Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 71 от 25.09.2014 г. Решение № 1248

Решение № 1248

Препис-извлечение от Протокол № 71

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.09.2014 година

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1248

 

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 8 от Закона за нормативните актове и чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на второ четене измененията и допълненията в Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново както следва:

1. Да се промени текста на чл. 56, ал. 1 както следва:

Било: Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 размера на данъка в граници от 0,20 лв. до 3,00 лв. за всяка нощувка съобразно категорията на средствата за подслон, местата за настаняване и туристическите хижи

Да стане: Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 размера на данъка в граници от 0,20 лв. до 3,00 лв. за всяка нощувка съобразно категорията на местата за настаняване

2. Да отмени разпоредбата на чл. 56, ал. 4, със следното съдържание:

/същата е обявена за противоконституционна с Решение № 5/2012г. на КС, обнародвано в ДВ бр. 30/2012 г./

ал.(4)"Когато сборът на данъка по ал. 2 за календарната година е по-малък от 30 на сто от данъка, определен при пълен капацитет за средството за подслон, мястото за настаняване или туристическата хижа, разликата се внася от данъчно задълженото лице в приход на бюджета на общината по местонахождение на средството за подслон, мястото за настаняване и туристическата хижа до 1 март на следващата календарна година, независимо дали обектът се използва."

3. Да отмени разпоредбата на чл. 56, ал. 5, със следното съдържание:

/същата е обявена за противоконституционна с Решение № 5/2012г. на КС, обнародвано в ДВ бр. 30/2012 г./

ал. (5) "Разликата по ал. 4 се определя по следната формула: Р = (РДхПКхДх30/100) - ДД,

където:

Р е разликата за внасяне;

РД - размерът на данъка по ал. 1;

ПК - пълният капацитет на броя на леглата в средството за подслон, мястото за настаняване или

туристическата хижа за календарната година;

Д - брой дни в годината;

ДД - сборът на дължимия данък по ал. 2 за календарната година.

4.Да се промени текста на чл. 57 както следва:

Било: Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по чл. 10, ал. 2 от Закона за туризма

Да стане: Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по чл. 11, ал. 2 от Закона за туризма.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева/                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ