Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на 72-ро заседание - 30.10.2014 г. (проект)

Дневен ред на 72-ро заседание - 30.10.2014 г. (проект)

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на седемдесет и второ заседание, което да се проведе на 30.10.2014 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в Голяма зала на Община Велико Търново, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Изменения и допълнения в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Вх. № 2913/17.10.2014 г.

2. Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2015- 2017 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, Вх. № 2886/03.10.2014 г.

3. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.09.2014 г. и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 г., Вх. № 2914/17.10.2014 г.

4. Актуализация на Решение № 1189/24.07.2014 г. , във връзка с утвърждаване на натуралните показатели по училищната мрежа, Вх. № 2907/16.10.2014 г.

5. Дофинансиране на Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново, Вх. № 2947/21.10.2014 г.

6. Утвърждаване на разходи по изготвени калкулации от страна на „ОДПГ“ ЕООД, 2911/17.10.2014 г.

7. Определяне минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, Вх. № 2917/20.10.2014 г.

8. Изготвяне на предложения за съдебни заседатели, Вх. № 2916/17.10.2014 г.

9. Откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в Промишлена зона „Дълга лъка“, Вх. № 2949/22.10.2014 г.

10. Намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищни имоти, Вх. № 2950/22.10.2014 г.

11. Обявяване на имот за частна общинска собственост, Вх. № 2919/20.10.2014 г.

12. Предоставяне права за управление, Вх. № 2942/20.10.2014 г.

13. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Вонеща вода, Вх. № 2918/20.10.2014 г.

14. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Момин сбор, Вх. № 2920/20.10.2014 г.

15. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Момин сбор, Вх. № 2921/20.10.2014 г.

16. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Момин сбор, Вх. № 2922/20.10.2014 г.

17. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Ново село, Вх. № 2924/20.10.2014 г.

18. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Шереметя, Вх. № 2925/20.10.2014 г.

19. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Малки чифлик, Вх. № 2932/20.10.2014 г.

20. Отдаване под наем на имоти публична общинска собственост-рибарници, гр. Килифарево, Вх. № 2926/20.10.2014 г.

21. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост- язовир, с. Балван, Вх. № 2927/20.10.2014 г.

22. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост- язовир, гр. Дебелец и гр. Килифарево, Вх. № 2928/20.10.2014 г.

23. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост- язовир, с. Пчелище, Вх. № 2939/20.10.2014 г.

24. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост- язовир, гр. Килифарево, Вх. № 2940/20.10.2014 г.

25. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост- язовир, с. Къпиново, Вх. № 2941/20.10.2014 г.

26. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, гр. Дебелец, Вх. № 2938/20.10.2014 г.

27. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. Дебелец, Вх. № 2923/20.10.2014 г.

28. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. Велико Търново, Вх. № 2929/20.10.2014 г.

29. Разсрочване на плащане на дължим наем за общинско жилище, Вх. № 2943/20.10.2014 г.

30. Сключване на договор за осъществяване на рекламна дейност за предстоящи културни прояви в Община Велико Търново, Вх. № 2900/15.10.2014 г.

31. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Шемшево, Вх. № 2871/19.09.2014 г.

32. Извършени разходи за командировки в страната и чужбина от Николай Ашиков – Председател на Великотърновски общински съвет, Вх. № 2885/03.10.2014 г.

33. Извършени разходи за командировки в страната и чужбина от инж. Даниел Панов – Кмет на Община Велико Търново, Вх. № 2912/17.10.2014 г.

34. Определяне на двама общински съветници за членове на комисията за номиниране на кандидатите за Академична награда на Община Велико Търново за 2014 г., Вх. № 2884/03.10.2014 г.

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ