Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 72 от 30.10.2014 г. Решение № 1276

Решение № 1276

Препис-извлечение от Протокол № 72

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.10.2014 година

 

ОТНОСНО: Изменения и допълнения в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

РЕШЕНИЕ № 1276

 

На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски Общински съвет приема на първо четене следните изменения и допълнения в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, а именно:

 

§1. Създава се нов чл.11б със следния текст:

„ал.1 Основните ремонти на отдадените под наем нежилищни недвижими имоти- публична общинска собственост са за сметка на наемателя.

ал. 2 В някои случаи, с решение на Общинския съвет, може да се допусне стойността на ремонта да бъде приспадната от наемната цена.”

§2. Създава се нов чл.11в със следния текст: „Отдаването под наем на имоти на спортни клубове се извършва по реда на Закона за физическото възпитание и спорта и Правилника за прилагането му”.

§3. В чл. 98 ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

Било: //ал.2/ Когато на търга се яви само един кандидат, търгът се отлага с два часа и ако след този срок не се яви друг кандидат, явилият се обявява за спечелил по предложената от него цена, ако не е по-ниска от обявената начална тръжна цена. Ако има закупени повече от един комплект тръжна документация, депозитите на неявилите се кандидати се задържат.

Става: /ал.2/ Ако има закупени повече от един комплект тръжна документация и в деня, часа и мястото на търга се яви един кандидат, провеждането на търга се отлага с два часа. След изтичане на този срок, търгът се провежда и ако не се яви друг кандидат, явилият се обявява за спечелил по предложената от него цена, ако не е по-ниска от обявената начална тръжна цена. Депозитите на неявилите се кандидати се задържат.

§4. В чл.98 ал.3 се правят следните изменения и допълнения:

Било: /ал.3/ В случай, че в резултат на декласиране на участник остане само един кандидат, търгът се провежда и кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, ако не е по-ниска от обявената начална тръжна цена.

Става: /ал.3/ В случай, че е закупен само един комплект тръжна документация или в резултат на декласиране на участник остане само един кандидат, търгът се провежда и кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, ако не е по-ниска от обявената начална тръжна цена.

§5. В чл. 99 ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

Било: /ал. 2/ В седемдневен срок от провеждането на търга Кметът на Общината издава заповед, с която определя спечелилия участник в търга.

Става: /ал. 2/ В четиринадесетдневен срок от провеждането на търга Кметът на Общината издава заповед, с която определя спечелилия участник в търга.

§6. В чл.122 се добавя нова ал.3 със следния текст:

/ал.3/ „Наемната цена за помещения, предоставени на спортни клубове, отговарящи на изискванията на Закона за физическото възпитание и спорта, се определя в размер на 2% от цената по ал.1 от настоящия член.”

§7. В чл. 125 се правят следните изменения и допълнения:

Било: Чл.125. /ал.1/ Наемната цена на временните постройки и съоръжения се определя по чл.чл.118-124 коригирана с коефициент Квр=0,70

/ал.2/ Наемната цена на общинска земя, върху която са поставени собствени временни постройки и съоръжения се определя по чл. чл. 118 – 124, коригирана с коефициент К=0,4.

Става: Чл.125. /ал.1/ Наемната цена на временните постройки и съоръжения се определя по чл.чл.118-124.

/ал.2/ Наемната цена на общинска земя, върху която са поставени собствени временни постройки и съоръжения се определя по чл. чл. 118 – 124 коригирана с коефициент Квр=0,70

/ал.3/ Договорената наемна цена за отдавани под наем общински терени за разполагане на временни съоръжения /павилиони/ се индексира спрямо ръста на минималната работна заплата за страната.

§8. В глава осма, раздел втори се създава нов чл. 125 А със следния текст:

Срокът на договорите при отдаване под наем на общинска земя за поставяне на временни съоръжения се определя спрямо размера на инвестиционните намерения на кандидатите, както следва:

-          при инвестиционни намерения до 15 000 лв. срок до 3 год.

-          при инвестиционни намерения до 50 000 лв. срок до 5 год.

-          при инвестиционни намерения над 50 000 лв. срок до 10 год.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ