Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 71 от 25.09.2014 г. Решение № 1270

Решение № 1270

Препис-извлечение от Протокол № 71

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.09.2014 година

 

ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал.1 от ЗОЗЗ

 

РЕШЕНИЕ № 1270

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие на Александър Атанасов Димитров с адрес гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №42, вх.В, за промяна предназначението на части от имот публична общинска собственост, както следва:

- имот №46532.0.40 по плана на с. Малки чифлик, с обща площ от 0,892 дка, с НТП: полски път, местност „Ръта”, землище на с. Малки чифлик, за трасе на ел. захранване – с дължина на трасето в размер на 126,70 л.м. и сервитут на линейният обект в размер на 380,10 кв.м.;

във връзка с процедиран проект за подробен устройствен план –план за застрояване за ПИ №016004 по плана на землище с. Малки чифлик, местност „Ръта” за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди „жилищно застрояване“ с малка височина; подробни устройствени планове – парцеларни планове за елементи на техническа инфраструктура – трасета на външно електрозахранване и водоснабдяване и план-схеми за водоснабдяване, канализация и електрификация към ПУП – план за застрояване. Проектът е разгледан и приет с решение №35 по протокол № 3 от 12.03.2014 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.3 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на Александър Атанасов Димитров с адрес гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №42, вх.В, върху имотите по т.1, след влизане в сила на ПУП.

3. Александър Атанасов Димитров с адрес гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №42, вх.В, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ на обекта по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2 – и по промяната на предназначението на земята.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ