Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 72 от 30.10.2014 г. Решение № 1286

Решение № 1286

Препис-извлечение от Протокол № 72

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.10.2014 година

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

 

РЕШЕНИЕ № 1286

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- урегулиран поземлен имот ХVІІ /седемнадесет римско/ от строителен квартал 22 /двадесет и две/, с площ от 620 /шестстотин и двадесет/ кв.м., отреден „за обществени нужди” по плана на с. Момин сбор, община Велико Търново, актуван с АОС №5944/13.08.2014 г.; заедно с построената в имота масивна сграда на един етаж, със ЗП от 159 кв.м.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- урегулиран поземлен имот ХVІІ /седемнадесет римско/ от строителен квартал 22 /двадесет и две/, с площ от 620 /шестстотин и двадесет/ кв.м., отреден „за обществени нужди” по плана на с. Момин сбор, община Велико Търново, актуван с АОС №5944/13.08.2014 г.; заедно с построената в имота масивна сграда на един етаж, със ЗП от 159 кв.м.

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- урегулиран поземлен имот ХVІІ /седемнадесет римско/ от строителен квартал 22 /двадесет и две/, с площ от 620 /шестстотин и двадесет/ кв.м., отреден „за обществени нужди” по плана на с. Момин сбор, община Велико Търново, актуван с АОС №5944/13.08.2014 г.; заедно с построената в имота масивна сграда на един етаж, със ЗП от 159 кв.м. – в размер на   9 000 /девет хиляди/ лева без начислен ДДС;

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ