Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 71 от 25.09.2014 г. Решение № 1258

Решение № 1258

Препис-извлечение от Протокол № 71

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.09.2014 година

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

 

РЕШЕНИЕ № 1258

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- недвижим имот, находящ се в урбанизираната територия на гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №71-Г, а именно поземлен имот с идентификатор №10447.501.96 /едно нула четири четири седем точка пет нула едно точка девет шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново, с площ от 5 938 кв.м. /пет хиляди деветстотин тридесет и осем квадратни метра/, с начин на трайно ползване: Поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, а по ПУП-ПР на гр. Велико Търново представляващ урегулиран поземлен имот Х /десет римско/ от строителен квартал 14 /четиринадесет/, заедно със съществуващите в имота: санитарно-битова сграда със ЗП в размер на 12 кв.м. и метален навес със ЗП в размер на 30 кв.м., актуван с АОС № 5854/13.05.2014 г.;

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- недвижим имот, находящ се в урбанизираната територия на гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №71-Г, а именно поземлен имот с идентификатор №10447.501.96 /едно нула четири четири седем точка пет нула едно точка девет шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново, с площ от 5 938 кв.м. /пет хиляди деветстотин тридесет и осем квадратни метра/, с начин на трайно ползване: Поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, а по ПУП-ПР на гр. Велико Търново представляващ урегулиран поземлен имот Х /десет римско/ от строителен квартал 14 /четиринадесет/, заедно със съществуващите в имота: санитарно-битова сграда със ЗП в размер на 12 кв.м. и метален навес със ЗП в размер на 30 кв.м., актуван с АОС № 5854/13.05.2014 г.

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за поземлен имот с идентификатор №10447.501.96 по КККР на гр. Велико Търново - в размер на 511 000 /петстотин и единадесет хиляди/ лева.

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ