Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 71 от 25.09.2014 г. Решение № 1272

Решение № 1272

Препис-извлечение от Протокол № 71

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.09.2014 година

 

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот частна общинска собственост.

 

РЕШЕНИЕ № 1272

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС, включва в годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 година недвижим имот общинска собственост, представляващ част от читалищна сграда, състояща се от:

- от етаж с вход от север: коридор, склад, салон със сцена, коридор и стая;

- от етаж с два входа от юг: източен вход: фоайе, библиотека и една стая,

попадаща в УПИ ІІ-168 от кв. 31 по плана на с. Момин сбор, актуван с АОС №5943 от 13.08.2014 г.

2. На основание чл.39, ал.4 от ЗОС, чл.59 ал.1 и ал.4 от НРПУРОИ, Великотърновски общински съвет дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години върху недвижим имот общинска собственост, представляващ част от читалищна сграда, състояща се от:

- от етаж с вход от север: коридор, склад, салон със сцена, коридор и стая;

- от етаж с два входа от юг: източен вход: фоайе, библиотека и една стая,

попадаща в УПИ ІІ-168 от кв. 31 по плана на с. Момин сбор, актуван с АОС №5943 от 13.08.2014 г.

в полза на Народно читалище „Просвета - 1922” с. Момин сбор, представлявано от Председателя на Настоятелството – Златка Юрий Денева.

3. Всички текущи разходи, както и разходите по поддръжка и ремонт на сградата са за сметка на Читалищното настоятелство.

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия съгласно изискванията на ЗОС и НРПУРОИ.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ