Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 71 от 25.09.2014 г. Решение № 1267

Решение № 1267

Препис-извлечение от Протокол № 71

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.09.2014 година

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба

 

РЕШЕНИЕ № 1267

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот:

общинско място с площ от 93 /деветдесет и три/ кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост №5880/16.07.2014 г., представляващо 93/593 идеални части от новообразуван поземлен имот №505.4 /пет нула пет точка четири/ от по плана на новообразуваните имоти на с. Габровци, община Велико Търново, целият с площ от 593 /петстотин деветдесет и три/ кв.м., четвърта категория, местност „Орничката-Габровци”, останалата част от който е собственост на Георги Стоилов Янков с адрес гр. Велико Търново, ул. „Юрий Гагарин” №8.

 

2. Определя стойност въз основа експертната оценка на общинско място с площ от 93 /деветдесет и три/ кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост №5880/16.07.2014 г., представляващо 93/593 идеални части от новообразуван поземлен имот №505.4 /пет нула пет точка четири/ от по плана на новообразуваните имоти на с. Габровци, община Велико Търново, изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 330 /триста и тридесет/ лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на Георги Стоилов Янков с адрес гр. Велико Търново, ул. „Юрий Гагарин” №8.

 

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ