Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 72 от 30.10.2014 г. Решение № 1287

Решение № 1287

Препис-извлечение от Протокол № 72

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.10.2014 година

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

 

РЕШЕНИЕ № 1287

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- урегулиран поземлен имот ХІХ-131 /деветнадесет римско за имот сто тридесет и едно/ от строителен квартал 22 /двадесет и две/, с площ от 910 /деветстотин и десет/ кв.м., отреден „за обществени нужди” по плана на с. Момин сбор, община Велико Търново, актуван с АОС №5942/13.08.2014 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- урегулиран поземлен имот ХІХ-131 /деветнадесет римско за имот сто тридесет и едно/ от строителен квартал 22 /двадесет и две/, с площ от 910 /деветстотин и десет/ кв.м., отреден „за обществени нужди” по плана на с. Момин сбор, община Велико Търново, актуван с АОС №5942/13.08.2014 г.

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за урегулиран поземлен имот ХІХ-131 /деветнадесет римско за имот сто тридесет и едно/ от строителен квартал 22 /двадесет и две/, с площ от 910 /деветстотин и десет/ кв.м., отреден „за обществени нужди” по плана на с. Момин сбор, община Велико Търново, актуван с АОС №5942/13.08.2014 г. – в размер на   8 400 /осем хиляди и четиристотин/ лева без начислен ДДС;

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ