Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 72 от 30.10.2014 г. Решение № 1291

Решение № 1291

Препис-извлечение от Протокол № 72

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.10.2014 година

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

 

РЕШЕНИЕ № 1291

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- друг вид трайно насаждение /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващо новообразуван поземлен имот №46532.55.31, с площ от 830 кв.м., осма категория, местност „Беглишки харман”, по плана на новообразуваните имоти на землище с. Малки чифлик, община Велико Търново, актуван с АОС № 5941/07.08.2014 г.;

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:

- друг вид трайно насаждение /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващо новообразуван поземлен имот №46532.55.31, с площ от 830 кв.м., осма категория, местност „Беглишки харман”, по плана на новообразуваните имоти на землище с. Малки чифлик, община Велико Търново, актуван с АОС № 5941/07.08.2014 г.;

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за новообразуван поземлен имот №46532.55.31 - в размер на 1 430 /хиляда четиристотин и тридесет/ лева

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ