Начало Заседания Протоколи Протокол № 73 от 06.11.2014 г.

 ПРОТОКОЛ № 73

 

от седемдесет и третото заседание на Великотърновския общински съвет, проведено на 06.11.2014 г. от 17.30 часа в залата на Община Велико Търново. Присъстват 35 общински съветника. Отсъстват г-н Николай Георгиев и г-н Атанас Атанасов.

 

Заседанието беше открито от председателя на Общинския съвет – г-н Николай Ашиков, който даде думата на общинските съветници за предложения и изказвания по дневния ред.

 

1. Информация за дейността на общинската администрация по зимната подготовка за сезон 2014 г. – 2015 г., Вх. № 2977/03.11.2014 г.

2. Информация за международните връзки и програми на Община Велико Търново, Вх. № 2976/03.11.2014 г.

3. Изготвяне на предложения за съдебни заседатели, Вх. № 2916/17.10.2014 г.

 

Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени.

Дневният ред на заседанието беше подложен на гласуване и приет с 32 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Информация за дейността на общинската администрация по зимната подготовка за сезон 2014 г. – 2015 г., Вх. № 2977/03.11.2014 г.

2. Информация за международните връзки и програми на Община Велико Търново, Вх. № 2976/03.11.2014 г.

3. Изготвяне на предложения за съдебни заседатели, Вх. № 2916/17.10.2014 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за дейността на общинската администрация по зимната подготовка за сезон 2014 г. – 2015 г., Вх. № 2977/03.11.2014 г.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Ние двамата с Вас, г-н Ашиков, трябва да си оспорваме причината за свикване на сесията – колкото Вие, толкова и аз, но разбира се, Общинският съвет като цяло, с малки изключения, реши.

Още едно предисловие. Искам да благодаря, г-н Кмете, за това, което направихте по отношение на водните огледала. Очевидно сте разпоредили, няма ги вече; не защото там няма вода, а защото там са изчистили едни шахти; надявам се да ги поддържат.

Това е добрата новина, но имам и една тревожна новина, свързана с едно мое питане от преди една година, в което аз завършвам така: „Не дали, а в какъв срок ще предприемете незабавни (защото с оглед идващия зимен сезон те са неотложни) мерки и ще решите поставените проблеми например с ресурс в рамките на зимната подготовка. Уважаеми, г-н Панов, това ще даде възможност на стотици наши съграждани да се чувстват великотърновци при подобрена градска среда и безопасност в тази зона на родния ни град”. Както вероятно се сещате, става въпрос за територията от около стотина метра: старото „Трифон Саралиев”, Хлебозавода, бензиностанции, магазини, „Терем” и всичко останало. Там продължава една година по-късно нито да има спирка, нито да има осветление, нито да има маркировка – изобщо, същата ситуация както точно преди една година. Затова се обръщам към Вас със същите думи и по този повод като тревожна новина.

Що се отнася до информацията. Уважаеми г-н Кмете, уважаеми колеги, винаги когато се представят материали от Общинската администрация, има проект за решение, а тук няма. Макар и формално, ние трябва да формулираме един текст. Примерно: „Приема информацията за готовността на общината за зимното почистване и за зимния сезон”.

В същото време аз искам да отбележа: впечатлен съм от така подробната информация, която ни е предоставена. Може би няма да сбъркам, ако кажа, че за първи път, не само в този мандат, се дава толкова подробна информация, буквално до литри гориво и всички други подробности по отношение готовността на общината за зимата.

В същото време обаче няма нито дума; и тук е нашето предложение от група БСП: на редовната сесия да се внесе такава информация – допълнително към тази, която сте ни предоставили, относно състоянието на язовирите и речните корита. Какво е направено, какво не е направено и какво евентуално трябва да се направи още, защото „парен каша духа” и както казваше една политичка: „Да гледаме в малкия текст!”. А този малък текст е (четох някъде съвсем скоро), че Прокуратурата влиза във всички общини – говоря за Великотърновска област. Може би за да се види каква е готовността на тези общини за зимата и най-вече опасността от евентуални наводнения.

Второто, което е с един въпросителен е може би мисъл занапред. Прави ми впечатление, че газово са захранени част от болничните заведения в Старата болница, а Психодиспансерът и Венерологичният не са захранени. Там единственото захранване е с електроенергия, а има и ред други такива, които са с електроенергия, които са важни социални заведения и които нямат резервен вариант за отопление. Не зная, но може би трябвало там предимствено да бъдат отстранявани евентуално аварии, ако те се случат в тези лечебни заведения.

И завършвайки, искам още веднъж да споделя, че групата на БСП ще подкрепи внесената информация с предложението на редовната сесия да се внесе допълнителна информация относно състоянието на язовири и речни корита в съответствие с идващата зима.

Ако има нужда от писмен текст, да го напиша.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ – кмет на община Велико Търново: Г-н Витанов, благодаря за топлите думи към Общинската администрация и към работата й. Що се касае за района на Дълга лъка. Както знаете, през месец май тази пътна инфраструктура мина на подчинение на Агенция „Пътна инфраструктура. Съгласен съм с Вас за пътната маркировка, за осветлението, което е там, но това, което ще направи Общинската администрация и го сме възложили – може би в началото на следващата седмица да се изчисти спирката, която е в района на Дълга лъка.

Състоянието на язовирите и речните корита – да, има такава проверка на Прокуратурата във всички общини. Това е централна проверка, която е спусната във връзка с бедствията и наводненията, които са били; не само в общините, които са имали такива бедствия, а също така и в останалите общини - дали имат такава готовност. За язовирите и речните корита също имам доклад при мен, който е разпределен на Дирекция „ТСУ” за контрол и отстраняване на забележките по този доклад. През тази седмица също имаше и среща при областния управител с всички държавни институции, които ги касае зимното почистване, а също така стана въпрос и за състоянието на язовирите и речните корита. Така че общината е взела мерки, няма проблеми, доклада ще ви го представим.

Що се касае до резервния вариант за отопление на тези две болнични заведения, в новия програмен период има програма, която ще бъде отворена, за държавни и общински сгради, а също така сгради като болници, училища, с образователен характер, на които ще се предложат проекти и варианти не само за енергийната ефективност и обследването на енергийната ефективност в сградите, а също така и за резервен вариант за отопление. Не зная защо там нямат резервен вариант. Може би трябва да попитаме управителите на двете търговски дружества, защо нямат резервен вариант.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: В духа на изказването на колегата Стоян Витанов аз ще бъда много малко по-конкретен. Той започна с едно приветствие от гледна точка на съдържанието на информацията, която ни е поднесена. Аз ще дам едни само леки акценти.

За какво става дума? Ако всеки един от вас го е прочел подробно и направи съпоставка с изминалата информация в готовността на община Велико Търново, ще види, че има доста разлики. Основното нещо, което аз приветствам, е начинът, по който е структуриран самият организационен процес; по начина, по който трябва да се структурират и организират абсолютно всички звена, обвързани с инициативата по поддръжката на улични платна и т.н. Иначе като цяло материалите са константа: техниката като брой и видове е една и съща, обемите на инертните материали са едни и същи. Разбира се със забележка, която ще вметна по разбираеми причини: продуктът за противовледяване все още стои на 20 тона. Виждате, че ефектът от него е невероятен. След като се стопи снегът, всички ние знаем какво се случва, след като се опесъчават всички улични мрежи.

Другото, което прави впечатление, за разлика от миналата информация, са подготвените улици - техния брой, и всички други допълнителни мероприятия, които аз няма да се ангажирам да чета, защото те са доста.

Това, което аз искам да кажа, е, че има съществена разлика и тя трябва да бъде поднесена на великотърновската общественост.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Аз никога не съм се съмнявал, че Велико Търново разполага с една много добре действаща Общинска администрация и като общински съветник вече седем години наблюдавам това нещо, за което само мога да благодаря и на ръководството, и на самата администрация. Моят въпрос е конкретен – по Раздел ІІІ. „Готовност на учебно-възпитателните заведения за отоплителния сезон”, и по-конкретно в самата справка за вида алтернативно гориво и готовността за работа на учебните заведения, използващи природен газ за отопление.

От големите училища в града в справката отсъстват двете училища в квартал „Бузлуджа”. Надявам се, че скоро ще имат газ и затам, тъй като трасето е съвсем близо. Конкретно въпросът ми е за училищата, които ползват газ и като алтернативно гориво е отбелязано в справката дизелово гориво. Има ли необходимост от подмяна на помпа и всъщност каква е готовността за работа с алтернативно гориво? При някои от тях все още няма такава готовност. В какъв срок ще се премине към готовност за работа? Конкретно – за най-голямото училище СОУ „Емилиян Станев” е отбелязано като алтернативно дизелово гориво и няма необходимост от подмяна на помпи, проверка на специалисти и т.н. Има ли налично дизелово гориво или няма? Защото ако разбрах добре днес директора на СОУ „Емилиян Станев”, дизелово гориво там няма. Ако няма дизелово гориво, какво означава, че има готовност? Това е конкретният ми въпрос.

Г-жа ПЕНКА ИГНАТОВА – директор на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”: Вчера до обед е приключила проверката. Тази справка е предоставена на вниманието на г-н кмета от инж. Дачев. Той е определил кой да мине и да мине и да провери по всички училища и детски градини. Фирмата е „Термоавтоматика”. Вчера около 15-16 часа е приключила проверката. Днес трябваше да бъде готов протоколът. Надявам се, че вече е при инж. Дачев. Аз имам уверението, лично съм говорила и съм минала по всички училища и детски градини, които тук са отбелязани, че имат проверка, и имам уверението на инж. Димов, че няма неотстраними проблеми. Всичко е написано в протокола и няма проблем по отношение на алтернативното гориво и по отношение на отоплението по време на учебно-възпитателния процес.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: А конкретно за наличието на алтернативното гориво в посочените училища?

Г-жа ПЕНКА ИГНАТОВА: Те сами си доставят горивото. Те имат правото да сключват договори.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Моят въпрос е: Има ли това гориво и ако няма в дадено училище, те ли преценяват дали да има, или става с препоръка от общината?

Г-жа ПЕНКА ИГНАТОВА: Те преценяват дали да има. В ОУ „Бачо Киро” имаше такъв проблем, той е отстранен и те са си налели необходимото количество дизелово гориво.

Г-н МАРИЯН КЕНАРОВ: Много пъти съм казвал за кръстовището на Качица – много важно място и много неврологично. Там има много прах, през зимата слънцето пече под много нисък ъгъл и не се вижда. Или сменете светлодиоди, а това, че някой ще забърсва веднъж седмично светофарите, съм го предлагал много пъти. Говоря за светофара преди кръговото движение на Качица. Нищо не се вижда.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Това е републиканска инфраструктура. Там също отношение има държавата. Имаме проблеми с Агенция „Пътна инфраструктура”, както за зимното почистване и по населените места, където те отговарят за пътната инфраструктура. Имаше среща при областния управител, както ви казах; тези въпроси са коментирани и са конкретизирани. Надявам се в скоро време да имаме по-добро развитие!

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Имам конкретен въпрос: в материала бяха посочени по 400 лв. за населените места за зимното почистване. Тези средства ми се струват крайно недостатъчни. Моят въпрос е: Дали в рамките на тези 400 лв., които са предвидени за всяко едно населено място, те ще могат да бъдат изчистени, тъй като знаем, че населените места имат голяма улична мрежа?

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Това са средствата до края на годината. Миналата година средствата даже бяха по-малко, сега са завишени. След месец януари в новия бюджет им даваме нови средства.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Г-н Витанов, това за язовирите предложение ли е?

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Аз разбрах, че кметът има готова информация, която да предостави на редовното заседание на Общинския съвет.

Първо нямаше проект за решение. Предлагаме то да бъде:

Приема информацията за дейността на Общинската администрация по зимната подготовка за сезон 2014 – 2015 г.

На редовното заседание на 20.11.2014 г. да бъде предоставена информация относно състоянието на язовирите и речните корита в контекста на зимния период.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Тази информация я има в Общинската администрация. Всеки, който иска, може да я получи, няма никакъв проблем. Има цял доклад за състоянието на язовирите и на речните корита.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Добре да се предостави в Общинския съвет.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Ще подложа на гласуване предложението в този вид заедно с предложението на г-н Витанов – да се предостави исканата информация в Общинския съвет.

 

Предложението беше прието с 33 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1312

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема информацията за дейността на Общинската администрация по зимната подготовка за сезон 2014 – 2015 г.

2. На редовното заседание на 20.11.2014 г. да бъде предоставена информация относно състоянието на язовирите и речните корита в контекста на зимния период.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за международните връзки и програми на Община Велико Търново, Вх. № 2976/03.11.2014 г.

 

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Безспорно е, че нашата община е развила и развива сериозна международна дейност. Според мен обаче тя се организира хаотично, на случаен и/или личностен принцип. Инициативата за почти всички международни връзки и прояви е била от външни за общината лица и институции – посланици, представители на науката, културата, бизнеса и пр. Общината е била само опосредстващ фактор и каквото стане. Не може да се отрече, че има ефект, но той не е задълбочен и дълготраен, защото не преследва дългосрочна цел.

Според мен тази цел трябва да бъде излизане и утвърждаване на Велико Търново на международната сцена. Затова предлагам на Великотърновския общински съвет тази дискусия да продължи, като в края на март 2015 г. обсъдим и приемем Стратегия за организиране и развитие на международните отношения на общината до 2030 година.

Съгласно Стратегията община Велико Търново трябва да търси и да организира необходимите международни връзки и прояви за постигане на своята международна цел, а посланиците и другите външни за общината лица и институции трябва да играят опосредстваща роля.

Тези връзки първо трябва:

1. Да създават възможност за запознаване на другите народи с българското културно-историческо наследство и значимостта на Велико Търново в неговото създаване, отстояване и утвърждаване през годините назад и сега. Както и на българите с тяхното.

2. Да увеличават възможностите за развитие на научните, образователните, културните и здравните институти в община Велико Търново.

3. (не на последно място) Тези връзки трябва да увеличават възможностите за развитие на бизнеса в нашата община.

Градовете, с които установяваме и развиваме взаимоотношения трябва да притежават сходни на Велико Търново характеристики. Това означава сходство на интересите и перспективите за развитие и ще гарантира дългосрочност и устойчивост на съвместната работа с тях.

Предлагам при дебата да обсъдим и инициираме създаването на Балканска асоциация на старите столици като възможна първа стъпка за постигане на стратегическата цел; ако бъде прието това. Досега Велико Търново е побратимен с Яш - старата столица на Молдова и с Цетине - старата столица на Черна гора. Предстои побратимяване с Охрид и Бурса. Трябва да обмислим и за реализиране и установяване на взаимоотношения с Крушевац – старата столица на Сърбия, с Търговище – старата столица на Влашко, с Барсил – днешното му име е Брашов или Бълград – Алба Юлия -два от основните стари административни центрове на Седмоградско – Трансилвания. Това са градове, с които Велико Търново от векове е имал отношения и връзки.

Впоследствие, като следваща стъпка, побратимявайки се с други стари столици в Европа като Естергом, Аахен, Вилно, да инициираме Асоциация на старите столици в Европа.

Задължително трябва да обмислим и побратимяване с град Казан – основен град на волжките българи с огромно културно-историческо наследство, с три големи университета и сериозна икономика.

Не на последно място искам да предложа и ускоряване на дебатите за:

1. Дългосрочна визия за образованието в общината;

2. Формиране на общинска политика за увеличаване на инвестициите

и приходите в общината;

3. Изработване и приемане на политика на община Велико Търново за устойчивост и перспектива в здравеопазването.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Миналата година по друг начин беше формулирана точката. Там беше за международните командировки на Общинската администрация и на общински съветници, но това е свързано с международната дейност. Тогава в комисиите по БФ и ИВСПИЕСМВ се наложи да бъде направено допълнение на справката, с което да бъдат отразени разходите с направените командировки.

Аз разговарях с вносителката, към която между другото имам един въпрос, който ще задам и на цялата зала, но нямаше резултат. Благодаря на заместник-кмета г-н Карабаджаков, който буквално преди минути ми даде справка, в която се вижда кой е участвал в тези командировки – не от любопитство, но все пак да се види кои са били активните участници в тази международна дейност освен кмета, защото там, където е бил кметът, е упоменато, а там където има едни такива екзотични дестинации, не е упоменато. Дано да е имало ефект! Ще ми се освен на мен тази справка да бъде предоставена на всички колеги. Това е първото ми предложение, разбира се, подкрепяйки тази информация.

Аз искам да споделя още няколко неща. Ще започна отзад напред. Искам да попитам колежката, кое от двете значения на използваната дума тя е имала предвид. Цитирам: „На среща на кмета с консула на Русия Татяна Грушко… предмет на посещението е следното: „Протоколна среща, връчване на консулска екзекватура”. Кой от двата смисъла на това понятие колежката е имала предвид? Ако може все пак да запознае Общинския съвет, мисля, че ще имаме полза от определено интелектуално израстване.

Второ, разбирам, че когато е идвал посланикът на Бразилия, той се е ангажирал да ни намери – забележете, така е написано - град в Бразилия, с който да се побратимим.

Колежката така го е дала в тази справка и аз разбирам от нея, че г-н Тимофеев е глава на администрацията Твер. Има глава на Римокатолическата църква, има други глави, но не ми е известно да има глава на Твер. След това: Александър Корзин е представен като глава на град Твер. Какво значи това „глава”?

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Има глава на града и глава на администрацията. Написано е правилно.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Съгласен съм с това, благодаря, все пак аз не съм толкова просветен, но оставам с надеждата колежката да обясни в кой смисъл е употребена думата „екзекватура”.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Аз мисля, че тези въпроси можеше да ги зададете в комисията и там да ги уточните. Зная за справката, която г-н Карабаджаков Ви е предал. Аз не смятам, че Общинската администрация или общинските съветници, или хората, които са ходили в командировка, трябва да имат някаква вина. В крайна сметка, тези командировки, които са в чужбина, са по покана както на побратимените градове, така и на градовете, с които ние поддържаме контакти.

Второ, в тази обобщена справка, която ви е представена - с връзките, които сме направили на местно ниво и тези, които администрацията е направила извън страната, там е записан предметът на посещението. Консулът на Русия е дошла да ми се представи с този документ, който ми връчва, че е назначена за консул на Русия. След това имате резултати от договореностите. Повечето от консулите, от гостите, които са идвали, са предложили да имаме побратимяване или сътрудничество с градове. Знаете, че в последните няколко години имаме подписани такива договори, които освен това минават и на Общински съвет и вие давате съгласие ние да направим партньорство с тези определени градове.

Оказа се, че още през 80-те години, още от Вашия мандат, когато сте били заместник-кмет, с някои градове има подписан само меморандум за сътрудничество. В момента ние сме задвижили процедура да подпишем договор. С договорните взаимоотношенията партньорствата между градовете, с които ние подписваме и поддържаме контакти, са по- задълбочени: обмен на културни мероприятия, изложби, събития, както от наша страна, така и от тяхна страна. Също така има деца от Русия, които идват и почиват в България. Те идват на двудневно посещение във Велико Търново по тяхно искане – да се запознаят с града, с който градът им има партньорски взаимоотношения.

Тази справка, която сме предоставили, е обемна, тя е доста подробна и детайлна, така че може да видите за всяко едно нещо, когато аз съм имал среща в моя кабинет с официална делегация или с гости на международно ниво, какви взаимоотношения сме поставили на тази среща; а също така и където администрацията е била извън страната.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Г-н Панов, аз не съм оспорил нищо от това, което казвате. Вие говорите за комисиите, но аз не зная дали имаше комисия. Имаше нещо накрак и там ми се скараха и аз се скарах и нищо не стана. Ето, аз питам сега публично за екзекватурата, но никой не ми отговори.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Това е представяне, с което консулът ни се представя, че е назначена за консул.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Това е трети вариант на тази дума, който аз не знаех.

Г-н ИВАН АЛЕКСАНДРОВ: Аз ще си позволя една реплика. Терминът е и в допълнение на прерогативите на консула, който при осъществяване на бъдещи действия с връчването на акредитивните писма дава шанс да се издават хуманитарни визи за пътуване на специалистите на територията на Руската федерация, като хуманитарна виза е безплатна. Т.е. в прерогативите на консула е да вземе такова решение и съответно това е приносен елемент при осъществяванено на международната дейност.

Що се отнася до темата, за която говорим, свързана със спектъра за международните връзки, аз и в комисията казах: всичко това, което се е случило, е от изключителна важност, тъй като Велико Търново - като културно-исторически град и като университетски център, естествено че представлява интерес и за различните посолства.

В допълнение на това искам да споделя, че освен тази информация, която ние днес имаме възможността да разглеждаме, на територията на общината са осъществени международни контакти от структурните звена, които са под шапката на общината т.е. от образователните структури, които осъществяват и са осъществявали в този програмен период редица прояви по програмите „Коменски”, „Грундвиг” и всичко това допълва широкия спектър на международната дейност на територията на община Велико Търново.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: В крайна сметка нека да уточним какво означава тази дума - екзекватура. Това е признаване и привеждане изпълнения на съдебни решения.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: В последните минути станахме в час по разясняване на сложни думи, които са чужди. Препоръката ми е тези, които пишат докладите и отчетите, да се стремят максимално да започнат да пишат еквиваленти, които има в българския език и които да са достъпни дори и за такива като нас. Все пак можеше да се напише: „Кметът на град Твер” или „акредитивните писма на посланика еди-кой си”, вместо тук 15 минути да се правим на оригинални, кой знае или не знае съответната дума.

 

Предложението по т. 2 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1313

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема за сведение Информация за международните връзки и програми на Община Велико Търново за периода 30.10.2013 г. – 30.10. 2014 г.

 

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Малко ще наруша процедурата, но ще помоля колегите от БСП, ако някой от тях не знае значението на някоя дума, а друг я знае, първо да се питат един друг, а ако никой от тях не знае, да питат някой от СДС, ние ще им я кажем.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Използвайки от името на групата, искам да припомня на г-н Трифонов, че аз питах кое от двете е използвано като значение, но вероятно г-н Трифонов е опиянен днес и не може да възприеме моята артикулация.

Преди година и половина пожелах на г-н Панов да пререже лентата за водния цикъл с премиера Орешарски. Тогава Пламен Орешарски беше само кандидат за народен представител и лансиран като кандидат за премиер. Така да се каже, познахме. Днес няма какво да познаваме, но има какво да кажем три години от началото на нашия мандат.

Първо от името на БСП (знаем, че днес се състави проектоправителство, беше връчен мандатът), искаме да пожелаем успех на това правителство, каквото и да е то, защото България наистина има нужда от стабилно правителство и дано то да е стабилно!

Мисля си, че в някаква степен са погледнали и тук, в нашия Общински съвет, защото може би от много мандати насам групата на БСП наистина имахме коментари от яростна опозиция до един изключително конструктивен подход, но и рязък подход, когато нещо според нас не е наред. Очевидно оставаме в този Общински съвет само ние заявена опозиция и искаме да споделим с вас, колеги (разбира се, отправям тези думи и към г-н Кмета, и към Администрацията): че ние ще продължим в този дух, пожелавайки още един път успех на избраното правителство, пак в контекста на Пламен Орешарски. Дано краят не бъде, както се случи. Мисля, че БСП в Народното събрание ще бъде гарант това да не се случи това, поне по този начин, по който на нас ни се случи.

Още веднъж, г-н Кмете, ще имате нашата подкрепа, както сте я имали за много полезни за Велико Търново неща, както уверявам Ви, ще имате и нашата сериозна критика, даже и повече, ако трябва, когато ние смятаме, че едно или друго нещо не се прави, както трябва или не се прави съгласно план или каквото и да е. Още веднъж: успех!

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изготвяне на предложения за съдебни заседатели, Вх. № 2916/17.10.2014 г.

Г-н Ашиков уведоми общинските съветници, че е необходимо да се гласува поотделно за всеки кандидат за съдебен заседател.

Г-н МАРИЯН КЕНАРОВ: Имам един въпрос: Попълни ли се списъкът на възможните кандидати?

Г-н АШИКОВ: Заседателите трябва да бъдат до 25, а кандидатите са 17.

Г-н МАРИЯН КЕНАРОВ: А какъв е срокът?

Г-н НИКОЛАЙ АИКОВ: Той е до 15 ноември. Ние приемаме това, което е постъпило в нормалния срок, иначе ставаме уязвими, ако приемем на 20 ноември, след като срокът е минал.

Г-н МАРИЯН КЕНАРОВ: Зададох този въпрос, с който сам си отговарям. Това показва колко вярват хората в нашето правосъдие.

Кандидатурите на съдебните заседатели бяха подложени на гласуване, като резултатите от гласуването бяха следните:

Огнян Валентинов Тенев, гр. Велико Търново – 33 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма;

Елизабет Александрова Радловска, гр. Велико Търново - 33 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма;

Снежана Кънева Пънова, гр. Велико Търново - 33 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма;

Стефан Николов Стоянов, гр. Велико Търново - 33 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма;

Милен Петров Ангелов, гр. Велико Търново - 20 „за”, „против” няма, 13„въздържал се”;

Валентнина Георгиева Димитрова – Стойнова, гр. Велико Търново - 33 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма;

Фатме Алиева Хрюстемова, гр. Дебелец - 32 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”;

Бончо Аврамов Йорданов, гр. Велико Търново - 33 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма;

Янка Петрова Петрова – Иванова, гр. Велико Търново - 33 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма;

Иван Велков Иванов, гр. Дебелец - 33 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма;

Стефка Петкова Личева, гр. Велико Търново - 33 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма;

Иван Ерусалимов Славов, гр. Велико Търново - 32 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”;

Емил Кънев Костов, гр. Велико Търново - 33 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма;

Павлина Милкова Цанева, гр. Велико Търново - 33 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма;

Георги Върбанов Стефанов, гр. Велико Търново - 33 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма;

Иванка Йорданова Харитонова, гр. Велико Търново - 33 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма;

Паунка Йорданова Дачева, гр. Велико Търново - 33 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1314

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт, Великотърновски общински съвет предлага на Апелативен съд – Велико Търново кандидати за съдебни заседатели съгласно приложения списък, неразделна част от това решение.

 

Приложение: Списък с кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд Велико Търново.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 18. 35 часа.

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ТОДОР ТОДОРОВ          

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  

 

РУМЕН ДИМИТРОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

МИРОСЛАВ МАРИНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ

/Диляна Милева/