Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 71 от 25.09.2014 г. Решение № 1274

Решение № 1274

Препис-извлечение от Протокол № 71

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.09.2014 година

 

ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП – план за застрояване за ПИ № 10447.519.103 в землището на гр.Велико Търново, местност «Пишмана» относно промяна предназначението на имота за «жилищно застрояване», подробни устройствени планове – парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура – трасета за външно електрозахранване - ел кабел 1 кV и водоснабдяване на имота; план-схеми за Ел и В и К към ПУП- план за застрояване.

 

РЕШЕНИЕ № 1274

            

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.110, ал.1 ,т.3 и т.5 от ЗУТ и чл.108, ал.2 от ЗУТ, и решение № КЗЗ-08 от 24.04.2014 г.,т.7 на Комисия за земеделските земи при Министерство на земеделието и храните, Великотърновският общински съвет одобрява:

 

1. Подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 10447.519.103, местност «Пишмана» в землището на гр.Велико Търново - промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – за «жилищно застрояване», при следните устройствени показатели: височина на застройката до 10м, плътност на застрояване – 40%, коефициент на застрояване – Кинт-1,0, мин. озеленена площ - 50%, линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта; начин на застрояване – свободно.

 

2. Подробeн устройствен план – парцеларeн план за елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно електрозахранване и трасе за външно водоснабдяване на ПИ № 10447.519.103 в местност „Пишмана”, землище на гр.Велико Търново: трасето на ел кабела започва от табло на съществуващ стълб № 4, попадащ в ПИ № 10447.519.171 – полски път, общинска публична собственост, продължава в източна посока през същия ПИ № 10447.519.171- полски път, общинска публична собственост и навлиза в ПИ № 10447.519.103; трасето на външния водопровод започва от съществуващ водопровод в улицата южно от имота чрез водоземна скоба, попадаща в ПИ № 10447.519. преминава през ПИ № 10447.519.171-полски път, общинска публична собственост и навлиза в ПИ № 10447.519.103.              

 

3. План – схеми за водоснабдяване и канализация, и електрификация към ПУП – план за застрояване за ПИ № 10447.519.103, местност „Пишмана”, в землището на гр.Велико Търново.

        

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ