Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 71 от 25.09.2014 г. Решение № 1273

Решение № 1273

Препис-извлечение от Протокол № 71

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.09.2014 година

 

ОТНОСНО: Отдаването под наем на част от имот публична общинска собственост

 

РЕШЕНИЕ № 1273

 

І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост и чл. 11 ал. 1 предложение първо и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. „Краков” № 3, ДКС „Васил Левски”, представляващ зала № 21, с обща площ 127,68 кв.м за срок от 5 (пет) години за тренировъчна дейност по спортно катерене при начална тръжна цена 350,00 лв. на месец.

ІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване на имота под наем при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ІІІ. Директорът на ДКС „Васил Левски” да сключи наемен договор със спечелилия участник.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ