Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 71 от 25.09.2014 г. Решение № 1254

Решение № 1254

Препис-извлечение от Протокол № 71

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.09.2014 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Решение за промяна на вида на разкритите социални услуги от резидентен тип “Защитени жилища” в с. Церова кория

 

РЕШЕНИЕ № 1254

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Постановление № 170 от 26.06.2014 г. на Министерски съвет за изменения и допълнения в чл. 36, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и във връзка с чл.36в, ал.1, т.1 и чл.36в, ал.3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Великотърновски общински съвет

 

1. Дава съгласие да бъде променен вида на разкритото, със Заповед № РД01-305 от 18.03.2009 г. на Изпълнителния Директор на Агенция за социално подпомагане Защитено жилище, с адрес с. Церова кория, ул. “Втора” № 26, с капацитет 7 места от “Защитено жилище” на “Защитено жилище за хора с умствена изостаналост”,       с капацитет 7 места, считано от 01.01.2015 г.           

2. Дава съгласие да бъде променен вида на разкритото, със Заповед № РД01-306 от 18.03.2009 г. на Изпълнителния Директор на Агенция за социално подпомагане Защитено жилище, с адрес с. Церова кория, ул. “Втора” № 26А, с капацитет 7 места от “Защитено жилище” на “Защитено жилище за хора с умствена изостаналост”,       с капацитет 7 места, считано от 01.01.2015 г.

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски общински съвет за промяна вида на двете социални услуги пред Регионална Дирекция за социално подпомагане за изготвяне на Предложение до Агенция за социално подпомагане, съгласно разпоредбите на чл. 36в, ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ