Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 71 от 25.09.2014 г. Решение № 1271

Решение № 1271

Препис-извлечение от Протокол № 71

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.09.2014 година

 

ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал.1 от ЗОЗЗ

 

РЕШЕНИЕ № 1271

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие на „Геоплан кънстръкшън” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Цанко Церковски” №37, за промяна предназначението на части от имоти публична общинска собственост, както следва:

- имот №20242.0.457 по плана на гр. Дебелец, с обща площ от 7,047 дка, , с НТП: местен път, местност „Дръндарски мочур”, землище гр. Дебелец, за трасе на ел. захранване – сервитут на линейния обект в размер на 36,70 кв.м. и за трасе на водопровод – с дължина на трасето в размер на 131,50 л.м. и сервитут на линейния обект в размер на 798,00 кв.м.;

- имот №20242.84.7 по плана на гр. Дебелец, с обща площ от 0,831 дка, , с НТП: полски път, местност „Дръндарски мочур”, землище гр. Дебелец, за трасе на ел. захранване – с дължина на трасето в размер на 36,50 л.м. и сервитут на линейния обект в размер на 109,50 кв.м. и за трасе на водопровод – с дължина на трасето в размер на 3,00 л.м. и сервитут на линейния обект в размер на 18,00 кв.м.;

във връзка с процедиран проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ №084005 по плана на землище гр. Дебелец, местност „Дръндарски мочур” относно промяна предназначението на имота за „жилищно застрояване”; проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – трасета на външно електрозахранване и водоснабдяване и план-схеми за водоснабдяване, канализация и електрификация към ПУП – план за застрояване. Проектът е разгледан и приет с решение №66 по протокол №6 от 25.06.2014 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.3 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на „Геоплан кънстръкшън” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Цанко Церковски” №37, върху имотите по т.1, след влизане в сила на ПУП.

3. „Геоплан кънстръкшън” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Цанко Церковски” №37, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ на обекта по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2 – и по промяната на предназначението на земята.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ