Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 72 от 30.10.2014 г. Решение № 1279

Решение № 1279

Препис-извлечение от Протокол № 72

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.10.2014 година

 

ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.09.2014 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 година

 

РЕШЕНИЕ № 1279

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, Великотърновски общински съвет реши:

1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета към 30.09.2014 г. и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 година /Приложение №1/, както следва:

 

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

§§

Всичко:

ІII тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

-1 624

-1 624

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

-1 624

-1 624

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-1 624

-1 624

Общински такси

2700

548

548

- за ползване на общежития и др.по образованието, в т.ч.

2708

548

548

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

548

548

Други неданъчни приходи

3600

974

974

- други неданъчни приходи

3619

974

974

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

974

974

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-78

-78

- Внесен ДДС (-)

3701

-12

-12

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-12

-12

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-66

-66

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-66

-66

Помощи за дарения и др.суми

4500

344

344

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

344

344

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

344

344

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

164

164

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

164

164

 

 

 

 

 

 

 

 

Трансфери м/у бюджети (нето)

6100

80

80

получени трансфери /+/

6101

80

80

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6101

80

80

- вътр. трансф.в системата на първост.р-л

6109

0

0

- Община Велико Търново

6109

-197 151

-197 151

- Килифарево

6109

126 870

126 870

- Дебелец

6109

70 281

70 281

Трансфери м/у бюджети

6200

-80

-80

и сметки за средствата от ЕС (нето)

6202

-80

-80

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6202

-80

-80

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ:

 

0

0

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

 

164

164

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

§§

Всичко:

IІI тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

64

64

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

2408

64

64

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

64

64

Помощи за дарения и др.суми

4500

11 067

11 067

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

11 067

11 067

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

332

332

-Дирекция "Култура и туризъм"

10 735

10 735

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

11 131

11 131

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

11 131

11 131

Трансфери между бюджети (нето)

предоставени трансфери /-/

6100

9 449

9 449

трансфери между бюджети - получени трансфери (+)

6101

9 449

9 449

- Община Велико Търново

9 449

9 449

- вътр. трансф.в системата на първост.р-л

6109

0

0

- Община Велико Търново

6109

-24 611

-24 611

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6109

285

285

-Дирекция "Култура и туризъм"

6109

14 140

14 140

- Ресен

6109

9 186

9 186

- Група кметства Килифарево

6109

1 000

1 000

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ:

 

9 449

9 449

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

20 580

20 580

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

 

20 744

20 744

РАЗХОДИ

 

 

 

§§

Всичко:

IІІ тр.

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

1. Функция 2 Отбрана и сигурност

0 лв

Група 5. Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии

0 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-197 151 лв

Кметство Дебелец

70 281 лв

Кметство Килифарево

126 870 лв

2. Функция 3 Образование

164 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

164 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

164 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

1. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

17 111 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

17 111 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

17 111 лв

2. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

24 875 лв

Група 3 Култура

24 875 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и туризъм"

24 875 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

 

 

41 986 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

9 936 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

9 936 лв

2. Функция 2 Отбрана и сигурност

1 000 лв

Група 5. Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии

1 000 лв

- в т.ч.:

Група кметства Килифарево

1 000 лв

3. Функция 3 Образование

10 130 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

9 449 лв

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

681 лв

4. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

-17 745 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

-17 745 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-17 745 лв

5. Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване

   на околната среда

156 786 лв

Група 1 Жилищно строителство и БКС

138 800 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

133 915 лв

Кметство Ресен

4 885 лв

Група 2 Опазване на околната среда

17 986 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

17 986 лв

6. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

29 994 лв

Група 1 Почивно дело

-4 307 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-4 307 лв

Група 2 Физическа култура и спорт

4 301 лв

- в т. ч.:

Кметство Ресен

4 301 лв

Група 3 Култура

30 000 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

30 000 лв

7. Функция 8 Икономически дейности и услуги

-211 507 лв

Група 3 Транспорт и съобщения

-164 552 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-164 552 лв

Група 6 Други дейности по икономиката

-46 955 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-46 955 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

-21 406 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

20 580 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

20 744 лв

 

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 година., съгласно Приложение 1 към настоящото решение.

                                                                                      

3. Изменя Приложение №3Б към Решение №1009/12.02.2014 година, изменено с Решение №1075/24.04.2014 г. на Великотърновски общински съвет, както следва:

                                                                                                                    

БИЛО:                                                                                                          

1

Представителни разходи

60 000

Общи държавни служби

10

Програма за развитие на физ.възпитание и спорта

403 200

Почивно дело, култура и религиозни дейности; Спортни бази за спорт за всички

                                                                                                                    

СТАВА:                                                                                                         

1

Представителни разходи

80 000

Общи държавни служби

10

Програма за развитие на физ.възпитание и спорта

408 200

Почивно дело, култура и религиозни дейности; Спортни бази за спорт за всички

             

4. Изменя Приложение 13 от Решение №1009/12.02.2014 година, изменено и допълнено с Решение №1039/27.03.2014 г. на Великотърновски общински съвет, както следва:

 

БИЛО:

т.2 Други спортни дейности

283 200 лв

2.8 ФК "Етър Велико Търново"

75 000 лв

СТАВА:

т.2 Други спортни дейности

288 200 лв

2.8 ФК "Етър Велико Търново"

80 000 лв

                                                                              

5. Променя Приложение 2 от Решение №1193/24.07.2014 год., съгласно Приложение 2  към настоящото решение.    

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1279-prilojenie1.pdf)1279-prilojenie1.pdf[Приложение № 1]118 Kb
Изтегляне на файла (1279-prilojenie2.pdf)1279-prilojenie2.pdf[Приложение № 2]57 Kb