Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 71 от 25.09.2014 г. Решение № 1257

Решение № 1257

Препис-извлечение от Протокол № 71

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.09.2014 година

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на годишен план за ползване на дървесина от горския фонд, собственост на Община Велико Търново за 2015 г. и приемане начина за нейното ползване.

 

РЕШЕНИЕ № 1257

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.7, ал.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП, Великотърновският Общински съвет утвърждава годишен план за ползване на дървесина от горите, собственост на Община Велико Търново, както следва:

 

по ред

Кметство

№ на имот по

КВС

Подот-дел

по ГСП от

2013 г

Площ на подотдела

 

(ха)

Вид гори

Запас

 

 

пл.м³/ха

Общ

запас

 

 

(пл.м³)

Предвидено ползване

по ГСП

(пл.м³)

Забележка

1.

Въглевци

232024

250001

250003

251002

000952

000953

000950

000950

231023

231023

4 т

9 б

9 р

10 д

120 о

 

122 м

122 о

152 п

152 р

14.9

14.3

4.8

3.4

3.5

 

1.4

1.7

8.9

5.4

Изд.

Изд.

Изд.

Изд.

Игл.

 

Игл.

Игл.

Изд.

Изд.

140

194

224

197

290

 

266

264

118

128

2380

3270

1270

780

1160

 

430

510

1160

760

480

670

325

110

1160

 

430

450

290

235

 

 

 

 

План-извлечение – 2014 г

План-извлечение – 2014 г

План-извлечение – 2014 г

 

2.

Райковци

000920

001027

76 е

77 г

4.1

9.1

Игл.

Игл.

398

312

1810

3180

460

640

 

3.

Миндя

200005

173001

229003

229002

229001

229001

229001

229001

229001

229001

228023

228023

228023

228023

228015

206 л

206 д1

211 к

216 б

220 д

223 ж

224 а

224 е

224 ж

224 з

233 з

233 и

233 к

233 л

234 н1

5.2

15.3

16.5

17.3

6.1

11.2

14.5

15.5

2.8

11.9

11.9

14.0

16.0

9.6

19.6

Изд.

Нис.

Шир.

Шир.

Изд.

Шир.

Изд.

Изд.

Изд.

Изд.

Изд.

Шир.

Шир.

Изд.

Изд.

76

88

191

242

213

146

224

214

144

231

152

253

263

199

135

440

1500

3620

4820

1530

2480

3820

3900

480

3240

2040

4090

4850

2190

3030

95

1500

710

970

400

520

575

390

75

500

320

620

970

350

1300

4.

Леденик

216017

290 ж

17.6

Изд.

105

2080

830

5.

Пчелище

216001

189 а

4.8

Шир.

268

1480

155

6.

Хотница

191001

191001

192001

192001

127012

127013

340 б

340 в

341 а

342 а

342 г

342 к

4.6

0.8

3.0

3.9

2.6

3.2

Изд.

Изд.

Изд.

Изд.

Нис.

Изд.

113

133

165

152

73

111

580

120

560

670

210

400

110

25

145

175

210

75

 

Общо:

16 270

 

 

2. На основание чл.112, ал.1, т.1 от ЗГ и чл.5, ал.1, т.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП, Великотърновският Общински съвет приема следния начин за ползване на дървесина от Общинския горски фонд съгласно Горскостопанския план на горите, собственост на Община Велико Търново:

Ползването на дървесина в утвърдения в т.1 списък с подотдели от общинския горски фонд за 2015 г. да се осъществи чрез продажба на стояща дървесина на корен.

 

3. Възлагам на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе процедурите по ползването на дървесина съгласно Закона за горите и в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ