Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 71 от 25.09.2014 г. Решение № 1268

Решение № 1268

Препис-извлечение от Протокол № 71

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.09.2014 година

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба

 

РЕШЕНИЕ № 1268

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот:

общинско място с площ от 37 /тридесет и седем/ кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост №5882/22.07.2014 г., представляващо 37/317 идеални части от недвижим имот, находящ се в урбанизираната територия на гр. Велико Търново, ул. „Мир” №13, представляващ поземлен имот с идентификатор №10447.503.247 /едно нула четири четири седем точка пет нула три точка две четири седем/ по КККР на гр. Велико Търново, целият с площ от 317 /триста и седемнадесет/ кв.м., с начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, останалата част от който е собственост на Светослав Ненов Робов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Мир” №13.

 

2. Определя стойност въз основа експертната оценка на общинско място с площ от 37 /тридесет и седем/ кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост №5882/22.07.2014 г., представляващо 37/317 идеални части от недвижим имот, находящ се в урбанизираната територия на гр. Велико Търново, ул. „Мир” №13, представляващ поземлен имот с идентификатор №10447.503.247 /едно нула четири четири седем точка пет нула три точка две четири седем/ по КККР на гр. Велико Търново, целият с площ от 317 /триста и седемнадесет/ кв.м., с начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 9 500 /девет хиляди и петстотин/ лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на Светослав Ненов Робов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Мир” №13.

 

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ