стефан Антонов - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1265

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- незастроен урегулиран поземлен имот І /едно римско/ от строителен квартал 33 /тридесет и три/, с площ от 2 550 /две хиляди петстотин и петдесет/ кв.м. по плана на с. Къпиново, община Велико Търново, актуван с АОС №5869/25.06.2014 г.

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- незастроен урегулиран поземлен имот І /едно римско/ от строителен квартал 33 /тридесет и три/, с площ от 2 550 /две хиляди петстотин и петдесет/ кв.м. по плана на с. Къпиново, община Велико Търново, актуван с АОС №5869/25.06.2014 г.

 

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за незастроен урегулиран поземлен имот І /едно римско/ от строителен квартал 33 /тридесет и три/, с площ от 2 550 /две хиляди петстотин и петдесет/ кв.м. по плана на с. Къпиново, община Велико Търново, актуван с АОС №5869/25.06.2014 г. – в размер на 17 000 /седемнадесет хиляди/ лева без начислен ДДС;

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

Г-н Ашиков предложи да бъде направена поименна проверка на присъстващите общински съветници. При направената проверка присъстваха 30 съветници:

Николай Ашиков, Тодор Тодоров, Александър Чокойски, Йорданка Стефанова, Деян Хаджийски, Петя Илиева, Тихомир Георгиев, Красимир Калчев, Божидар Ангелов, Николен Стойнов, Александър Нанков, Росен Иванов, Михаил Харалампиев, Ваня Павлова, Лидия Прокопова, Петко Тюфекчиев, Стоян Витанов, Желка Денева, Стефан Антонов, Милен Михов, Йордан Грозданов, Радка Крумова, Иван Александров, Калина Широкова, Пламен Радонов, Николай Николов, Румен Димитров, Мариян Кенаров, Камен Алексиев, Мирослав Трифонов.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, гр. В. Търново, Вх. № 2850/12.09.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 24 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1266

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1и ал.3 от ЗОС и чл.2 ал.3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет дава съгласие частите от улична регулация, попадащи в проектен УПИ ІV „за производствени и складови дейности”, от стр. кв. 17 по ПУП на гр. Велико Търново, жк „Чолаковци”, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

2. На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот в обхвата на разработка, приета с Решение №75 по протокол №6 от 25.06.2014 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, като:

2.1. Община Велико Търново прехвърля на „СОКОЛОВ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Сан Стефано” №28, представлявано от Мария Соколова-Попдончева, правото на собственост върху части от общински имоти, както следва: общинска земя с обща площ от 6 753 кв.м., която съгласно ЧИ на ПУП-ПРЗ попада в проектен УПИ ІV, отреден „за производствени и складови дейности” от кв.17, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 177 600 лева без начислен ДДС;

2.2. От своя страна „СОКОЛОВ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Сан Стефано” №28, представлявано от Мария Соколова-Попдончева, прехвърля на Община Велико Търново правото на собственост върху част от собствения си имот - земя частна собственост с площ от 1 250 кв.м., която съгласно ЧИ на ПУП-ПРЗ се отнема от стар УПИ ІІ и се прехвърля в проектен УПИ V „за инженерно-техническа инфраструктура” от кв.17 и в улична регулация, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 30 300 лева без начислен ДДС.

2.3. Всички разноски по сключване на сделката – доплащане с цел уравняване стойността на имотите, предмет на прехвърлителната сделка, ДДС, местен данък, такса по чл.56а от НОАМТЦУ, такса вписване, стойност на изготвените експертни оценки и др., са за сметка на „СОКОЛОВ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Сан Стефано” №28, представлявано от Мария Соколова-Попдончева.

3. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи предварителен договор на основание чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ – да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от имоти.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Габровци, Вх. № 2832/10.09.2014 г.

 

Г-н Николай Ашиков съобщи, че кметският наместник на с. Габровци има писмено становище и подкрепя предложението по точката.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 25 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1267

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот:

общинско място с площ от 93 /деветдесет и три/ кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост №5880/16.07.2014 г., представляващо 93/593 идеални части от новообразуван поземлен имот №505.4 /пет нула пет точка четири/ от по плана на новообразуваните имоти на с. Габровци, община Велико Търново, целият с площ от 593 /петстотин деветдесет и три/ кв.м., четвърта категория, местност „Орничката-Габровци”, останалата част от който е собственост на Георги Стоилов Янков с адрес гр. Велико Търново, ул. „Юрий Гагарин” №8.

 

2. Определя стойност въз основа експертната оценка на общинско място с площ от 93 /деветдесет и три/ кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост №5880/16.07.2014 г., представляващо 93/593 идеални части от новообразуван поземлен имот №505.4 /пет нула пет точка четири/ от по плана на новообразуваните имоти на с. Габровци, община Велико Търново, изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 330 /триста и тридесет/ лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на Георги Стоилов Янков с адрес гр. Велико Търново, ул. „Юрий Гагарин” №8.

 

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба, гр. В. Търново, Вх. № 2849/12.09.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 26 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Стефан Антонов – за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1268

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот:

общинско място с площ от 37 /тридесет и седем/ кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост №5882/22.07.2014 г., представляващо 37/317 идеални части от недвижим имот, находящ се в урбанизираната територия на гр. Велико Търново, ул. „Мир” №13, представляващ поземлен имот с идентификатор №10447.503.247 /едно нула четири четири седем точка пет нула три точка две четири седем/ по КККР на гр. Велико Търново, целият с площ от 317 /триста и седемнадесет/ кв.м., с начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, останалата част от който е собственост на Светослав Ненов Робов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Мир” №13.

 

2. Определя стойност въз основа експертната оценка на общинско място с площ от 37 /тридесет и седем/ кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост №5882/22.07.2014 г., представляващо 37/317 идеални части от недвижим имот, находящ се в урбанизираната територия на гр. Велико Търново, ул. „Мир” №13, представляващ поземлен имот с идентификатор №10447.503.247 /едно нула четири четири седем точка пет нула три точка две четири седем/ по КККР на гр. Велико Търново, целият с площ от 317 /триста и седемнадесет/ кв.м., с начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 9 500 /девет хиляди и петстотин/ лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на Светослав Ненов Робов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Мир” №13.

 

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Ресен и с. Самоводене, Вх. № 2851/12.09.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 27 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Стефан Антонов – за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова – за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1269

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие на „Телнет” ООД със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „България” №17, представлявано от инж. Димитър Валентинов Велев, за промяна предназначението на части от имоти публична общинска собственост, както следва:

- имот №65200.0.96 по плана на землище с. Самоводене, с НТП: полски път. Дължината на новопроектираното трасе в землището на с. Самоводене е в размер на 444,70 л.м.

- имот №62517.0.197 по плана на землище с. Ресен, с НТП: полски път;

- имот №62517.0.510 по плана на землище с. Ресен, с НТП: полски път.

Дължината на новопроектираното трасе в землището на с. Ресен е в размер на 1 438,40 л.м.

във връзка с процедиран проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура – оптичен кабел, преминаващ през землищата на с. Ресен и с. Самоводене, община Велико Търново, свързващ междуселищната оптична мрежа в с. Ресен и с. Поликраище, община Горна Оряховица на „Телнет” ООД. Проектът е разгледан и приет с решение №45 по протокол №4 от 23.04.2014 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

           

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.3 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на „Телнет” ООД със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „България” №17, представлявано от инж. Димитър Валентинов Велев, върху имотите по т.1, след влизане в сила на ПУП.

 

2.1 „Телнет” ООД със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „България” №17, представлявано от инж. Димитър Валентинов Велев, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ на обекта по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2 – и по промяната на предназначението на земята.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Малки чифлик, Вх. № 2852/12.09.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 28 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1270

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие на Александър Атанасов Димитров с адрес гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №42, вх.В, за промяна предназначението на части от имот публична общинска собственост, както следва:

- имот №46532.0.40 по плана на с. Малки чифлик, с обща площ от 0,892 дка, с НТП: полски път, местност „Ръта”, землище на с. Малки чифлик, за трасе на ел. захранване – с дължина на трасето в размер на 126,70 л.м. и сервитут на линейният обект в размер на 380,10 кв.м.;

във връзка с процедиран проект за подробен устройствен план –план за застрояване за ПИ №016004 по плана на землище с. Малки чифлик, местност „Ръта” за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди „жилищно застрояване“ с малка височина; подробни устройствени планове – парцеларни планове за елементи на техническа инфраструктура – трасета на външно електрозахранване и водоснабдяване и план-схеми за водоснабдяване, канализация и електрификация към ПУП – план за застрояване. Проектът е разгледан и приет с решение №35 по протокол № 3 от 12.03.2014 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

           

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.3 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на Александър Атанасов Димитров с адрес гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №42, вх.В, върху имотите по т.1, след влизане в сила на ПУП.

 

3. Александър Атанасов Димитров с адрес гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №42, вх.В, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ на обекта по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2 – и по промяната на предназначението на земята.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, гр. Дебелец, Вх. № 2853/12.09.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 29 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1271

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие на „Геоплан кънстръкшън” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Цанко Церковски” №37, за промяна предназначението на части от имоти публична общинска собственост, както следва:

- имот №20242.0.457 по плана на гр. Дебелец, с обща площ от 7,047 дка, , с НТП: местен път, местност „Дръндарски мочур”, землище гр. Дебелец, за трасе на ел. захранване – сервитут на линейния обект в размер на 36,70 кв.м. и за трасе на водопровод – с дължина на трасето в размер на 131,50 л.м. и сервитут на линейния обект в размер на 798,00 кв.м.;

- имот №20242.84.7 по плана на гр. Дебелец, с обща площ от 0,831 дка, , с НТП: полски път, местност „Дръндарски мочур”, землище гр. Дебелец, за трасе на ел. захранване – с дължина на трасето в размер на 36,50 л.м. и сервитут на линейния обект в размер на 109,50 кв.м. и за трасе на водопровод – с дължина на трасето в размер на 3,00 л.м. и сервитут на линейния обект в размер на 18,00 кв.м.;

във връзка с процедиран проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ №084005 по плана на землище гр. Дебелец, местност „Дръндарски мочур” относно промяна предназначението на имота за „жилищно застрояване”; проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – трасета на външно електрозахранване и водоснабдяване и план-схеми за водоснабдяване, канализация и електрификация към ПУП – план за застрояване. Проектът е разгледан и приет с решение №66 по протокол №6 от 25.06.2014 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.3 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на „Геоплан кънстръкшън” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Цанко Церковски” №37, върху имотите по т.1, след влизане в сила на ПУП.

3. „Геоплан кънстръкшън” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Цанко Церковски” №37, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ на обекта по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2 – и по промяната на предназначението на земята.

 

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот, с. Момин сбор, Вх. № 2848/12.09.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 30 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1272

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС, включва в годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 година недвижим имот общинска собственост, представляващ част от читалищна сграда, състояща се от:

- от етаж с вход от север: коридор, склад, салон със сцена, коридор и стая;

- от етаж с два входа от юг: източен вход: фоайе, библиотека и една стая,

попадаща в УПИ ІІ-168 от кв. 31 по плана на с. Момин сбор, актуван с АОС №5943 от 13.08.2014 г.

 

2. На основание чл.39, ал.4 от ЗОС, чл.59 ал.1 и ал.4 от НРПУРОИ, Великотърновски общински съвет дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години върху недвижим имот общинска собственост, представляващ част от читалищна сграда, състояща се от:

- от етаж с вход от север: коридор, склад, салон със сцена, коридор и стая;

- от етаж с два входа от юг: източен вход: фоайе, библиотека и една стая,

попадаща в УПИ ІІ-168 от кв. 31 по плана на с. Момин сбор, актуван с АОС №5943 от 13.08.2014 г.

в полза на Народно читалище „Просвета - 1922” с. Момин сбор, представлявано от Председателя на Настоятелството – Златка Юрий Денева.

 

3. Всички текущи разходи, както и разходите по поддръжка и ремонт на сградата са за сметка на Читалищното настоятелство.

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия съгласно изискванията на ЗОС и НРПУРОИ.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. № 2844/12.09.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 31 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1273

 

І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост и чл. 11 ал. 1 предложение първо и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. „Краков” № 3, ДКС „Васил Левски”, представляващ зала № 21, с обща площ 127,68 кв.м за срок от 5 (пет) години за тренировъчна дейност по спортно катерене при начална тръжна цена 350,00 лв. на месец.

ІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване на имота под наем при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ІІІ. Директорът на ДКС „Васил Левски” да сключи наемен договор със спечелилия участник.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП, гр. В. Търново, Вх. № 2836/10.09.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 32 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1274

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.110, ал.1 ,т.3 и т.5 от ЗУТ и чл.108, ал.2 от ЗУТ, и решение № КЗЗ-08 от 24.04.2014 г.,т.7 на Комисия за земеделските земи при Министерство на земеделието и храните, Великотърновският общински съвет одобрява:

1. Подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 10447.519.103, местност «Пишмана» в землището на гр.Велико Търново - промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – за «жилищно застрояване», при следните устройствени показатели: височина на застройката до 10м, плътност на застрояване – 40%, коефициент на застрояване – Кинт-1,0, мин. озеленена площ - 50%, линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта; начин на застрояване – свободно.

2. Подробeн устройствен план – парцеларeн план за елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно електрозахранване и трасе за външно водоснабдяване на ПИ № 10447.519.103 в местност „Пишмана”, землище на гр.Велико Търново: трасето на ел кабела започва от табло на съществуващ стълб № 4, попадащ в ПИ № 10447.519.171 – полски път, общинска публична собственост, продължава в източна посока през същия ПИ № 10447.519.171- полски път, общинска публична собственост и навлиза в ПИ № 10447.519.103; трасето на външния водопровод започва от съществуващ водопровод в улицата южно от имота чрез водоземна скоба, попадаща в ПИ № 10447.519. преминава през ПИ № 10447.519.171-полски път, общинска публична собственост и навлиза в ПИ № 10447.519.103.              

3. План – схеми за водоснабдяване и канализация, и електрификация към ПУП – план за застрояване за ПИ № 10447.519.103, местност „Пишмана”, в землището на гр.Велико Търново.

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Подписване на Договор за сдружаване между Община Велико Търново, Република България и Бурса – Голяма община, Република Турция, Вх. № 2858/16.09.2014 г.

ПК по ИВСПИЕСМВ – подкрепя, ПК по ОНК – подкрепя, като предлага следните изменения в договора: в т. 1 да стане „Създаване на условия за оптимално представяне на всяка от културите; т. 4 „Проучване, съхраняване и популяризиране на културно и историческото наследство; чуждестранните инвестиции да се замени с двустранните инвестиции;

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 33 заедно с предложението на ПК по ОНК беше подложено на гласуване .

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1275

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 111 и чл. 114 от Правилника за организация и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с Общинска администрация, Великотърновски общински съвет ратифицира проект на Договор за сдружаване с Бурса – Голяма община, Република Турция.

2. Упълномощава Кмета от Община Велико Търново да подпише окончателен договор за сдружаване с Бурса – Голяма община, Република Турция.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ТОДОР ТОДОРОВ          

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  

 

РУМЕН ДИМИТРОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

МИРОСЛАВ МАРИНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ

     /Диляна Милева/