Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 72 от 30.10.2014 г. Решение № 1303

Решение № 1303

Препис-извлечение от Протокол № 72

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.10.2014 година

 

ОТНОСНО: Молба от Валентина Петрова Василева за разсрочено плащане на дължим от нея наем за общинско жилище от фонда за настаняване под наем.

 

РЕШЕНИЕ № 1303

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.131, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновският общински съвет:

1. Дава съгласие задълженията на Валентина Петрова Василева да бъдат разсрочени на дванадесет равни месечни вноски по 183,90 лева. Срок за плащане на първата вноска до 31.10.2014 г. Срок за внасяна на последната вноска до 30.09.2015 г.

2. При невнасяне или забава на две месечни вноски да се предприемат действия за прекратяване на наемните отношения.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ