Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 71 от 25.09.2014 г. Решение № 1244

Решение № 1244

Препис-извлечение от Протокол № 71

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.09.2014 година

 

ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.08.2014 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 година

 

РЕШЕНИЕ № 1244

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, Великотърновски общински съвет реши:

  1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета към 31.08.2014 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 година /Приложение №1/, както следва:

 

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

§§

Всичко:

ІІІ тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

-1 596

-1 596

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

-1 596

-1 596

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-1 596

-1 596

Други неданъчни приходи

3600

1 287

1 287

- получени застрахователни обезщетения за ДМА

3611

49

49

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

49

49

- други неданъчни приходи

3619

1 238

1 238

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

1 238

1 238

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-91

-91

- Внесен ДДС (-)

3701

-12

-12

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-12

-12

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-79

-79

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-79

-79

Помощи за дарения и др.суми

4500

400

400

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

400

400

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

400

400

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

0

0

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Трансфери м/у бюджети (нето)

6100

127 008

127 008

получени трансфери /+/

6101

127 008

127 008

- Община Велико Търново

6101

39 508

39 508

-Дирекция "Култура и туризъм"

6101

87 500

87 500

- вътр. трансф.в системата на първост.р-л

6109

0

0

- Община Велико Търново

6109

-39 508

-39 508

- -Дирекция "Култура и туризъм"

6109

39 508

39 508

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ:

 

127 008

127 008

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

 

127 008

127 008

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

§§

Всичко:

ІІІ тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

46 286

46 286

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

2408

62

62

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

62

62

- приходи от лихви по срочни депозити

2409

46 217

46 217

- Община Велико Търново

46 217

46 217

- приходи от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина

2410

7

7

- Община Велико Търново

7

7

Глоби, санкции и наказателни лихви

2800

0

0

- глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви,
обезщетения и начети

2802

-120 000

-120 000

- Община Велико Търново

-120 000

-120 000

- наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски

2809

120 000

120 000

- Община Велико Търново

120 000

120 000

Други неданъчни приходи

3600

1

1

- получени застрахователни обезщетения за ДМА

3611

1

1

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

1

1

Помощи за дарения и др.суми

4500

5 728

5 728

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

5 728

5 728

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

1 988

1 988

-Дирекция "Култура и туризъм"

3 740

3 740

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

52 015

52 015

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

52 015

52 015

Трансфери между бюджети (нето)

предоставени трансфери /-/

6100

0

0

- вътр. трансф.в системата на първост.р-л

6109

0

0

- Община Велико Търново

6109

-86 584

-86 584

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6109

47 000

47 000

-Дирекция "Култура и туризъм"

6109

33 284

33 284

- Ресен

6109

6 000

6 000

- Група кметства Килифарево

6109

300

300

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ:

 

0

0

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

52 015

52 015

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

 

179 023

179 023

РАЗХОДИ

 

 

 

§§

Всичко:

IІІ тр.

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

1. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

127 008 лв

Група 3 Култура

127 008 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и
туризъм"

127 008 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

127 008 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

1. Функция 3 Образование

47 000 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование,
мл.дейности и спорт"

47 000 лв

2. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

454 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

454 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

454 лв

3. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

37 024 лв

Група 3 Култура

37 024 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и туризъм"

37 024 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

 

 

84 478 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

95 109 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

95 509 лв

Група кметства Килифарево

-400 лв

2. Функция 2 Отбрана и сигурност

300 лв

Група 5. Защита на населението, управление и
дейности при стихийни бедствия и аварии

300 лв

- в т.ч.:

Група кметства Килифарево

300 лв

3. Функция 3 Образование

2 159 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

108 лв

Дирекция "Образование,
мл.дейности и спорт"

2 051 лв

4. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

-454 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

-454 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-454 лв

5. Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване

   на околната среда

86 154 лв

Група 1 Жилищно строителство и БКС

81 101 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

80 101 лв

Кметство Килифарево

1 000 лв

Група 2 Опазване на околната среда

5 053 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

5 053 лв

Кметство Килифарево

6. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

5 000 лв

Група 2 Физическа култура и спорт

5 000 лв

- в т. ч.:

Кметство Килифарево

-1 000 лв

Кметство Ресен

6 000 лв

7. Функция 8 Икономически дейности и услуги

-220 731 лв

Група 3 Транспорт и съобщения

-150 731 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-151 131 лв

Група кметства Килифарево

400 лв

Група 6 Други дейности по икономиката

-70 000 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-70 000 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

-32 463 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

52 015 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

179 023 лв

 

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 година, съгласно Приложение 1 към настоящото решение.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1244-invest_prog.pdf)1244-invest_prog.pdf[Приложение № 1]114 Kb