Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 71 от 25.09.2014 г. Решение № 1252

Решение № 1252

Препис-извлечение от Протокол № 71

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.09.2014 година

 

ОТНОСНО: Прекратяване на Сдружение «За чисти селища» между общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица

 

РЕШЕНИЕ № 1252

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и предстаящото Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел «За чисти селища» между общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица на 14.10.2014 г., Великотърновски общински съвет:

 

  1. Дава съгласие за прекратяване на Сдружение с нестопанска цел «За чисти селища» между общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица, със седалище гр. Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, пл. «Георги Измирлиев» № 5, ЕИК по БУЛСТАТ 104631409, както и за откриване на производство по ликвидацията му.
  1. Упълномощава инж. Даниел Димитров Панов, кмет на община Велико Търново и представител в Общото събрание на Сдружението, да гласува по т. 1 от предварително обявения дневен ред както следва: «ЗА» вземане решение за прекратяване на сдружението и откриване производство по ликвидацията му.
  1. Възлага на инж. Даниел Димитров Панов, кмет на община Велико Търново и представител в Общото събрание на Сдружението, да гласува по останалите точки от предварително обявения дневен ред, съобразявайки волеизявленията си с интересите на община Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ