Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 72 от 30.10.2014 г. Решение № 1305

Решение № 1305

Препис-извлечение от Протокол № 72

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.10.2014 година

 

ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 106357 в землището на с.Шемшево, община Велико Търново, местност „Коралча” за определяне ново предназначение на имота за „жилищно застрояване”, подробни устройствени планове – парцеларни планове за външни трасета за електрозахранване и водоснабдяване, план-схеми за водоснабдяване и канализация, и електрозахранване на ПИ № 106357 в землището на с.Шемшево, местност „Коралча” към ПУП – план за застрояване, и одобряване на планово задание за изработване на подробен устройствен план –план за застрояване за ПИ № 106357 в землището на с.Шемшево, местност „Коралча”

 

РЕШЕНИЕ № 1305

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 ЗУТ, чл.12, ал.2 ЗУТ, заявление с вх. регистрационен индекс и дата 94 ВВ-3035 от 24.07.2014г. от Весела Иванова Мицканова, от гр.Велико Търново, ул.”Княз Ал. Батенберг” № 4 и писмо с изх.№ 1842 от 10.06.2014г. на РИОСВ – Велико Търново, Великотърновският общински съвет реши :

1. Одобрява техническо задание, изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ от Весела Иванова Мицканова, за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот №106357 в землището на с.Шемшево, местност „Коралча” и определяне ново конкретно предназначение на имота за „жилищно застрояване” – изграждане на жилищна сграда с малка височина – до 10 м.

2. Дава разрешение за изработване на:

- подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 106357, в землището на с. Шемшево, местност „ Коралча” , начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия - трета, за определяне ново конкретно предназначение на имота за „жилищно застрояване” – изграждане на жилищна сграда с малка височина – до 10 м;

- подробни устройствени планове – парцеларни планове за външни трасета за електрозахранване и водоснабдяване на имот № 106357, местност „Коралча” в землището на с.Шемшево, община Велико Търново;

- план-схеми за водоснабдяване и канализация, и електрозахранване на ПИ № 106357 , местност „Коралча” в землището на с.Шемшево, община Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ