Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на 74-то заседание - 20.11.2014 г. (проект)

 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на седемдесет и четвърто заседание, което да се проведе на 20.11.2014 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в Голяма зала на Община Велико Търново, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.09.2014 г., Вх. № 2991/07.11.2014 г.

2. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.10.2014 г. и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 г., Вх. № 2990/07.11.2014 г.

3. Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за деветмесечието на 2014 г., Вх. № 2979/04.11.2014 г.

4. Информация относно състоянието на язовирите и речните корита в контекста на зимния сезон, Вх. № 3005/10.11.2014 г.

5. Изпълнение на Решение № 991/30.01.2014 г., Вх. № 2985/06.11.2014 г.

6. Стратегическа трансгранична концепция за пространствено планиране в зоната на транспортен коридор № 9 и прилежащия хинтерланд – Община Велико Търново, Вх. № 2984/06.11.2014 г.

7. Утвърждаване на разходи по изготвени калкулации от страна на „ОДПГ“ ЕООД, Вх. № 2992/07.11.2014 г.

8. Изменение и допълнение на Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на гр. Велико Търново, Вх. № 2959/23.10.2014 г.

9. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, гр. Дебелец, Вх. № 2988/06.11.2014 г.

10. Приемане на анализ на правното състояние, начална цена и определяне метод на приватизация за продажба на общински нежилищен имот, Вх. № 3010/14.11.2014 г.

11. Допълнение на т. 6 от Решение № 1203/2014 г. на Великотърновски общински съвет, Вх.№ 3011/14.11.2014 г.

12. Промяна на вида на разкритата социална услуга от резидентен тип „Защитено жилище“, гр. Дебелец, Вх. № 2993/07.11.2014 г.

13. Промяна на вида на разкритата социална услуга от резидентен тип „Защитено жилище“, с. Пчелище, Вх. № 2994/07.11.2014 г.

14. Промяна на вида на разкритата социална услуга от резидентен тип „Защитено жилище“ в Държавна психиатрична клиника, с. Церова кория, Вх. № 2995/07.11.2014 г.

15. Промяна на вида на разкритата социална услуга от резидентен тип „Защитено жилище“, гр. Дебелец, Вх. № 2996/07.11.2014 г.

16. Изменение на Решение № 802/04.09.2013 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 2997/07.11.2014 г.

17. Изменение на Решение № 803/04.09.2013 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 2998/07.11.2014 г.

18. Изменение на Решение № 804/04.09.2013 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 2999/07.11.2014 г.

19. Изменение на Решение № 963/19.12.2013 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 3000/07.11.2014 г.

20. Промяна на вида на разкритата социална услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип“, гр. В. Търново, Вх. № 3001/07.11.2014 г.

21. Промяна на вида на разкритата социална услуга от резидентен тип „Центрове за настаняване от семеен тип“, гр. В. Търново, Вх. № 3002/07.11.2014 г.

22. Промяна на вида на разкритата социална услуга от резидентен тип „Центрове за настаняване от семеен тип“, гр. В. Търново, Вх. № 3003/07.11.2014 г.

23. Промяна на вида на разкритата социална услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип“, гр. В. Търново, Вх. № 3004/07.11.2014 г.

24. Присъждане на Академичната награда на Община Велико Търново на млади специалисти за 2014 г.

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ