Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 71 от 25.09.2014 г. Решение № 1251

Решение № 1251

Препис-извлечение от Протокол № 71

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.09.2014 година

 

ОТНОСНО: Сключване на Анекс за промяна на договор за наем от 20.10.2011 г. между Община Велико Търново и „ИЛСТРОЙ” ООД, гр. Велико Търново, съгласно предложение с вх. № 5300-5463/17.09.2014 година

 

РЕШЕНИЕ № 1251

 

На основание чл.21 ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с Решение на Великотърновски общински съвет № 1450 от 11.08.2011 година и предложение с вх. № 5300-5463/17.09.2014 година от „ИЛСТРОЙ” ООД, Великотърновски общински съвет:

  1. Дава съгласие Община Велико Търново да сключи Анекс за промяна на договора с „Илстрой” ООД с предмет предоставяне за временно възмездно ползване на ДЕТСКА ГРАДИНА в комплекс „Слънчев дом” гр. Велико Търново, срещу заплащане на наемна цена в размер на 7 000 лева месечно без ДДС за срок от 15 /петнадесет/ месеца, считано от 20.10.2014 година. Към обектите на наемния договор да се включи и посочената „Занималня за група – за деца на 5 и 6 годишна възраст до постъпването им първи клас” във филиал „Слънчев дом” към ОДЗ „Св. св. Кирил и Методий”, находяща се на ул. „Слънце” №13, като всички условия по наемното правоотношение остават същите. При евентуална бъдеща продажба на поземлен имот с идентификатор 10447.505.306, ведно с построената в него ДЕТСКА ГРАДИНА, представляваща самостоятелен обект с идентификатор 10447.505.306.1 по КККР на град Велико Търново и на ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА с естествено екстензивно тревно покритие, с площ 856 кв. м., намираща се в съседния от изток поземлен имот с идентификатор 10447.505.305 по КККР на града, и купуването им от страна на Община Велико Търново, платените наемни суми по Договора от 20.10.2011 година и тези по анекса към договора ще бъдат приспаднати от продажната цена
  2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да подпише Анекс към Договор за наем на обекта – детска градина и занималня, съгласно действащото законодателство.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ