Начало Заседания Протоколи Протокол № 74 от 20.11.2014 г.

ПРОТОКОЛ № 74

 

от седемдесет и четвъртото заседание на Великотърновския общински съвет, проведено на 20.11.2014 г. от 09.15 часа в залата на община Велико Търново. Присъстват 32 общински съветника. Отсъстват г-н Александър Чокойски, г-н Валентин Ламбев, г-н Мариян Кенаров, г-н Иван Ангелов и г-н Йордан Грозданов.

 

Заседанието беше открито от председателя на Общинския съвет – г-н Николай Ашиков, който даде думата на общинските съветници за предложения и изказвания по проекта за дневния ред.

 

1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.09.2014 г., Вх. № 2991/07.11.2014 г.

2. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.10.2014 г. и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 г., Вх. № 2990/07.11.2014 г.

3. Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за деветмесечието на 2014 г., Вх. № 2979/04.11.2014 г.

4. Информация относно състоянието на язовирите и речните корита в контекста на зимния сезон, Вх. № 3005/10.11.2014 г.

5. Изпълнение на Решение № 991/30.01.2014 г., Вх. № 2985/06.11.2014 г.

6. Стратегическа трансгранична концепция за пространствено планиране в зоната на транспортен коридор № 9 и прилежащия хинтерланд – Община Велико Търново, Вх. № 2984/06.11.2014 г.

7. Утвърждаване на разходи по изготвени калкулации от страна на „ОДПГ“ ЕООД, Вх. № 2992/07.11.2014 г.

8. Изменение и допълнение на Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на гр. Велико Търново, Вх. № 2959/23.10.2014 г.

9. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, гр. Дебелец, Вх. № 2988/06.11.2014 г.

10. Приемане на анализ на правното състояние, начална цена и определяне метод на приватизация за продажба на общински нежилищен имот, Вх. № 3010/14.11.2014 г.

11. Допълнение на т. 6 от Решение № 1203/2014 г. на Великотърновски общински съвет, Вх.№ 3011/14.11.2014 г.

12. Промяна на вида на разкритата социална услуга от резидентен тип „Защитено жилище“, гр. Дебелец, Вх. № 2993/07.11.2014 г.

13. Промяна на вида на разкритата социална услуга от резидентен тип „Защитено жилище“, с. Пчелище, Вх. № 2994/07.11.2014 г.

14. Промяна на вида на разкритата социална услуга от резидентен тип „Защитено жилище“ в Държавна психиатрична клиника, с. Церова кория, Вх. № 2995/07.11.2014 г.

15. Промяна на вида на разкритата социална услуга от резидентен тип „Защитено жилище“, гр. Дебелец, Вх. № 2996/07.11.2014 г.

16. Изменение на Решение № 802/04.09.2013 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 2997/07.11.2014 г.

17. Изменение на Решение № 803/04.09.2013 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 2998/07.11.2014 г.

18. Изменение на Решение № 804/04.09.2013 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 2999/07.11.2014 г.

19. Изменение на Решение № 963/19.12.2013 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 3000/07.11.2014 г.

20. Промяна на вида на разкритата социална услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип“, гр. В. Търново, Вх. № 3001/07.11.2014 г.

21. Промяна на вида на разкритата социална услуга от резидентен тип „Центрове за настаняване от семеен тип“, гр. В. Търново, Вх. № 3002/07.11.2014 г.

22. Промяна на вида на разкритата социална услуга от резидентен тип „Центрове за настаняване от семеен тип“, гр. В. Търново, Вх. № 3003/07.11.2014 г.

23. Промяна на вида на разкритата социална услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип“, гр. В. Търново, Вх. № 3004/07.11.2014 г.

24. Присъждане на Академичната награда на Община Велико Търново за 2014 г.

 

Г-н Ашиков предложи в проекта за дневен ред да бъде включена нова точка - като № 9, предложение с вх. № 3013 от 17.11.2014 г. относно „Предоставяне права за управление”.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Предлагам точка 7 от проекта за дневен ред – „Утвърждаване на разходи по изготвени калкулации от страна на „ОДПГ” ЕООД, вх. № 2992 от 07.11.2014, да бъде отложена, за да дадем възможност на колегите от „Паркинги и гаражи” да разработят по-добре калкулацията.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Първо, против съм направеното предложение за отпадане на точката, касаеща “Паркинги и гаражи”.

Второ, правя предложение към проекта за дневен ред: като точка 26 да влезе мое предложение, а то е относно „Искане за отстраняване на г-жа Мина Илиева – секретар на община Велико Търново”.

На 30.10.2014 г. в залата на община Велико Търново се проведе редовна сесия на Общинския съвет. На сесията присъства и г-жа Мина Илиева – секретар на община Велико Търново. При заявено мое желание за напускане на Комисията, председателствана от Илиева, и по точка 23 от дневния ред на Общинския съвет думата бе взета от г-жа Мина Илиева в качеството й на председател на Комисията по чл. 14 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища. Изказванията са отразени в протокол № 72 от заседание на Великотърновския общински съвет, на страница 1-3 и на странициа62-64.

В тези изказвания г-жа Мина Илиева демонстрира изключително некоректно, нелицеприятно поведение, с което според мен имаше за цел заобикалянето на конкретиката, която аз визирам с моето изложение. Като пример за това мога да посоча вменяването на коментар от нейна страна за моята некомпетентност и че освен да вземе становище по точка 25 от дневния ред, г-жа Илиева си позволи да заяви, че създавам „изкуствени проблеми, каквито не съществуват, защото отнемам полезното работно време както на Общинския съвет, така и на медиите, така и на Общинската администрация”. Това, което чета в момента, са цитати. „Трябва да ви кажа, че са над 10 000 копията, които община Велико Търново е направила и Ви е предоставила до момента по какви ли не въпроси… и накрая Ви пожелавам, г-н Димитров, по-често да слушате песента на Тодор Колев „Фалшив герой” и Ви пожелавам да не се откривате в нея”.

Считам, че поведението на г-жа Мина Илиева е несъвместимо с изпълняваната от нея длъжност и не комуникира с демократичните принципи за откритост и публичност във взаимоотношенията между Общинската администрация, Общинския съвет и нашата общественост. С поведението и коментарите си секретарят демонстрира нежелание да работи с общинските съветници.

Уважаеми колеги, вероятно бих преглътнал шоуто, което беше спретнато, но не мога да се съглася и не мога да остана безучастен, как един водещ член от екипа на г-н Кмета публично занижава правомощията на един общински съветник, който и да е той. Недопустимо е поведение, при което секретарят на Общинската администрация се държи по този начин спрямо заместник-председател на Общинския съвет и то по повод изпълнение на служебни задължения. Факта, че съм искал от Общинската администрация копия но документи, свързани с работата ми, го приемам за похвален и необходим. Но оценка на моята работа и действия следва да получа от гражданите и обществото, а не от секретаря на общината. Ако този факт поражда недоволство и създава работа на г-жа Илиева и тя е недоволна, то тогава явно не може или не иска да работи и да изпълнява служебните си задължения.

Що се касае до нелепите й препоръки, то намирам същите не само за неуместни, но и за обидни и несъвместими с добрия тон и с професионалното поведение, което трябва да налагат институциите. Поради превишаване на служебните й задължения и за поведение, несъвместимо с изпълнение на длъжността й – секретар на община Велико Търново, предлагам следния проект за решение:

1. Великотърновският общински съвет предлага на кмета на община Велико Търново да освободи от длъжност г-жа Мина Илиева – секретар на община Велико Търново.

Аз много се радвам, че точно секретарят на община Велико Търново си позволява лукса да коментира моята компетентност, а тя, повярвайте ми, е на достатъчна висота. Аз съм свикнал вече седем години, когато застана на тази трибуна, в едната си ръка да държа факти, а в другата си ръка да държа закони. Това е моята сила.

В конкретния случай ще го направя по същия начин, като илюстрирам своето поведение и изказа си. Да, виждам, че отегчавам някои хора, но аз съм длъжен да го направя, за да защитя повечето от гражданите, които мислят като мен. В момента ви показвам Решение № 54 от 22.12.2011 г. с което Общинската администрация, в лицето на кмета Даниел Панов, предлага на Общинския съвет да бъдат избрани трима членове, именно по члена, който аз коментирам, от Наредбата, приета от Общинския съвет. Тук, за съжаление на горепосочената госпожа, съществува и нейният подпис. Нека сами си правим заключение, кой какво говори, дали някой хвърля в пространството ангро, просто за да създава сладникави коментари и след това медиите вкупом да се опитват да рушат моя авторитет, в което разбира се, няма нищо лошо – знаете, че няма лоша реклама, дори и с унизителното поведение на същите. Нарочно не сме искали опровержение в същата тази медия, защото се надявам (условно) коментарите ми да бъдат коректно отразени. Казвам: „надявам се”, това не значи, че ще се случи.

Защо правя това предложение? Защото си направих труда да проверя, когато всички политически формати участваха в предизборната кампания, кой с какви мотиви, предложения, аргументи излезе пред обществеността на Велико Търново. За мое успокоение се оказа, че почти всички имат различна от дотогава съществуващата гледна точа за управлението на администрацията, включително и аз, и моя екип, с който ние участвахме на предизборната кампания. Тогава ние излязохме и казахме, че ще се борим Общинската администрация да бъде обърната с лице към гражданите. Няма по-важно нещо от това, защото Общинската администрация е другото лице на кмета на община Велико Търново. Колкото и усилия да полага кметът, който и да е той, след като администрацията не изпълнява служебните си задължения по начин, по който гражданите на Велико Търново да са доволни, то ние със сигурност трябва да помагаме на кмета.

Разбирам, че има недоволни, както ще има и впоследствие. Аз си спазвам нормативно определеното време, излагам си своята позиция. Това, че на някои господа не им харесва…

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Всички разбрахме какво казваш. Вече стана ясно.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Това че на Вас ви е станало ясно, по никакъв начин не Ви дава право да ме прекъсвате.

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми г-н Кмете, уважаеми общински съветници, и особено внимание обръщам на гостите днес! Не с лошо според мен трябваше да започне днешната сесия, напротив. Някои колеги, вглъбени в своята компетентност и познание в материята на нормативната уредба на Общинския съвет, не видяха, че в залата, в горните редове са и студентите „Публична администрация”, които стажуват и наблюдават работата на Общинския съвет. Не би трябвало да изключим факта, че започнахме с над 15 минути закъснение, а децата бяха тук 15 минути преди началото на сесията. Може би трябваше да започнем с едно извинение към тях, защото те днес получават част от отговорите на въпроса „Защо в България нещата не се случват?”. Така че аз, като общински съветник, Ви се извинявам за това закъснение!

Второ, виждам, че част от колегите добре са се подготвили предварително по определени материали, по определени теми с отрицателен характер. Аз мисля, че днешното заседание трябваше да започне с един поздрав към д-р Методиев, който стана баща преди няколко дена. Честито, докторе, да ти е жива и здрава дъщерята, да те радва и да се гордееш с нея! Мисля, че това беше най-нормалното и човешко начало на днешната сесия.

Г-жа ДЕСИСЛАВА ЙОНКОВА – директор на дирекция „Правна” в община Велико Търново: Извинявайте, че си позволих да взема думата, но тъй като се предлага да бъде включена допълнителна точка към дневния ред, която не е обсъждана в комисиите, бих искала да кажа нещо от юридическа гледна точка.

ЗМСМА изрично урежда кой е органът , който се явява работодател и който назначава секретаря на общината. В чл. 43 изрично е посочено, че Кметът на общината е този, който назначава секретаря на общината, като е посочено, че се назначава безсрочно.

В тази връзка, независимо дали Вие ще приемете да влезе точката в дневния ред, независимо от начина, по който Вие ще гласувате, от юридическа гледна точка това ще бъде едно емоционално разсъждение по отношение задълженията и правомощията на един секретар на общината, което от юридическа гледна точка не може да обвърже кмета на общината с определено поведение.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Нещата започват да ескалират и започват да стават много сериозни. Госпожо, съжалявам, че ще го кажа от висотата на тази трибуна, но преди да излизате и да коментирате, трябваше да прочетете Наредбата и да видите в кои случаи е длъжно становището на администрацията. Вижте при кои случаи е дефинирано там, че се изисква становище на Общинската администрация и в конкретния случай не аз нарушавам същата. А това, че съм направил предложение, е една позиция на гражданите, които аз представлявам.

Ето, аз съм си нагласил чл. 43 и щях да кажа какво гласи той, само че колегата се чувстваше отегчен, защото вероятно не иска да се съгласи с моите мотиви и затова гледаше по всякакъв начин да направи така, че да сляза от сцената. Да, подготвил съм се, но за Ваша информация ще Ви допълня: да секретарят се назначава по чл. 43, ЗМСМА, в същото време имаме и заповед на кмета, с която допълнително се уреждат взаимоотношенията, които ние не може и няма как да знаем, по конкретния закон и отделно имаме Закон за държавния служител. Така че изключително коректно Ви допълних.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Изцяло подкрепям предложението на г-н Илчев и си мисля, че наистина тръгваме още от началото на сесията, като нарушаваме сами ние правилника си. Не може по време на вкарване на нова точка да разсъждаваме за нещата по същество. Ние не сме я приели, че разсъждаваме и да вземаме отношение. Дали е минало в комисии, или не е минало по комисии, не е толкова голям проблемът, но ние в момента влязохме по същество, без да сме приели дневния ред.

По същество и аз ще наруша правилника и искам да кажа, че по този начин по който е формулирано в проекта за решение: „Препоръчваме на кмета”, аз си мисля, че е по-добро решение бихме взели като Общински съвет, да препоръчаме на гражданите да си мият ръцете, защото идва грип. Същото нещо е да препоръчаме на гражданите да си сменят зимните гуми, защото идва зима, за да не пречат. Аз мисля, че ние си имаме дневен ред и трябва да си караме по него и съответно да не влизаме сами ние и в нарушение на правилника на Общинския съвет и да започнем да работим, както трябва.

Предлагам да прекратим дебатите, да гласуваме проекта за дневен ред и да пристъпим към работа.

 

Предложението за включване на нова точка 9 – предложение с вх. № 3013, беше подложено на гласуване и прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

Предложението на г-н Тодоров за отпадане на точка 7 от проекта за дневен ред беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 27 „за”, 1 „против”, „въздържал се” няма.

Предложението на г-н Димитров за включване на нова точка в проекта за дневен ред като № 26 беше подложено на гласуване.

Предложението беше отхвърлено с 1 „за”, 22 „против”, 1 „въздържал се”.

Целият дневен ред, заедно с гласуваните корекции и допълнения към проекта за дневен ред, беше подложен на гласуване.

Дневният ред на заседанието беше приет с 29 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.09.2014 г., Вх. № 2991/07.11.2014 г.

2. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.10.2014 г. и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 г., Вх. № 2990/07.11.2014 г.

3. Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за деветмесечието на 2014 г., Вх. № 2979/04.11.2014 г.

4. Информация относно състоянието на язовирите и речните корита в контекста на зимния сезон, Вх. № 3005/10.11.2014 г.

5. Изпълнение на Решение № 991/30.01.2014 г., Вх. № 2985/06.11.2014 г.

6. Стратегическа трансгранична концепция за пространствено планиране в зоната на транспортен коридор № 9 и прилежащия хинтерланд – Община Велико Търново, Вх. № 2984/06.11.2014 г.

7. Изменение и допълнение на Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на гр. Велико Търново, Вх. № 2959/23.10.2014 г.

8. Предоставяне права за управление, Вх. № 3013/17.11.2014 г..

9. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, гр. Дебелец, Вх. № 2988/06.11.2014 г.

10. Приемане на анализ на правното състояние, начална цена и определяне метод на приватизация за продажба на общински нежилищен имот, Вх. № 3010/14.11.2014 г.

11. Допълнение на т. 6 от Решение № 1203/2014 г. на Великотърновски общински съвет, Вх.№ 3011/14.11.2014 г.

12. Промяна на вида на разкритата социална услуга от резидентен тип „Защитено жилище“, гр. Дебелец, Вх. № 2993/07.11.2014 г.

13. Промяна на вида на разкритата социална услуга от резидентен тип „Защитено жилище“, с. Пчелище, Вх. № 2994/07.11.2014 г.

14. Промяна на вида на разкритата социална услуга от резидентен тип „Защитено жилище“ в Държавна психиатрична клиника, с. Церова кория, Вх. № 2995/07.11.2014 г.

15. Промяна на вида на разкритата социална услуга от резидентен тип „Защитено жилище“, гр. Дебелец, Вх. № 2996/07.11.2014 г.

16. Изменение на Решение № 802/04.09.2013 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 2997/07.11.2014 г.

17. Изменение на Решение № 803/04.09.2013 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 2998/07.11.2014 г.

18. Изменение на Решение № 804/04.09.2013 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 2999/07.11.2014 г.

19. Изменение на Решение № 963/19.12.2013 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 3000/07.11.2014 г.

20. Промяна на вида на разкритата социална услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип“, гр. В. Търново, Вх. № 3001/07.11.2014 г.

21. Промяна на вида на разкритата социална услуга от резидентен тип „Центрове за настаняване от семеен тип“, гр. В. Търново, Вх. № 3002/07.11.2014 г.

22. Промяна на вида на разкритата социална услуга от резидентен тип „Центрове за настаняване от семеен тип“, гр. В. Търново, Вх. № 3003/07.11.2014 г.

23. Промяна на вида на разкритата социална услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип“, гр. В. Търново, Вх. № 3004/07.11.2014 г.

24. Присъждане на Академичната награда на Община Велико Търново за 2014 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.09.2014 г., Вх. № 2991/07.11.2014 г.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Може би в тази зала аз най-много съм вземал отношение към бюджета. Откровено казано, предварително не виждам смисъл в днешното си изказване, да речем, имайки предвид хала на държавата. В този смисъл тук нашето е малко като буря в чаша вода. Но аз бих искал да кажа, и ще завърша с това, две неща, които според мен са за „Господари на ефира” – местния. И това са големите цифри. Когато човек, тръгва да анализира нещо, тръгва от големите цифри и тогава отива към малките букви, както казва Татяна Дончева.

От това, което четем, излиза, че към 30 юни 2014 г. за местни дейности разходите са 11 786 282 лв. Към 30.09.2014 г. тези разходи вместо да се увеличават, което е нормално, те възлизат на 11 588 349 лв. Аз не зная това грешка ли е, някаква фотосинтеза ли сме претърпели, нямам представа. Как да анализирам нататък ?

Второ, знаем, че през 2013 г. насочихме средства, предназначени за финансиране на делегираните от държавата дейности, за местни дейности по много причини. Те са изброени. Двата отчета завършват в анализа, че трябва да бъдат върнати в рамките на 2014 г. Това е добро пожелание. За съжаление, вероятно няма как да се случи.

Цитирам отново числа, които са в този отчет. За полугодието ние сме възстановили 1 685 107 лв. Към деветмесечието излиза, че ние сме възстановили по-малко с 500 000 лв. Би трябвало да станат поне с един лев отгоре или със сто хиляди. Излиза, че сме възстановили 1 033 038 лв. Кажете оттук нататък как ние да разсъждаваме.

Сигурно има да кажем много важни неща; например това, че, за съжаление, това, което общината дофинансира за делегирани от държавата дейности, ние постоянно го актуализираме и вече гоним два милиона. Там има един тренд, който рязко върви нагоре. За три години от 550 000 лв. към деветмесечието ние се качваме към милион и половин - три пъти качваме тези неща.

Има и друго, но отново казвам: виждам пълното безсмислие да говоря тези неща от трибуната, а и където и да било, защото може би някои хора искат да слушат, но не искат да чуят.

Г-жа СНЕЖАНА ДАНЕВА – заместник-кмет на община Велико Търново: Сякаш четем различни документи с г-н Витанов, защото пред мен също са документите към 30.06.2014 и към 30.09.2014 г. Отчетът на местните дейности към 30.06.2014 г. е бил 11 786 282 лв. Към 30.09.2014 г. е 17 588 349 лв. Това е ситуацията.

Съответно, за дофинансираните дейности - това, че те отиват към 2 милиона, както каза г-н Витанов . В отчета към 30.09.2014 г., който има Общинският съвет, са 1 367 895 лв. Тук има една подробност на отчитането, която вероятно от хора, които не са в материята по бюджетиране, не се отбелязва. В тези 1 367 895 лв. има и някои средства, които община Велико Търново получава от държавния бюджет , като например едни 300 812  лв., които са трансфер от националния доверителен екофонд, които на практика са държавни пари, получени в местния бюджет, но начинът на отчитане е като местни средства. Автоматически, този 1 300 000 лв. става около 1 000 0000 лв. Имаме също такива пътни средства за ученици, които се възстановяват от централния бюджет, които общината плаща към определен момент, след това ги заявяваме за възстановяване към Министерството на финансите и ние ги получаваме обратно като собствени бюджетни средства и те се отчитат като дофинансирана дейност.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Уважаеми колеги, казахме да не се използва трибуната на Общинския съвет за политика. Явно г-н Витанов като се е събудил тази сутрин и е видял това нещо. Аз съм сигурен, че той го е видял и това е можело да се коментира на комисията, както говорихме - всички дебати да минават в комисиите. Явно някои хора разбират нещата по друг начин и искат точно тук да става този дебат.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: За съжаление, не можах да чуя г-жа Данева, тъй като говорихме с г-н Маринов, но аз ще ви прочета отчет, подписан за шестмесечието. Чета ви дословно текста, не както г-жа Данева ни носи вода от деветдесет и девет кладенеца вода. Там пише следното: шестмесечие: разходите за местни дейности и с дофинансиране са 11 786 282 лв. За деветмесечието разходите за местни дейности с дофинансиране са 11 588 000 лв., т.е. с 200 000 лв. по-малко. Един и същи текст и няма никакви други обяснения.

Попитах чисто човешки, техническа грешка може да е. Обяснете ми, какво като съм попитал и какви политики? Вие като видите зор, почвате да говорите за политика, г-н Ашиков.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Казах, че дебатите трябва да минават в комисиите, не изменяйте думите ми! Вие се съгласихте, че наистина по комисиите трябва да стават дебатите, нещата да се обсъждат там, но явно това Вас не ви устройва. Това искам да кажа.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Напишете на един голям лист с едни големи букви: „Забранено говоренето! В Общинския съвет трябва да се говори само по комисии.” , и се подпишете отдолу!

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Ето, сега използвате времето да Ви се изясняват някои неща, които е можело да бъдат изяснени в комисиите.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: На мен нещата са ми ясни, на някой друг не са ясни. Аз попитах коректно дали това е техническа грешка, или нещо друго. Не ми обяснявайте къде и какво трябва да говоря.

Г-н МАРИАН МАРИНОВ – директор на дирекция „Бюджет и финанси” в община Велико Търново: Аз се извинявам, тъй като г-н Витанов има материал, който е малко по-ранен. В официалния материал, който е в Общинския съвет, тази техническа грешка е отстранена. Затова, г-н Витанов, не разбрахме в първия момент какво питате. Затова аз исках да погледна материала, който Вие имате. Това в комисията вече беше коментирано.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Разполагате с по-стар материал. Не следите материалите, г-н Витанов.

 

Предложението по т. 1 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Атанас Атанасов - за, Стефан Антонов - против, Лидия Прокопова - против, Стоян Витанов - против, Станислав Рашков - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Драгош Методиев – за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, 3 „против”, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1315

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

 

1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.09.2014 година - Приложение №1 и Приложение №2, неразделна част от нея.

2. Инвестиционна програма 2014 година - Отчет към 30.09.2014 година - Приложение №3.

3. Информация за Актуализиран бюджет 2014 към 30.09.2014 година по разпоредители с бюджетни кредити, съгласно чл.125, ал. 4 от ЗПФ - Приложение №4.

4. Информация за касовото изпълнение на приходите и разходите на сметките за средства от Европейския съюз на Община Велико Търново към 30.09.2014 г. - Приложение №5.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ (отрицателен вот): Защо гласувах „против”? Аз искам да припомня и на кмета, и на залата какво сме казали преди две години. Ще цитирам отчасти. Там говорим за кредитната задлъжнялост на община Велико Търново. Там казваме: „Призоваваме Общинската администрация към внимание!” Ние подкрепяме една кредитна задлъжнялост в рамките на 25 милиона лв. завършваме така: „Призоваваме администрацията към внимание, защото, не дай си Боже, някаква грешка, някакво камъче да ни препъне, да ни санкционират, а там санкциите, както знаем, са големи. В този смисъл ще подкрепим, но Администрацията, г-жо Данева и г-н Кмете, бъдете осторожни! Надявам се, че така ще бъде!”.

Преди малко беше демонстрирана изключителна осторожност, но по същество. Не можем да подкрепим бюджет и отчет, в които неразплатените, просрочените задължения, се увеличават непрекъснато. Не казвам кой е виновен, не зная даже кой е виновен; може би е държавата, може би всички ние, но това е положението. Не мога да подкрепя нещо, когато непрекъснато падат приходите от технически и административни услуги, което е един индикатор за социално-икономическата активност на нашата общност, като община Велико Търново, и ние даже не го анализираме и дискутираме.

И по ред други причини гласувах „против” и пак казвам: на фона на това, което прочетох преди малко.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.10.2014 г. и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 г., Вх. № 2990/07.11.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 2 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Атанас Атанасов - за, Стефан Антонов - против, Желка Денева - против, Стоян Витанов - против, Станислав Рашков - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Драгош Методиев – за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, 3 „против” и 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1316

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, Великотърновски общински съвет реши:

 

  1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета към 31.10.2014 годинаи по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 година /Приложение №1/, както следва:

 

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

§§

Всичко:

ІV тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

2 403

2 403

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

3 636

3 636

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3 636

3 636

- прих.от наеми на земя, в т.ч.:

2406

-1 170

-1 170

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-1 170

-1 170

- прих.от лихви и тек. банкови сметки, в т.ч.:

2408

-63

-63

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-63

-63

Общински такси

2700

1 349

1 349

- за ползване на общежития и др.по образованието, в т.ч.

2708

1 349

1 349

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

1 349

1 349

Други неданъчни приходи

3600

786

786

- получени застрахователни обезщетения за ДМА

3611

23

23

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

23

23

- други неданъчни приходи

3619

763

763

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

763

763

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-81

-81

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-81

-81

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-81

-81

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

4 457

4 457

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

4 457

4 457

 

 

 

 

 

 

 

 

Трансфери м/у бюджети (нето)

6100

86 726

86 726

получени трансфери /+/

6101

86 726

86 726

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6101

86 726

86 726

- вътр. трансф.в системата на първост.р-л

6109

0

0

- Община Велико Търново

6109

-185 378

-185 378

- ЦСУ

6109

39 000

39 000

- Килифарево

6109

143 610

143 610

- Дебелец

6109

2 768

2 768

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ:

 

86 726

86 726

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

 

91 183

91 183

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

§§

Всичко:

ІV тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

69

69

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

2408

69

69

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

69

69

Глоби, санкции и наказателни лихви

2800

100 000

100 000

- глоби, санкции, неустойки, нак. лихви, обезщет. и начети

2802

50 000

50 000

- Община Велико Търново

50 000

50 000

- наказателни лихви за данъци, мита и осигурит. вноски

2809

50 000

50 000

- Община Велико Търново

50 000

50 000

Помощи за дарения и др.суми

4500

5 365

5 365

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

5 365

5 365

-Дирекция "Култура и туризъм"

5 365

5 365

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

105 434

105 434

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

105 434

105 434

Трансфери между бюджети (нето)

- вътр. трансф.в системата на първост.р-л

6109

0

0

- Община Велико Търново

6109

-243 674

-243 674

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6109

28 900

28 900

-Дирекция "Култура и туризъм"

6109

171 178

171 178

- Кметство Килифарево

6109

8 600

8 600

- Група кметства Килифарево

6109

1 580

1 580

- Ресен

6109

33 416

33 416

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ:

 

0

0

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

105 434

105 434

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

 

196 617

196 617

РАЗХОДИ

 

 

 

§§

Всичко:

IІІ тр.

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

1. Функция 2 Отбрана и сигурност

0 лв

Група 5. Защита на населението, управление и дейности
при стихийни бедствия и аварии

0 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-146 378 лв

Кметство Дебелец

2 768 лв

Кметство Килифарево

143 610 лв

2. Функция 3 Образование

91 183 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

91 183 лв

3. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

0 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

0 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-39 000 лв

Център за социални услуги

39 000 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

91 183 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

-309 069 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-309 371 лв

Кметство Килифарево

264 лв

Група кметства Килифарево

38 лв

2. Функция 3 Образование

28 000 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

28 000 лв

3. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

9 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

9 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

9 лв

4. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

13 478 лв

Група 3 Култура

13 478 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и туризъм"

13 478 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

 

 

-267 582 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

75 391 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

75 393 лв

Кметство Килифарево

-264 лв

Група кметства Килифарево

262 лв

2. Функция 2 Отбрана и сигурност

14 896 лв

Група 5. Защита на населението, управление и дейности
при стихийни бедствия и аварии

14 896 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-8 816 лв

Кметство Килифарево

2 300 лв

Група кметства Килифарево

780 лв

Кметство Ресен

20 632 лв

3. Функция 3 Образование

969 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

969 лв

4. Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване

   на околната среда

215 412 лв

Група 1 Жилищно строителство и БКС

213 726 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

199 559 лв

Кметство Килифарево

6 300 лв

Кметство Ресен

7 867 лв

Група 2 Опазване на околната среда

1 686 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-3 731 лв

Група кметства Килифарево

500 лв

Кметство Ресен

4 917 лв

5. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

165 640 лв

Група 1 Почивно дело

2 575 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

2 575 лв

Група 3 Култура

163 065 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и туризъм"

163 065 лв

6. Функция 8 Икономически дейности и услуги

10 708 лв

Група 3 Транспорт и съобщения

3 478 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

3 478 лв

Група 6 Други дейности по икономиката

7 230 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

7 230 лв

7. Функция 9 Разходи, некласифицирани

-110 000 лв

в други функции

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-110 000 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

373 016 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

105 434 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

196 617 лв

 

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 година, съгласно Приложение 1 към настоящото решение.

 

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ – кмет на община Велико Търново: Извинявам се, но исках да се изкажа след г-н Витанов. Във връзка със становищата на групата съветници от БСП: явно това е и политика на вашата партия - да си комуникираме през медиите. Аз мисля, че много пъти сме коментирали този въпрос – че в комисии могат да се кажат много неща, могат да се разискват много неща, включително да се искат и допълнителни справки, но тази порочна практика - искането на справки преди да е вкарано официалното предложение от Администрацията в Общинския съвет, ще я прекратя. Нямам нищо против да искате справки, справките не са анонимни, те са отворени и достъпни за всички вас, включително и бюджета, който има община Велико Търново, но нека бъдем малко по-прагматични и за да нямаме грешки в това, което казваме, в числата, справките да се искат по уточнения ред. Ще уточня това с Администрацията.

Действително, това, което мога да кажа и да подкрепя г-н Витанов: държавата е на този хал, до който е докарана в момента. От кого, как е докарана – вие сами ще си дадете отговора. Кой я докара? Аз си спомням много добре в началото на мандата ми - през 2011-2012 г., когато действително имаше средства за общините и допълнителни средства, които бяха прехвърлени към делегираните бюджети; не само за капиталови разходи, а и за много други неща. Но това, което искам да ви изнеса като факти, като информация, е, че през 2013-2014 г. общините в България, които са 264 на брой, имат натрупан дефицит над 1 000 200 000 лв. Откъде идва този дефицит? Какво е направено по този въпрос? Никой не си задава въпросите. Нека да ни бъде ясно и когато имаме конкретни въпроси, да ги задаваме към Общинската администрация, да ги задавате към мен и аз съм готов да отговарям. Но след като ще си комуникирате през медиите, аз съм готов и през медиите да комуникирам. Мисля, че това не е начин за една комуникация между кмета и Общинския съвет.

Снощи се потрудих да си извадя доста справки и числа. За тези три години и за програмния период, 2007-2013 г., Община Велико Търново е спечелила проекти на стойност 148 000 000 лв. В община София са три милиарда. Това е по официална статистика на г-жа Фандъкова, когато ни връчваха наградите миналата седмица. Разделени, тези милиарди и милиони на броя на населението, за София се получават 1764 лв. на човек от населението, а за Велико Търново – 1644 лв. Откъде идват парите за собственото участие, което ние имаме за проектите, вие сами можете да си отговорите; обслужването на проектите, предварителните разходи, които се правят за всеки един проект по европейските програми. Защото ако ние нямаме готов проект и нямаме осигурено финансиране от бюджета, ние няма как да кандидатстваме по този проект. Това са предварителните разходи. Приключва проектът, този проект трябва да се експлоатира след определено време. Давам ви пример с ВиК-проекта. В момента имаме фирма, която е назначена да охранява ВиК-проекта в района на Старото военно училище, за да не се откраднат всички части, които са монтирани по проекта.

Това нещо държавата от 2013 до 2014 г., въпреки нашето добронамерено състояние, което сме имали общините и местната власт, да бъде прехвърлен активът - дали на търговските дружества, на ВиК, или създаването на тази асоциация, така този въпрос не се реши и до днес. Благодарение на служебния кабинет, вече има развитие по тези неща и до края на месец декември трябва да се приеме Законът за водните асоциации и водните сдружения. Така че се надявам това нещо вече да приключи. Казвам за „Водния цикъл”, тъй като тази охрана в крайна сметка струва пари на нас, на данъкоплатците. Средствата, които са изразходени, за тези три години за собственото участие по проектите, са на стойност 6 701 863 лева.

Във вашето медийно изказване вие казвате: „Пак ли ще теглим заеми?” Да, общините се превърнаха не на административен орган, не на търговски дружества, общините се превърнаха на администрации, които управляват европейски проекти, защото няма допълнителни субсидии, защото няма допълнителни средства, с които тези капиталови разходи да бъдат изпълнявани по общините – както за инфраструктурните проекти, както за водните цикли, както за площадите, за детските площадки, за градската среда, която се прави, за всичко това ние нямаме допълнително средства. Още през 2013 г. с тогавашния министър Чобанов от Националното сдружение на общините сме водили много разговори за децентрализацията на общините, както е в много европейски държави. Общините да имат самостоятелност и да решават със средствата, които излизат от общините и отиват в държавата и държавата ги разпределя, те да имат самостоятелност по какъв начин да инвестират тези средства в общините. Така или иначе, отговор и решение по този въпрос не постигнахме. В момента водим такива разговори. Във вторник бях в Народното събрание с кметове от областта, където в момента водим разговори 2 % от ДОД да бъдат прехвърляни към общините. Но не да се орязва друга държавна издръжка за сметка на тези 2 %, а те да бъдат дадени целево.

Ако ние не участваме в тези европейски проекти, е най-лесно и после ще кажете: „Да, община Велико Търново има най-малко усвоени европейски средства”. В момента аз мога да кажа, че община Велико Търново, старата столица на България, е наравно по усвояване на европейски средства със столицата на България, което мен много ме радва. В една официална статистика ние сме на пето място в България по усвояване на европейски средства. Обяснете ми вие, като държите толкова за бюджета (аз също държа на бюджета и гледаме винаги да се вместим в рамките на това, което е гласувано и по Инвестиционната програма, и по абсолютно всички нормативни документи, които ние вкарваме и вие ги гласувате и вземате решение) откъде общината да извади средства, за да кандидатства със собствено участие по тези проекти? Мога да дам много факти за средствата, които по времето на изпълнение на проекта или по време на приключването на проекта тези средства реално управляващият орган ги прехвърля за собствено участие, въпреки че ние имаме още едно собствено участие в проекта. Община Велико Търново има 0.75 % от допустимите 2 % за финансови корекции.

В момента има едно Постановление на Министерския съвет, където изрично е казано, че когато управляващият орган, когато Агенция „Обществени поръчки” са дали положително становище за тази процедура по дадения европейски проект, финансовите корекции, които се налагат след приключването на проекта или по времето на проекта, трябва да са за сметка на държавата и да се жали по надлежния ред. Това нещо ние го чакаме, защото има общини с по 26 милиона, има общини с по 12 милиона. Както ви казах, дефицитът е 1 000 200 000 лв. до края на програмния период. Откъде държавата ще намери тези пари? Мисля, че и Вашето управление - 2013-2014 г., трябваше да намери отговор на този въпрос. В крайна сметка, аз действително се радвам, че има някаква светлина в тунела за местната власт, а не търсим причината откъде е този дефицит на общината. В справката, която е предоставена на Общинския съвет, която е качена и на страницата на Общинския съвет, там е записано, че просрочените задължения на общината са 3 043 000 лв. От тези държавни средства, които ние сме набутали – както вие се изразявате, от тях ние сме възстановили приблизително 1 200 000 лв. за тази една година.

Да, действително трябва да се теглят кредити. Община Велико Търново има добър кредитен рейтинг. Не сме от тези общини, които са в голям финансов дефицит или във финансова несъстоятелност, за които през месец юни имаше едно Постановление на Министерския съвет - тези общини, които са във финансова несъстоятелност, да имат помощ от държавата. Единствената община, която е получила средства в област Велико Търново, това е община Сухиндол - 78 000 лв. за финансова несъстоятелност. Това са факти, които ги има и в сайта на Министерския съвет. Въпреки че друга община от областта, която също е кандидатствала, не е получила, защото е била, примерно, община на ГЕРБ – това е община Лясковец, но няма основание да не й се дадат; трябвало е и на нея да бъдат дадени. Ако ние сме били в несъстоятелност, ние щяхме да кандидатстваме по това ПМС.

Мисля, че при всяко едно разумно решение, което ние, от Администрацията, сме вкарвали, за допълнителни средства, които да влязат в бюджета, винаги сме имали отпор от групата съветници на БСП. Мога да цитирам много такива предложения. И на миналата сесия с тролейбусното депо – как да върнем тролеите, а не да вкараме екологичния транспорт; как да не унищожаваме, а да кандидатстваме да се изгради тролейбусната инфраструктура и още много неща. Аз имам чувството, че тези неща, които ние вкарваме като допълнителни средства, които да влязат в бюджета на общината, умишлено се спират, за да може да нямаме допълнителни средства в бюджета. Но ние въпреки всичко успяваме да намалим дефицита, който сме имали. И това е, че ние сме върнали приблизително 1 200 000 лв., въпреки всички проекти, които продължават до края на програмния период, който ще приключи през 2015 г., и да се справим с всички останали задължения, които имаме – към детски градини, детски ясли, училища, дофинансирането на Хуманитарната гимназия, където учат 32 деца и ред други такива решения на Общинския съвет, които не бих казал, че са популистични и аз също съм ги защитавал.

Но че положението на държавата е на този хал, сте прав и то е така. Нека да не се връщам преди 2009 г., когато отново беше същото положение и съм говорил с колеги, които са били кметове през 2007-2011 г. - че първите три години на техния мандат са били по същия начин, както с и в момента, и са търсили начини за допълнително финансиране, за безлихвени заеми от Министерството на финансите и ред други неща, за да могат да приключат годината. Нито със заплатите сме закъснели, нито с издръжките на учебните заведения, което се твърдеше и във вашата пресконференция преди една или две седмици.

Молбата ми е: нека да не всяваме такъв негативизъм в обществото, нека да бъдем реалисти, нека да помислим по какъв начин, след като общността на Велико Търново ни е избрала, вас – като общински съветници, мен – като кмет, да направим всички възможно нашият град да бъде още по-добър град за живеене. С общи усилия знаете, че ще постигнем много повече неща, отколкото да се джафкаме по пресконференции и в залата на Общинския съвет. Нека да бъдем конструктивни и да имаме действително конструктивен диалог, а не с популистични средства да се мъчим да всяваме, че общината отива на фалит, общината е много зле финансово, общината няма как да се справи. Търсим начини да се справим в тези трудни години, които благодарение на предното управление се случиха в нашия град и в нашата държава.

И още едно нещо, което искам да кажа. По времето на ГЕРБ, през 2012 г., още в началото на мандата ми; не мога да кажа точно колко бяха, но приблизително 8 500 000 лв. сме получили за допълнително финансиране на различни обекти, които сме направили. По времето на тройната коалиция сме получили 2 400 000 лв. за изграждането на лекоатлетическата писта на стадиона. И аз мога да ви кажа от тази трибуна, колко труд и нерви ми е коствало да осигуря тези средства, за да влязат те във Велико Търново, защото знаете колко общини, където кметовете са от ГЕРБ, са получили такова финансиране. Тогава се деляхме на „такива” и „такива4. Аз не смятам, че в момента ние трябва да се делим на БСП, на ГЕРБ, на ДПС и т.н. Нека да бъдем единни и да защитаваме интересите на нашите съграждани! И тези интереси действително ще бъдат постигнати в по-голям мащаб, когато бъдем единни, когато мислим прагматично и да гледаме оптимистично в годините напред.

На една сесия Вие ми казахте: „Ще се радвам г-н Орешарски да разреже лентата на ВиК-проекта”. Да, проектът е одобрен, мисля, че от времето на г-н Станишев, след това е бил в управлението на г-н Рашев, той също има роля за развитието на този проект; аз съм го продължил и съм го довършил. Да, по времето на г-н Орешарски този проект го приключихме. Колко дебати бяха за финансовите корекции, колко дебати бяха за територията, през която минава. Такъв е проектът, така е одобрен от тогавашния Общински съвет и така е приет и такива средства са отпуснати. Нека да гледаме напред по какъв начин можем да осигурим средства за общината, за да може и в този програмен период ние да същия резултат, който имаме в момента, и да защитаваме повече европейски средства, защото единственото финансиране за капиталови разходи, единственото финансиране за облагородяването на градовете, това са европейските средства. Именно от тези европейски средства ние сме дали може би 6.5 % от собствените приходи, 6 700 000 лв., за да кандидатстваме по тези проекти и тези средства сме ги осигурили по ФЛАГ, по различни линии, по които сме кандидатствали, и вие сте ги одобрявали в Общинския съвет. В крайна сметка, те излизат след това, за да възстановим тези краткосрочни заеми, излизат от бюджета, който сме събрали.

Единственият приход в момент на криза са данъците. Мога да ви дам и статистика, как вървят данъците. От 2011 до 2014 г. събраните данъците са с 1.2 милиона по-малко, като процентно събирането на данъците е по-малко към 2011 г. - с 1 200 000 лв., като процентно през 2012 г. събираемостта на данъците е с 5.76 % по-малко. През 2012 г. сме събрали приблизително 1 милион данъци по-малко. През 2013 г. този процент намалява на 1.29 %. Тогава сме събрали с 216 989 лв. по-малко от 2011 г. През 2014 г. събираемостта на данъци действително пада с 0.06 % или това са 10 158 лв. Разглеждал съм го за същия период – до месец октомври. Виждате, че 1 200 000 лв. ние имаме недостиг само от данъците, като през 2014 г. процентът е паднал на 0.06. Какво говори това? Администрацията в момента е започнала да се справя със събирането на данъците. Никой досега не ме е питал колко са недоборите, които са били преди това и досега в общината. Има предприятия, които обявиха фалит, затова че от „Местни данъци и такси” са подписани над 400 акта за съдия изпълнители. Има други, които идват да разсрочват данъците.

Ние правим абсолютно всичко, за да може приходната част, която е към бюджета на община Велико Търново, която е собственият ни приход, да я облекчим и да имаме по-голяма събираемост на данъците. Естествено, че в момент на криза няма как да продаваме парцели, няма как да продаваме сгради, но нека да се обединим и всички тези неща, които са за благото, за развитието на града, да ги решаваме заедно, а не от тази трибуна да използваме популизъм, демагогия, за да бъдем известни в медиите. Аз мисля, че и на медиите вече им е ясно това, което е направено в община Велико Търново и това, което предстои да се направи. И най-важното, което съм щастлив, че успях – да вкараме Велико Търново във втората група градове, където ние ще можем да кандидатстваме по транспортна инфраструктура и по спортна инфраструктура. Досега, в предния програмен период, той беше в трета група.

Интегрираният план за градско развитие – вчера имах среща с инж. Николов за Старото военно училище (защото сигурно в някоя от следващите сесии ще има питане какво правим със Старото военно училище). И там се движат нещата, но нещата, за които в продължение на много години държавата не е давала средства за допълнителни капиталови разходи, за допълнително обновяване, са много. Спортната зала не е обновявана 30 години, повече от 30 години не е правен ремонт на залите, които са в северната и южната част на стадиона. Но пак искам да кажа: благодаря на един ваш коалиционен партньор, че тези средства – 2 400 000 лв., за лекоатлетическата писта, дойдоха във Велико Търново.

Смятам, че имаме много работа, която трябва да свършим за в бъдеще, до края на мандата ни, за който сме избрани, и нека да работим заедно.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Росене, извинявай, че така се обръщам към теб в това въведение, най-малко от теб съм очаквал: „Няма право на реплика”. Страшна работа – нямам право. Разбира се, няма как от място да кажа, че е от името на групата. Това поне няма да ми го отнемете. Казвам го от микрофона, за да влезе в протокола. Това първо.

Второ, даже и да имах право на реплика, не бих го направил, защото един покоен кмет казваше: „Когато владиката говори, поповете мълчат.”. В този смисъл аз искам да направя изявление от името на групата на БСП. Преди малко чухме от г-н Кмета едно парекселанс политическо изказване. То не бе Станишев, не бе Орешарски, не знам дали не спомена Бойко Борисов. ГЕРБ го спомена поне три пъти. Вие да сте чули от тази трибуна в днешния ден, а и в по-предишни сесии някакъв такъв елемент. И да сте видели някой да се е усмихнал или някой да се е зарадвал от това, че примерно, кметът казва, че намаляват просрочените задължения, а всъщност те се увеличават. Вижте, че е така – от август до септември те се увеличават.

Посочете ми поне един пример, г-н Кмете, защото тук Вие наистина ни манипулирахте. Използвахте едни термини, които не са характерни за Вас, но очевидно нещо сте изнервен, не зная защо. Някой нещо да се обади малко и край. Посочете ми един пример, и Вие, г-н Председател, защото Вие водите статистика, един европроект за финансиране, кредит, запис на заповед, които групата на БСП да не е подкрепила единодушно.

Да, ние заедно носим риска и имаме право. Освен това, г-н Кмете, не ни лишавайте от правото; дали ще говорим в медиите, дали ще говорим в комисиите, дали ще говорим от трибуната, не ни давайте направление къде да говорим!

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Няма как да не взема отношение и да не благодаря на кмета Даниел Панов, затова че защитава правото, като дефинирам молба към всички: моля ви, спазвайте законоустановения ред, когато искате информация от Общинската администрация. Аз го спазвам и неслучайно имам над 10 000 копия. Разбира се, съжалявам, че са само толкова.

В този ред на мисли обаче, аз виждам едно малко противоречие между ясно изразената позиция на кмета и членовете на неговата администрация. Уважаеми г-н Панов, разпоредете не само да се спазват законовите изисквания за получаване на информация, но и Вашата администрация да бъде коректна към всички, които искат, без значение дали те са общински съветници, или граждани на Велико Търново, защото аз мога да дам личен пример за искане на информация по законоустановения ред, която не ми е дадена. Разбира се, само и единствено защото искам да съхраня авторитета на Велико Търново, не съм стигнал до административен съд. Хубаво е да проверите и тези случаи.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за деветмесечието на 2014 г., Вх. № 2979/04.11.2014 г.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Тази информация е подадена общо и ще се гласува общо за всички дружества. Аз няма да навлизам детайлно за всяко едно от дружествата, но искам да ви кажа съвсем периферно. Тук има дружества, за които ние трябва да аплодираме управлението на някои от управителите, но има дружества, които наистина трябва да седнат и много сериозно да си направят един разчет, анализ какво се случва там.

И тъй като тази точка ще бъде подложена на общо гласуване, аз няма да я подкрепя. Защо правя това условно изказване? Защото някои от дружествата имат катастрофална информация. Неслучайно маркирам периферно.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Информацията е 206 страници. Аз ги прочетох. Не съм член на нито една от комисиите, които са разглеждали тази информация. Прочетох ги, защото повече от три години не съм в тази сфера и бях се откъснал от търговските дружества. Въпросът ми е: Г-н Койнаков, колко време я писахте тази информация? Вероятно бързо сте я писали, защото 70 % от тази информация в общата част се повтаря от предното тримесечие, а другото е сумарен сбор от информациите на търговските дружества.

Ако сте я чели всички, няма как да не забележите какви бисери има в нея – в една такава сериозна информация. И аз ще ви прочета. Страница 107, 106 – това е информация за финансово-икономическото състояние на търговското дружество: „Романтични и едновременно страстни, нотките на Клайдерман накараха всеки един да погледне на любовта като на висша сила. Неповторимо съчетание от класически гласове, романтично звучене, елегантна визия – всичко това в едно цяло. Богат и цветен репертоар от класическа, поп, българска естрада, руска, възрожденска и джаз музика. Това са 207, 206 страница, които ако ги прочетете, има толкова несмислени неща, толкова неграмотни, с толкова правописни грешки. Отивам по-нататък: страници 206, 207 и другите страници около тях приличат повече на рекламна брошурка, отколкото на анализ на икономически показатели. Там обаче има още нещо - е указано колко струват билетите – 10, 15, 20 лв., от колко часа започват представленията. Това е ненужна история. На всяка страница, ако сте гледали оригинала, има логото на деветте търговски дружества във всички цветове на дъгата - синьо, червено, виолетово, какво ли не. Кому е необходимо това? Изключително претрупана информация, с много грешки.

Ще ви прочета едно изречение от стр. 6. „От анализа на обобщените финансови резултати на търговските дружества се вижда, че през трите месеца на 2014 г. само едно от ЕООД-та приключва с отрицателен резултат, а през същия период на 2013 г. броят им е бил две, но трябва да се вземе под внимание фактът, че това е текущ финансов резултат за тримесечието.”. На следващата страница – същото изречение: „От анализа на обобщените…”, този път обаче става въпрос за шестте месеца. Следваща страница: същото изречение, само че този път се отнася за деветмесечието.

Отивам по-нататък: в информацията за „Паркинги и гаражи” две страници са заети само с информация, колко паркоместа има на различните улици. На улица „Х” – 10, на улица „У” – 20, на улица „еди-коя си” – толкова.

Върхът на всичко обаче е страница 90. Прочетете информацията за отчет на изпълнение на маркетинговата дейност на „Обредни дейности”. Знаете ли как завършва? С една снимка. Единствената снимка, която има в цялата информация. И каква е тази снимка? Аз не зная как се казва това. Пиедестал ли е, какво е – с ковчега, с всичко и т.н. Искат да кажат: „Как добре ще ви посрещнем и ще ви изпратим!” Това ако може да бъде информация…

Има едно изречение, което аз, който имам претенции за средно интелигентен човек, трудно го разбрах. Дълго е 13 реда. Не помня на коя страница. Кому е нужно всичко това?

В общата част, която е над 30 страници, има над 80 таблици и графики, цветни хубави графики, всяка графика допълва таблицата. Гледах, какво ли не направих, ориентирах се в нещата. Кому е нужно това дублиране?

И сега по същество. Нашите търговски дружества в края на краищата холдинг ли са, или не са холдинг? Не са холдинг, защото те са в две направления - едното е услуги, другите са в медицинската сфера. След като не са холдинг, защо правим тази огромна обобщена част като холдингова структура? Холдингът е икономическа структура, холдингът има икономически резултати, които се отразяват върху самоиздръжката на холдинга и ако отворя сега, ако сме холдинг, ще ви покажа какви са резултатите.

На страница 36 - показателите за икономически анализ, и всеки грамотен икономически човек ще си направи извода какво представлява този холдинг, който не е холдинг. Първо, загуба за над 1 000 000 лв., коефициент за рентабилност – минус 0.135. Не зная колко пъти е „под”. Трябва да бъде от 0.08. Коефициент за рентабилност на собствен капитал – минус 1.3. Трябва да бъде по-голям от основния лихвен процент. Коефициент за рентабилност на активите – минус 0.07. Трябва да бъде по-голям от 1. Коефициент на разходите на ефективност - 0.90. Трябва да бъде по-голям от 1. Коефициент за обща ликвидност - 0.5. Трябва да бъде равен на 1. Това са краткотрайните активи върху краткосрочните задължения. Два пъти разлика. Коефициент за бърза ликвидност - 0.3. Трябва да бъде от 0.5 до 1. Коефициент за бавна ликвидност - 0.13, а трябва да бъде от 0.5 до 0.7. Коефициент на задлъжнялост - 3.2, а трябва да бъде по-малко от единица. Два пъти за този холдинг ( трябва да го приемем за холдинг, след като ни пращат такава информация за холдинг, а всъщност не е холдинг) ни показва какъв е коефициентът за задлъжнялост. Аз не мога да приема такава информация. Няма изводи, няма анализ, няма препоръки. Какво правим? Защо го правим? Какво приемаме?

 

Предложението по т. 3 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 20 „за”, 1 „против”, 5 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1317

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 17 от НУУПСВОЧКТД, Великотърновски общински съвет приема информация за резултатите от дейността на Търговските дружества за деветмесечието на 2014г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация относно състоянието на язовирите и речните корита в контекста на зимния сезон, Вх. № 3005/10.11.2014 г.

 

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Няма предложение за решение. Какво приемаме? Пише: „Информация относно състоянието на реките, язовирите и речните корита”. Най-малкото, освен информацията трябва да има и някакви мерки, които да задължим кмета да предприеме. Няма и предложение за решение, поне да пише: „решение за приемане на информация”. Обяснете ми какво ще приемем в момента! Информацията ли? Няма предложение за решение.

Ще направя едно предложение за решение вместо „информация”. Предлагам: „Приемаме информацията относно състоянието и задължаваме кмета да предприеме необходимите действия за безопасността на язовирите и речните корита”. Ако приемете това предложение, бих гласувал. От началото това слушам: „как не е”, но никой не казва как „да е”. Аз предлагам това „да е”.

 

Предложението на г-н Стефанов беше подложено на гласуване и прието с 17 „за”, „против” няма, 2 „въздържал се”.

Цялото предложение по т. 4 и гласуваният проект за решение бяха подложени на гласуване и приети с 20 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1318

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема Информацията за състоянието на язовирите и речните корита в контекста на зимния сезон и задължава Кмета на Община Велико Търново да предприеме необходимите действия за безопасността на язовирите и речните корита.

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изпълнение на Решение № 991/30.01.2014 г., Вх. № 2985/06.11.2014 г.

 

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: В Решение № 991 от 30.01.2014 г. в точка 3 е записано: „На редовното заседание през месец октомври 2014 г. кметът на общината да внесе в Общинския съвет информация за изпълнение на задълженията на концесионера, в това число:

1. Закупуването и подмяната на съдовете за битови отпадъци и автомобилите за извозване.

2. Изпълняват ли се задълженията на концесионера за измиването и дезинфекцията на съдовете за битови отпадъци.”

Няма да цитирам първа и втора точка. От името на Групата на БСП ние предлагаме Общинският съвет да вземе следното решение:

„На редовното заседание на Общинския съвет през месец декември 2014 г. кметът на общината във връзка с точка 3 от Решение № 991 да внесе информация с конкретен отчет за закупената автомобилна техника, контейнери и кофи от „Титан АС” ЕООД – София, касаещи изпълнението на договора от 15 септември 1999 г. с Решение № 991 от 30.01.2014 г. В тази информация да бъде гласуван посочен периодът и срокът на подновяването на автомобилната техника и съдовете за битови отпадъци.”.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Съжалявам, че кметът го няма, защото моето изказване не е свързано с това, че не е изпълнено Решение № 991. Аз го приемам за изпълнено. Моето изказване ще бъде свързано с документооборота.

Има решение № 991, на основание на него има заповед кмета, с която той назначава комисия да влезе в офисите на „Титан” и да провери, да констатира. Има констативен протокол, който няма заключение. Какво констатира? Наличието на нещо. Как тогава си направихме извода, че Решение № 991, точка 1 и точка 1.2 са изпълнени, след като няма заключение на комисията? Т.е. кметът трябва сам да вземе и да сравни Решение № 991 с констативния протокол, т.е. моята молба е към Общинската администрация: така да се инструктират комисиите, за да има категорично решение, което кметът да ползва като база пред нас.

За мен протоколът не е добре оформен, макар че съдържанието на Констативния протокол отговаря на Решение № 991.

В последното изречение на писмото на кмета, с което той отговаря за изпълнението на точка 3, се казва следното: „Съгласно договора за концесия съдовете се дезинфекцират ежегодно през пролетния сезон.”. Как го уточни? Кой го уточни? Кой го докладва? Коя комисия го установи? Аз го приемам за вярно, защото го казва кметът, а аз му вярвам.

 

Предложението на група БСП беше подложено на гласуване.

Резултатът от гласуването беше следният: 7 „за”, „против” няма, 11 „въздържал се”.

Поради липса на кворум в 10.45 часа председателят на Общинския съвет обяви 15-минутна почивка.

След почивката предложението на група БСП беше подложено на гласуване.

Със 7 „за”, „против” няма, 17 „въздържал се” предложението не беше прието.

Основното предложение по точка 5 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 22 „за”, 3 „против”, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1319

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема за сведение изпълнението на Решение № 991/30.01.2014 г. на Великотърновски общински съвет.

 

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА (отрицателен вот): Не че ви се сърдя, че не подкрепихте това предложение, аз излизам с правото си на отрицателен вот и не искам после да се говори : „Ето на, днес вие така говорите, пред медиите друго говорите”. Напротив, това, което говорим пред медиите и тук, ние се съобразяваме, че сме опозиция и така ще бъде и до края, но решенията, които трябва да бъдат взети от Общинския съвет в бъдеще, ние ще подкрепим, когато са правилни и които защитават интересите на великотърновската общественост.

Какво искам да кажа в моя отрицателен вот. Умишлено не се изказах, когато предложих решението - преди решението на групата общински съветници от БСП. Искам да запозная присъстващите, че когато през септември 1999 г. се приемаше това решение да бъде отдадена концесията на фирма „Титан”, аз също бях общински съветник. Много добре се запознах с договора, много добре зная, че има и приложение към този договор и не мога да се съглася, че ние тук само искаме как е изпълнено Решение № 991 от тази година. Нали това са допълнителни неща, които бяха приети от началото на годината и касаят допълване ангажиментите към договора от 15.09.1999 г.

Искам само да ви кажа, че говоря от името на гражданството на Велико Търново. Не говоря само от мое име. Тръгнете по улиците на Велико Търново и ще видите. Нямаме спор за тези контейнери, които са тип „ракла”. Ние имаме претенции за това, че 400 контейнера от тип „Бобър” не са нови, те са стари. Аз лично ходих, поканиха ме хора - по улица „Краков”, по ул. „Арх. Козарев”, на ул. „Мальовица”, в старата част. Не са доставени такива контейнери, тип „Бобър”, нови, за които говорим.

На следващо място: камионите не са достатъчно. Казвам го опростено – знам, че се води „специализирана техника”. През периода на обслужване от фирма „Титан” няма нито един камион или специализирана машина, която е с високопроходиомст, която да обслужва улиците на Велико Търново, тъй като знаете какъв е теренът.

На следващо място: не се дезинфекцират контейнерите. Аз искам от Общинската администрация да ни дадат един констативен протокол, в който да пише кога са били измити тези контейнери. Няма такова нещо. Ами измити са. Дали са измити, хората ще кажат дали се дезинфекцират, а това води и до зарази.

На следващо място: не се измита, а в концесията е записано, че около контейнерите трябва да има назначени хора. Сигурно има назначени, но няма такова редовно почистване около контейнерите. И още ред други неща.

За автомобилната техника – иска ми се да кажа: дали тези камиони, които обслужват Велико Търново се водят в това поделение, или са от така наречените „пътуващи”, защото добре ми е известна работата на фирма „Титан” в цялата страна.

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Стратегическа трансгранична концепция за пространствено планиране в зоната на транспортен коридор № 9 и прилежащия хинтерланд – Община Велико Търново, Вх. № 2984/06.11.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 6 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Ваня Павлова - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Драгош Методиев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1320

 

На основание чл. 21. ал.1. т. 12. от ЗМСМА , Великотърновски Общински съвет, приема:

Стратегическа трансгранична концепция за пространствено планиране в зоната на транспортен коридор № 9 и прилежащия хинтерланд - Община Велико Търново

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на гр. Велико Търново, Вх. № 2959/23.10.2014 г.

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Съгласно нашия правилник тези наредби се приемат на две четения и е необходимо да се изслуша докладът на водещата комисия по НПУОР.

Г-н ДЕЯН ХАДЖИЙСКИ: Доклад на ПК по НПУОР относно изменение и допълнение на Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Велико Търново.

Уважаеми общински съветници, постъпило е предложение по чл. 165, ал. 1, т. 6 от Закона за съдебната власт от Районна прокуратура – Велико Търново, с което е направено предложение за изменение на Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Велико Търново в съответствие с действащите разпоредби на Закона за движение по пътищата.

В ЗДП като нормативен акт с по-висока степен са регламентирани изчерпателно както възможните принудителни административни мерки, които могат да се прилагат спрямо нарушителите на закона, включително и спрямо лицата, които паркират управляваните от тях превозни средства в нарушение на правилата на Закона за движение по пътищата, така и правомощията на службите за контрол, определени от кмета на община Велико Търново, включително как и в кои случаи могат да използват техническо средство за принудително задържане на пътното превозно средство, респективно да преместват принудително ППС без знанието на собственика.

Съгласно чл. 167, ал. 2 от ЗДП службите за контрол, определени от кметовете на общини могат да използват техническо средство за принудително задържане на ППС, за което не е заплатена дължимата такса за паркиране по чл. 99, ал. 3 до заплащане на таксата и на разходите по прилагане на техническото средство.

Отделно в чл. 171, т. 5, б от ЗДП е предвидена възможност за налагане на принудителна административна мярка от службите за контрол. Принудителна административна мярка „Преместване на паркирано ППС без знанието на неговия собственик или на упълномощения водач” се налага, когато ППС е паркирано в нарушение на правилата за движение на места, обозначени с неподвижен пътен знак, придружаващ за принудително преместване на паркирано ППС, както и когато създава опасност или прави невъзможно преминаването на други участници в движението.

Само при наличието на визираните в разпоредбата предпоставки длъжностни лица от службата за контрол, определена от кмета на общината, може да наложат принудителна административна мярка, за което уведомяват Районното полицейско управление, на територията на което е преместен автомобилът, за неговото местоположение.

Законодателят е предвидил изрично, че разходите, направени във връзка с преместването на превозното средство, са за сметка на собственика на пътното превозно средство, което може да бъде задържано до заплащане на тези разходи. Отделно се дължи и такса за отговорното пазене на преместения автомобил, която се начислява от момента на уведомяването на Районното полицейско управление.

С оглед горното, се налага изменение и в разпоредбите на чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата във връзка с реда и условията за събирането на дължимите от нарушителите разходи по принудително задържане и таксата за отговорно пазене. Предлаганата ал. 3 на чл. 26 предвижда преференциално заплащане в случай, че водачът се яви на мястото на нарушението преди автомобилът му да бъде вдигнат от пътното платно.

В изпълнение на горното се налага промяна в Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Велико Търново.

Внесеното предложение за приемане на изменение и допълнение на Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Велико Търново е разгледано от ПК по НПУОР, която на заседание, проведено на 10 ноември, тази година, е подкрепила проекта за решение.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Следвайки своите принципи - че когато имаме основание да бъдем коректив със своята обективна критика, го правим и когато има основание за толериране на едно добро поведение, също трябва да бъде направено. Трябва да има баланс във взаимоотношенията, когато наблюдаваме как се разгръщат процесите пред нас. Със своето изказване аз давам и публичен отговор защо съм си оттеглил питането, което на нарочна пресконференция заявих, че ще направя.

И в този ред, искам да благодаря на г-н Кмета и на администрацията за своевременната реакция, вследствие на която ние вече имаме един безспорен факт, онагледен с предложението, което е направено към нас, за корекция на един нормативен акт, който беше в противовес с всичко това, което беше взето като решение. Разбира се, докладът, който колегата прочете, е наистина резонен, но и докладът на кмета е достатъчно обстоятелствен и дава фактическия отговор, който аз целях във връзка с моето питане.

Благодаря на кмета, че спази пълната процедура за обявяването на сайта на Общинския съвет и за поставянето му в определените срокове и се надявам, че всички наши съграждани са видели несъответствието, което аз съм имал предвид и което кметът коригира своевременно.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Предлагам двете гласувания да се проведат в едно заседание съгласно чл. 75, ал. 2.

Предложението на г-н Ашиков беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

Приемането на наредбата на първо четене беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Ваня Павлова - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Стоян Витанов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Драгош Методиев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

На първо четене наредбата беше приета с 26 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1321

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 от Закона за нормативните актове и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновският общински съвет променя на първо четене Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Велико Търново, както следва:

1. Отменят се разпоредбите на чл. 25 ал.1 т. 1, т. 2 и т. 3 от Наредбата

2. Отменят се разпоредбите на чл. 26 ал.1 и ал. 2 от Наредбата.

3. Създават се нови ал.1, ал. 2 и ал.3 към чл. 26 от Наредбата, със следното съдържание:

ал.1. В случаите на чл.25 ал.1 т.5, при условията на чл. 171 т. 5 б. ”б” от ЗДвП, се заплащат разходите направени във връзка с преместването на превозното средство и такса за отговорно пазене.

ал. 2. Разходите направени във връзка с преместването на превозното средство и таксата за отговорно пазене, са за сметка на собственика на превозното средство. Превозното средство може да бъде задържано до заплащане на разходите по чл.26 ал.1.

ал.3 Когато водача се яви на мястото на нарушението преди автомобила му да бъде повдигнат от пътното платно, но е подготвен за това – автомобила се освобождава на място, след заплащане на половината от сумата на разходите по преместването на превозното средство, определени по реда   на чл. 26, ал.4.

4.Досегашната ал. 3 на чл. 26, става ал. 4.

Председателят на Общинския съвет предложи измененията на наредбата да бъдат гласувани анблок.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

Измененията на наредбата на второ четене бяха поставени на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Ваня Павлова - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Драгош Методиев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

На второ четене наредбата беше приета с 27 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1322

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 от Закона за нормативните актове и чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновският общински съвет променя на второ четене Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Велико Търново, както следва:

1. Отменят се разпоредбите на чл. 25 ал.1 т. 1, т. 2 и т. 3 от Наредбата

2. Отменят се разпоредбите на чл. 26 ал.1 и ал. 2 от Наредбата.

3. Създават се нови ал.1, ал. 2 и ал.3 към чл. 26 от Наредбата, със следното съдържание:

ал.1. В случаите на чл.25 ал.1 т.5, при условията на чл. 171 т. 5 б. ”б” от ЗДвП, се заплащат разходите направени във връзка с преместването на превозното средство и такса за отговорно пазене.

ал. 2. Разходите направени във връзка с преместването на превозното средство и таксата за отговорно пазене, са за сметка на собственика на превозното средство. Превозното средство може да бъде задържано до заплащане на разходите по чл.26 ал.1.

ал.3 Когато водача се яви на мястото на нарушението преди автомобила му да бъде повдигнат от пътното платно, но е подготвен за това – автомобила се освобождава на място, след заплащане на половината от сумата на разходите по преместването на превозното средство, определени по реда   на чл. 26, ал.4.

4.Досегашната ал. 3 на чл. 26, става ал. 4.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне права за управление, Вх. № 3013/17.11.2014 г..

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Ще цитирам предложените на нашето внимание нормативни документи, изложени в мотивите на самото предложение. Аз напуснах ПК по ОС, която беше направена в комбинация с още няколко комисии. Имам своите съображения, които ще изложа сега и въпреки всичко, докато бях там, чувах едни доста разнопосочни обяснения и коментари на някои от колегите, които аз не приемам, но приемам позицията на други колеги, които задаваха въпроси от рода, че споделената отговорност била най-правилната отговорност. Аз не съм съгласен. В този ред на мисли не съм съгласен управлението да бъде възложено както на „Емилиян Станев”, така и на „Спортни имоти”. Зададоха се логични въпроси: Кой как ще контролира електромера? Кой как ще управлява? и т.н., но от недотам коректните коментари аз останах с едно убеждение, че се търсеше работа за хора.

В този контекст аз разбрах, че ще бъде разширен щатът на „Спортни имоти”. Останах с убеждението, че точно тези трима човека, които ще бъдат допълнително назначени, ще отговарят за залата на „Емилиян Станев”,– нещо, което на мен ми звучи абсурдно. Точно заради това аз категорично се придържам към идеята и философията „Емилиян Станев” – така, както е определено и в нормативни документи, и в ПМС, чрез което са отпуснати целево средства за изграждане на спортната зала, не само да се управлява, но и еднолично да управлява. Мисля, че директорката на учебното заведение има възможност, има потенциал достатъчно правилно и добре да менажира спортното съоръжение, така че да не създаваме противопоставяне между „Спортни имоти” и между „Емилиян Станев”.

В конкретния момент, точно днес, аз съм изключително притеснен и затруднен как да управомощя само два часа за Спортното училище да ползва тази зала. Така е написано в една от точките – от 14 до 16 и от 16 до 19 часа го ползва „Спортни имоти”. Нали функцията на общината е приоритетна в развитието на спорта, особено на нашите учебни заведения и след като ние имаме някаква яснота, кои от клубовете и колко от тях и в какъв часови диапазон искат да ползват самата зала, мисля, че тогава би трябвало да възпроизведем и нашето решение. Сега предварително да налагаме рамка, с която да ограничаваме едното учебно заведение, другото учебно заведение и по някакъв начин, по презумпция да упълномощаваме и „Спортни имоти”, мисля, че само по себе си си противоречи.

Зная, че ние трябва да вземем нашето решение, но много ви моля: нека решението да бъде такова, че да има справедливост и върховенство на закона, чрез което да се налага справедливост.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Колегата говори за справедливост и мисля, че този проект за решение, който ни се предлага, в голяма степен държи сметка за това различните клубове, училище „Емилиян Станев”, Спортното училище и останалите спортни клубове, които развиват дейност на територията на нашата община, да бъдат в максимална степен защитени. Обемът и цялото време, в което ще се ползва залата, са запълнени от сутрин до вечер.

Имах притеснения относно това по какъв начин ще бъдат отчитани изразходваната електроенергия, топлото, парното, водата и т.н. Кметът ме увери, че има договорка. Дано тази договорка да бъде спазена и да не станем впоследствие свидетели на едни кавги между управителя на „Спортни имоти” и директорката на училището. Кой ще засича електромера в два часа и т.н., надявам се тези технически подробности да бъдат избегнати. Колкото до това, че от два до четири часа ще ползват приоритетно учениците от Спортното училище, така или иначе, те и досега тренират на определени зали, стадиони и площадки на територията на общината. Нашето отношение към Спортното училище за подходящите спортове, които могат да ползват в тази многофункционална зала, е да влизат в този часови пояс. Оттам нататък, от четири до девет часа вечерта, нашите спортни експерти, заедно с управителя на „Спортни имоти”, заедно с президентите и треньорите на клубове да седнат и да изготвят един зимен и един летен график за ползване на тази многофункционална спортна зала.

Един път отложихме това решение. Мисля, че е намерен добър синхрон и се защитават интересите на различните спортни организации, така че аз не виждам притеснения в тази посока и ще подкрепя така направеното предложение.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Моята реплика ще бъде дотолкова, доколкото ще направя уточнение, с което не можах да се включа в редовното си време. Относно менажирането на спортната зала аз мисля, че наистина директорката може да се справи, защото и към настоящия момент „Емилиян Станев” разполага с две спортни зали, в които имаме допълнителни мероприятия. Не виждам какво е различното от две да станат три и разпореждането и управлението да се поемат изцяло от директорката и от персонала на „Емилиян Станев”.

По повод вкарването на рамки – извинявайте, аз не съм свикнал за бъдещо несигурно обстоятелство да вземам решение. Може би, щяло, евентуално, някога. На мен така ми прозвуча и по този начин няма как да се съглася с преждеговорившия. Пак ви казвам: в момента се опитваме да ги вкараме в една рамка, без да знаем колко на брой клубове ще заявят желание и в какви часови диапазони. В зависимост от възрастовата група на всеки един от клубовете – малки, средни, големи и т.н., в зависимост от типа и вида на спорта. По този начин аз мисля, че не би следвало да изпреварваме, първо, заявките за ползване на самото спортно съоръжение и след това вече да се произнесем – така както направихме с цялата ни спортно-техническа база. Направихме го по начин, по който имаше някакъв справедлив ефект.

Г-жа ЛИДИЯ ПРОКОПОВА: Неслучайно ние отложихме тази точка от предходното й внасяне за днешния ден, за да може да се намери най-адекватното решение относно стопанисването на това спортно съоръжение. Въпросът е, че Постановлението на Министерския съвет е за създаването на едно съоръжение, което е училищно и оттук вече се коренят противоречията – функцията да бъде училищно и в същото време голямото желание да бъде общинско. И в нашия случай залагаме едно решение, което ще ни доведе редица проблеми. Макар че бяхме уверявани, че юристите са го гледали, за мен то е недомислено или по-скоро направено на принципа „И вълкът сит, и агнето – цяло”.

За това решение, което ни е предложено, е достатъчна само точка 1. „Общинският съвет, на основание… правото на управление на този спортен имот… на директора на „Емилиян Станев”. Той е собственик и в същото време отдолу казваме на собственика какво да прави. Тук чувам, че ще се събират дейци на спортни имоти, които още не сме назначили, защото няма бюджет за тях, и те ще направят едни правила, които ще вменят на собственика. Все едно аз да си пусна квартиранти вкъщи и те да ми кажат кога ще ползвам кухнята, кога да вляза в банята, тази тоалетна моята ли е, коридорът до половината ли е.

Така че аз казах и на заседанието на комисията. Явно ще се приеме, виждам волята на залата, а трябва, защото е неморално тази зала да стои празна вече толкова месеца. Макар че тя не е толкова многофункционална. Тя е за ученически спортове. Те са десетина, а ние смятаме, че всички клубове ще успеят да намерят реализация там. Моето мнение е, че след като директорът ще менажира, той има възможност, и в лицето персонално на г-жа Котларска, смятам, че тя може да се справи и да подреди оттам насетне правилата за ползване на тази зала. Най-чистото беше да й дадем възможност за увеличаване на щата с парична субсидия, за да може тя да покрива и общинските нужди, но отговорността да е изцяло нейна. Другият вариант беше да се направят постъпки от общинската власт за промяна на ПМС и да не е на училището, а да се даде на „Спортни имоти” и те да го стопанисват, като там вече да има договореност с училището за учебните часове, когато дефакто клубовете не могат да покрият.

Ясно ми е, че ще се гласува и че ще пробираме и че ще действаме на „проба-грешка”. Аз обаче ще се въздържа, защото не искам да съм съпричастна към нещо, което е половинчато, давайки един път права, после ги отнемаме, вкарваме първи, втори, трети собственик. Най-важното за мен е, че по този начин управлението не гарантира спокойствието, здравето и живота на децата и учениците, които ще спортуват там.

Г-жа ПЕНКА ИГНАТОВА – директор на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”: Първо, залата не е на „Емилиян Станев”. Залата е публична общинска собственост. Второ, управлението е на „Емилиян Станев” заради постановлението. „Емилиян Станев” няма отношение към задължението на община Велико Търново, щото Спортното училище да бъде там от два до четири часа, за да осигурим база на Спортното училище. Когато ние сме кандидатствали за общинско спортно училище и решихме, че ще имаме общинско спортно училище, ние си правихме сметката, че ще му предоставим и база. Т.е. „Емилиян Станев” няма отношение към Спортното училище, отношението е наше – на първостепенния разпоредител.

Оттам тръгнахме да разсъждаваме: „Емилиян Станев” – приоритетно, Спортно училище - приоритетно, от 16 до 21 часа - спортни клубове, включително и събота, и неделя. Какво отношение има „Емилиян Станев” след 16 часа? Какво толкова притеснително и страшно има? Да, разделихме управление, стопанисване и ползване. Директорът г-жа Кина Котларска, управителят на „Спортни имоти”, г-н Петко Павлов, дойдоха преди два дена по поръчка на г-н Панов и говорихме повече от два часа. Заедно седнахме и разработихме условия и правила за ползване на залата. Те двамата приемат тези условия. Те писаха, те ги коригираха, те ги допълваха.

Сигурно ще има трудности, сигурно ще има някои пропуски, но по отношение на разходите за консумативи нямаме притеснения. По отношение ползването в събота и в неделя има създаден график от 16 до 21 часа и за събота и неделя ще има допълнителна численост на персонала, която ще бъде към „Спортни имоти” и той ще си направи предложение за промяна на Правилника.

Повярвайте ми, много дълго време работихме, много пъти влизахме при г-н Панов и при г-жа Данева. Пак казвам: може и да има някои неща, които ще се постараем да ги изчистим, но ви уверяваме, че сме помислили за живота и здравето на децата, които ще бъдат в залата.

 

Предложението по т. 8 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Ваня Павлова - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Станислав Рашков - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Драгош Методиев – за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - против, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 22 „за”, 1 „против”, 2 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1323

 

  1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.10 ал.5 от НРПУРОИ, чл.41б, ал.2, изречение второ от Закона за народната просвета и ПМС 199/28.08.2012 година, Великотърновски общински съвет предоставя на Директора на СОУ „Емилиян Станев”, с адрес гр. Велико Търново, ул. „Мария Габровска” 1, право на управление върху имот публична общинска собственост, представляващ многофункционална спортна зала, подробно описан в Акт за публична общинска собственост № 5968/17.10.2014 год.
  2. Дава съгласие СОУ „Емилиян Станев” гр. Велико Търново да ползва приоритетно новоизградената многофункционална спортна зала за реализиране на задължителен учебен процес, задължително-избираема и свободно-избираема подготовка по физическо възпитание и спорт за времето от 7:00 до 14:00 през учебните дни на годината.
  3. Дава съгласие Спортно училище – Велико Търново да ползва приоритетно новоизградената многофункционална спортна зала за провеждане на учебно-тренировъчен процес по спортна подготовка на учениците за времето от 14:00 до 16:00 часа през учебните дни на годината.
  4. Дава съгласие многофункционалната спортна зала да се ползва от спортните клубове за провеждане на тренировки, състезания и други мероприятия чрез ОП „Спортни имоти и прояви” гр. Велико Търново за времето от 16:00 часа до 21:00 часа в работни дни и от 09:00 часа до 20:00 часа в почивните дни.
  5. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по изпълнение на решението.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Едно от основанията, с които аз гласувах „против” е за да мога да кажа, че не споделям и не приемам някой да се опитва да ме принуждава със своето решение да припокривам решение, което е взето извън консенсуса на тази зала. Откъде накъде аз ще кажа „да” на решение на г-жа Котларска, заедно с решението на г-н Павлов? Защото в момента точно това се прави. А къде са нашите решения? Къде са нашите съображения, които току-що изтъкнахме пред всички вас? Къде са съображенията на спортните клубове, които ние даже не знаем колко са те на численост, брой, видове и спортове.

Виждам, че започва да се налага една такава философия - някой друг да взема решенията вместо нас, разбира се, извън кмета, а ние само да вдигаме ръка и да казваме „да”, единствено и само защото има някакво мнозинство. Това не е коректно.

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, гр. Дебелец, Вх. № 2988/06.11.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 9 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Ваня Павлова - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Станислав Рашков - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Драгош Методиев – за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1324

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1и ал.3 от ЗОС и чл.2 ал.3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет дава съгласие частите от полски и местни пътища, попадащи в проектен УПИ І-35.32 „за производствено-складови дейности”, в землището на гр. Дебелец, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

2. На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот в обхвата на разработка, приета с Решение №67 по протокол №6 от 25.06.2014 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, като:

2.1. Община Велико Търново прехвърля на „БЕТА ТРЕЙД” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Дебелец, ул. „Миньох” №11, представлявано от управителя Венцислав Кънчев Борисов, правото на собственост върху общински имоти, както следва: общинска земя с обща площ от 210 кв.м., която съгласно ЧИ на ПУП попада в проектен УПИ І-35.32, отреден „за производствено-складови дейности” в землището на гр. Дебелец, както следва: ПИ №035027 – полски път с площ от 83 кв.м. и ПИ №035028 – местен път с площ от 127 кв.м.; срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 2 000 лева без начислен ДДС;

2.2. Всички разноски по сключване на сделката – доплащане с цел уравняване стойността на имотите, предмет на прехвърлителната сделка, ДДС, местен данък, такса по чл.56а от НОАМТЦУ, такса вписване, стойност на изготвените експертни оценки и др., са за сметка на „БЕТА ТРЕЙД” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Дебелец, ул. „Миньох” №11, представлявано от управителя Венцислав Кънчев Борисов.

3. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи предварителен договор на основание чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ – да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от имоти.

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на анализ на правното състояние, начална цена и определяне метод на приватизация за продажба на общински нежилищен имот, Вх. № 3010/14.11.2014 г.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Ще се огранича в изказването си единствено и само в текста на предложеното от председателя на Надзорния съвет г-н Валентин Ламбев и ще изразя своето несъгласие и ще направя няколко предложения, едно от които е: точка 9 да бъде премахната от предложението, което е направено от Надзорния съвет и което гласи: „При неявяването на купувачи повторен търг да се проведе 14 дена след датата на търга”. А точка 10: „В случай на неявяване на купувачи и обявяване на повторен търг да се проведе последващо поредни търгове на 28”. Аз мисля, че те почти взаимно се изключват. Единствено и само по този начин бихме могли да направим някакви икономии.

Оттам нататък аз си задавам моите въпроси публично, тъй като се опитах да се запозная обстоятелствено. Съжалявам, че го няма г-н Ламбев, но искам да задам един риторичен въпрос преди да навляза в материята по същество: Ако фирмата на г-н Ламбев бъде остойностена за 100 лв., а има складова наличност 1000 лв., той ще се съгласи ли да я продаде?

В този ред на мисли аз ще ви помоля да отворите анализа на стр. 2. Аз съм си направил труда да маркирам точно пет на брой съоръжения, всяко едно по себе си с някаква себестойност, а точно и колко би трябвало и може да се направи, примерно едно голямо хале. Всеки от нас може да си направи елементарна калкулация. Защо казвам това? Защото аз категорично оспорвам цената, която ни се предлага. Цена от 920 114 лв. за мен е много ниска, дори първоначална. Защо? Защото дори съоръженията, които са върху самата земя, която е 11 675 кв.м., само по себе си едното няма нищо общо с другото. Разбира се, отделен е коментарът, който аз съм възпроизвеждал много пъти относно избора на лицензираната фирма, която прави оценките. Безспорен е фактът, че когато наложим документите, виждаме, че една лицензирана фирма и фирма „Инвестстрой”. Ще видите фрапиращите разлики. Едната прави в пъти по-ниски оценки за сметка на другата. Не оспорвам процедурата, която е била направена за лицензиран изпълнител, но това бие на очи.

В този ред на мисли аз искам да ви кажа, че не съм съгласен с цената 920 000 лв. Според мен цената трябва да бъде минимум от 1 500 000 лв. нагоре, защото вие сами се сещате, че ние преди няколко месеца взехме решение за продажба на един парцел, на който нямаше нищо, парцел в рамките на около 5.7 декара, за 511 000 лв. без ДДС. Тук цената е същата като не се взема предвид, че там, върху имота, който се предлага за продажба, има достатъчно на брой съоръжения, които имат много сериозна себестойност.

Г-жа СНЕЖАНА ДАНЕВА: Аз съжалявам, че трябва аз да изкажа, но тъй като г-н Ламбев отсъства: в точка 10 на решението за поредните търгове от двадесет и осмия ден, това беше предложение на Надзорния съвет до Общинския съвет с оглед да не се взема всеки път нарочно решение на Общинския съвет за всяко следващо обявяване. Това не означава, че на всеки двадесет и осми ден пускаме обявата – предвид притесненията на г-н Димитров.

А за цената не мога да коментирам. Все пак тя е направена от лицензиран оценител.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: С някои от вас работим прекалено дълго време и всички вие вече трябва да сте свикнали, че аз нищо не хвърлям и не подавам в общественото пространство ей-така, ангро, само за да създавам сладникави теми за журналистите.

Аз съм сигурен, че и към настоящия момент има практика в Надзорния съвет на всяко 28 число да бъде обявявано. Аз затова казах: не искам да се ангажирам в работата на Надзорния съвет, защото знаете какво е моето мнение – дали трябва да съществува или не и какво точно трябва да съществува, ако говорим в тази насока.

Аз не казвам, че е излишна точка 10, а точка 9. Вие не ме разбрахте правилно. Казах: „Точка 9 е излишна”, при положение че имаме точка 10 и за всяко 28 число може и трябва да се публикува. Защо казвам това и какви са притесненията ми? Има факти, които говорят, че има публикации от Надзорния съвет, в рамките на 10 публикации за едно и също нещо и след това се спазва законовата опция за намаляване на цената. Аз искам да се предпазим от подобно явление – „ен” на брой неща да се обявят, обявяват и по този начин да търсим нашите купувачи.

Защо казах, че не съм съгласен с цената и защо ви моля това нещо или да се отложи, или да се вдигне цената? Защото искам да стартираме с много по-високи финансови показатели. Да, съгласен съм, че това е първоначална цена, но едно е да намалим цената от 900 000 лв., друго е да намаляваме цената от 1 500 000 – 2 000 000 лв. надолу и всъщност да постигнем тази цена, която ние наистина искаме да получим и наистина да защитим финансовите интереси на община Велико Търново. За мен не е приемливо това да бъде стартовата цена. Не зная колко от вас са ходили, но когато аз отидох там, имаше човек, който отговаряше за собствеността, за охраната и до тогавашния момент, а то беше много близко до днес, никой от общинските съветници не беше ходил там. Затова ви моля, ако вие не знаете, какво всъщност има отгоре като съоръжения, да се информирате и да разберете за какво всъщност говоря аз.

Предложението по т. 10 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Ваня Павлова - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Калина Широкова - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров – против, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, 1 „против”, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1325

 

На основание чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК, чл.21, ал.1,т. 8 от ЗМСМА, чл.45 от ЗДДС, чл.5 и чл.6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 1283/26.06.2014 г. (ДВ,бр.93 от 2014 г.) на Общински съвет – В.Търново, Великотърновски общински съвет:

1. Приема анализ на правното състояние и начална цена в размер на 920 114 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС, за продажба на общински нежилищен имот, със стопанско предназначение, представляващ: „Поземлен имот с идентификатор 10447.517.177 по КККР на гр.В. Търново, с площ 11 675 кв.м., заедно с построените в него едноетажна сграда с идентификатор 10447.517.177.1, двуетажна сграда с идентификатор 10447.517.177.2, едноетажна сграда с идентификатор 10447.517.177.3, едноетажна сграда с идентификатор 10447.517.177.4 и едноетажна сграда с идентификатор 10447.517.177.5” - собственост на Община Велико Търново. Сделката се облага частично с ДДС.

2. Определя начин за продажба на посочения в т.1 обект чрез публичен търг с явно наддаване, при стъпка на наддаване в размер на 90 000 лева .

3. Търгът да се проведе при следните условия : дата на търга – на 17-тия ден след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник", като в случай че 17-тия ден съвпада с неработен ден търгът ще се проведе в първия следващ работен ден; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - стая 419 в сградата на Община Велико Търново .

4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация (ОбАП) при “Общинска банка”АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF.Тръжната документация да се получава след представяне в ОбАП на документ за извършено плащане - стая 419 в сградата на Община В. Търново, всеки работен ден и до 10,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

5. За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит в размер на 276 000 лева. Депозитът да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на ОбАП при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF- до 16,00 ч. на деня , предхождащ датата на търга.

6.Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обекта се допуска и разсрочено плащане при следните условия: начална вноска – не по-малка от 30 на сто от достигнатата на търга продажна цена (без ДДС), срок за издължаване на остатъка от продажната цена - до 24 месеца, считано от датата на сключване на договора, на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца, считано от предходната вноска по разсроченото плащане.

7. Срок за оглед на обекта - всеки работен ден и до 12,00 часа на деня, предхождащ датата на търга. Срок за подаване на документи за участие в търга - всеки работен ден и до 17,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга, в ст. 419 в сградата на Община В.Търново .

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

9. При неявяване на купувачи, повторен търг да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявения повторен търг, да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Гласувах „против” не само защото, г-н Председател, Вие не се съобразихте с моето предложение, което аз направих и Вие трябваше да подложите на гласуване - за отпадане на точка 9, но и искрено се надявах някой от вас да въведе някаква ограничителна рамка. Аз съм сигурен, че ще последват процедури за намаляването на тази цена. Не искам да бъда пророк, но практиката доказва, че ние сме скъпи на триците и страшно евтини на хляба.

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Допълнение на т. 6 от Решение № 1203/2014 г. на Великотърновски общински съвет, Вх.№ 3011/14.11.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1326

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА ,чл. 4, ал. 4 от ЗПСК и чл. 3, т. 6 от Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в община Велико Търново,Великотърновски общински съвет

1. Допълва т. 6 от решение № 1203 от 24.07.2014 г. (ДВ, бр.68 / 2014 г. ) със следния текст: ” За обекта се допуска и разсрочено плащане при следните условия: начална вноска – не по-малка от 30 на сто от достигнатата на търга продажна цена (без ДДС), срок за издължаване на остатъка от продажната цена - до 24 месеца, считано от датата на сключване на договора, на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца, считано от предходната вноска по разсроченото плащане.”

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна на вида на разкритата социална услуга от резидентен тип „Защитено жилище“, гр. Дебелец, Вх. № 2993/07.11.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 12 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Ваня Павлова - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Николай Николов - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1327

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Постановление № 170 от 26.06.2014 г. на Министерски съвет за изменения и допълнения в чл. 36, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и във връзка с чл.36в, ал.1, т.1 и чл.36в, ал.3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Великотърновски общински съвет

 

1. Дава съгласие да бъде променен вида на разкритото, със Заповед № РД 101 от 17.01.2011 г. на Изпълнителния Директор на Агенция за социално подпомагане Защитено жилище, с адрес гр. Дебелец, ул. “Ал. Стамболийски” № 1, ет. 3, с капацитет 8 места от “Защитено жилище за възрастни хора с умствена изостаналост” на “Защитено жилище за хора с умствена изостаналост”, с адрес гр. Дебелец, ул. “Ал. Стамболийски” № 1, ет. 3, с капацитет 8 места, считано от 01.01.2015 г.     

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски общински съвет за промяна вида на социалната услуга пред Регионална Дирекция за социално подпомагане за изготвяне на Предложение до Агенция за социално подпомагане, съгласно разпоредбите на чл. 36в, ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна на вида на разкритата социална услуга от резидентен тип „Защитено жилище“, с. Пчелище, Вх. № 2994/07.11.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Ваня Павлова - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Николай Николов - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 20 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1328

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Постановление № 170 от 26.06.2014 г. на Министерски съвет за изменения и допълнения в чл. 36, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и във връзка с чл.36в, ал.1, т.1 и чл.36в, ал.3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Великотърновски общински съвет

 

1. Дава съгласие да бъде променен вида на разкритото, със Заповед № РД 329 от 02.04.2007 г. на Изпълнителния Директор на Агенция за социално подпомагане Защитено жилище в с. Пчелище, с капацитет 12 места от “Защитено жилище” в           с. Пчелище, с капацитет 12 места на “Защитено жилище за хора с умствена изостаналост”, в с. Пчелище, с капацитет 12 места, считано от 01.01.2015 г.           

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски общински съвет за промяна вида на социалната услуга пред Регионална Дирекция за социално подпомагане за изготвяне на Предложение до Агенция за социално подпомагане, съгласно разпоредбите на чл. 36в, ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

 

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна на вида на разкритата социална услуга от резидентен тип „Защитено жилище“ в Държавна психиатрична клиника, с. Церова кория, Вх. № 2995/07.11.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 14 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Ваня Павлова - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Николай Николов - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 20 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1329

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Постановление № 170 от 26.06.2014 г. на Министерски съвет за изменения и допълнения в чл. 36, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и във връзка с чл.36в, ал.1, т.1 и чл.36в, ал.3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Великотърновски общински съвет

 

1. Дава съгласие да бъде променен вида на разкритото, със Заповед № РД 771 от 22.06.2011 г. на Изпълнителния Директор на Агенция за социално подпомагане Защитено жилище, в Държавна психиатрична болница, с. Церова кория, с капацитет 10 места от “Защитено жилище за лица с психични разстройства” на “Защитено жилище за хора с психични разстройства”, в Държавна психиатрична болница,         с. Церова кория, с капацитет 10 места, считано от 01.01.2015 г.       

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски общински съвет за промяна вида на социалната услуга пред Регионална Дирекция за социално подпомагане за изготвяне на Предложение до Агенция за социално подпомагане, съгласно разпоредбите на чл. 36в, ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна на вида на разкритата социална услуга от резидентен тип „Защитено жилище“, гр. Дебелец, Вх. № 2996/07.11.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Ваня Павлова - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1330

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Постановление № 170 от 26.06.2014 г. на Министерски съвет за изменения и допълнения в чл. 36, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и във връзка с чл.36в, ал.1, т.1 и чл.36в, ал.3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Великотърновски общински съвет

 

1. Дава съгласие да бъде променен вида на разкритото, със Заповед № РД 502 от 08.08.2006 г. на Изпълнителния Директор на Агенция за социално подпомагане Защитено жилище, с адрес гр. Дебелец, ул. “Ал. Стамболийски” № 1,ет. 1, с капацитет 8 места от “Защитено жилище” на “Защитено жилище за хора с умствена изостаналост”, с адрес гр. Дебелец, ул. “Ал. Стамболийски” № 1, ет. 1, с капацитет 8 места, считано от 01.01.2015 г.     

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски общински съвет за промяна вида на социалната услуга пред Регионална Дирекция за социално подпомагане за изготвяне на Предложение до Агенция за социално подпомагане, съгласно разпоредбите на чл. 36в, ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение на Решение № 802/04.09.2013 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 2997/07.11.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 16 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Ваня Павлова - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1331

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, в изпълнение на Постановление     № 170 от 26.06.2014 г. на Министерски съвет за изменения и допълнения в чл. 36, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, във връзка с одобрените промени в крайния срок за приключване на дейностите по проекти по Компонент 2 и в Националната карта за резидентни услуги и във връзка с чл.36в, ал.1, т.1 и чл.36в, ал.3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Великотърновски общински съвет реши:

1. Изменя Решение № 802/04.09.2013 г. по Протокол № 52 от заседание на Великотърновски общински съвет проведено на 04.09.2013 г., като навсякъде в текста наименованието на социалната услуга “Център за настаняване от семеен тип” І за деца и младежи с увреждания се заменя с “Център за настаняване от семеен тип” І за деца/ младежи с увреждания.

2. В т.1, т.3 и т. 4, думите “считано от 01.11.2014 г. се заменят с думите “считано от 01.11.2015 г. “

В останалата си част Решението остава непроменено.

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение на Решение № 803/04.09.2013 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 2998/07.11.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Ваня Павлова - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1332

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, в изпълнение на Постановление     № 170 от 26.06.2014 г. на Министерски съвет за изменения и допълнения в чл. 36, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, във връзка с одобрените промени в крайния срок за приключване на дейностите по проекти по Компонент 2 и в Националната карта за резидентни услуги и във връзка с чл.36в, ал.1, т.1 и чл.36в, ал.3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Великотърновски общински съвет реши:

1. Изменя Решение № 803/04.09.2013 г. по Протокол № 52 от заседание на Великотърновски общински съвет проведено на 04.09.2013 г., като навсякъде в текста наименованието на социалната услуга “Център за настаняване от семеен тип” ІІ за деца и младежи с увреждания се заменя с “Център за настаняване от семеен тип” ІІ за деца/ младежи без увреждания.

2. В т.1, т. 3 и т. 4 думите “считано от 01.11.2014 г. се заменят с думите “считано от 01.11.2015 г. “

В останалата си част Решението остава непроменено.

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение на Решение № 804/04.09.2013 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 2999/07.11.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 18 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Ваня Павлова - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1333

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, в изпълнение на Постановление    № 170 от 26.06.2014 г. на Министерски съвет за изменения и допълнения в чл. 36, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, във връзка с одобрените промени в крайния срок за приключване на дейностите по проекти по Компонент 2 и в Националната карта за резидентни услуги и във връзка с чл.36в, ал.1, т.1 и чл.36в, ал.3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Великотърновски общински съвет реши:

1. Изменя Решение № 804/04.09.2013 г. по Протокол № 52 от заседание на Великотърновски общински съвет проведено на 04.09.2013 г., като навсякъде в текста наименованието на социалната услуга “Център за настаняване от семеен тип” ІІІ за деца и младежи с увреждания се заменя с “Център за настаняване от семеен тип” ІІІ за деца/младежи без увреждания.

2. В т.1, т.3 и т. 4, думите “считано от 01.11.2014 г. се заменят с думите “считано от 01.11.2015 г. “

В останалата си част Решението остава непроменено.

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение на Решение № 963/19.12.2013 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 3000/07.11.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Ваня Павлова - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1334

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Постановление № 170 от 26.06.2014 г. на Министерски съвет за изменения и допълнения в чл. 36, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и във връзка с чл.36в, ал.1, т.1 и чл.36в, ал.3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Великотърновски общински съвет реши:

 

1. Изменя Решение № 963/19.12.2013 г. по Протокол № 59 от заседание на Великотърновски общински съвет проведено на 19.12.2013 г., като навсякъде в текста думите “Център за настаняване от семеен тип” в град Велико Търново, ул. “Никола Габровски” № 49 за лица с лека степен на умствена изостаналост от 18 до 35 години, считано от 01.01.2015 г., с капацитет 10 потребители се замени с думите “Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост”, с адрес град Велико Търново, ул. “Н. Габровски” № 49, западно крило, считано от 01.01.2015 г., с капацитет 10 потребители.    

В останалата си част Решението остава непроменено.

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна на вида на разкритата социална услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип“, гр. В. Търново, Вх. № 3001/07.11.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 20 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Ваня Павлова - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1335

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Постановление № 170 от 26.06.2014 г. на Министерски съвет за изменения и допълнения в чл. 36, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и във връзка с чл.36в, ал.1, т.1 и чл.36в, ал.3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Великотърновски общински съвет

 

1. Дава съгласие да бъде променен вида на разкрития, със Заповед № РД 581 от 22.05.2009 г. на Изпълнителния Директор на Агенция за социално подпомагане “Център за настаняване от семеен тип”, с адрес гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” № 49, източно крило, с капацитет 10 места, считано от 01.01.2015 г. от “Център за настаняване от семеен тип” на “Център за настаняване от семеен тип за деца/ младежи без увреждания”, с адрес гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” № 49, източно крило, с капацитет 10 места, считано от 01.01.2015 г.  

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски общински съвет за промяна вида на социалната услуга пред Регионална Дирекция за социално подпомагане за изготвяне на Предложение до Агенция за социално подпомагане, съгласно разпоредбите на чл. 36в, ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна на вида на разкритата социална услуга от резидентен тип „Центрове за настаняване от семеен тип“, гр. В. Търново, Вх. № 3002/07.11.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Ваня Павлова - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1336

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Постановление № 170 от 26.06.2014 г. на Министерски съвет за изменения и допълнения в чл. 36, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и във връзка с чл.36в, ал.1, т.1 и чл.36в, ал.3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Великотърновски общински съвет:

 

1. Дава съгласие да бъде променен вида на разкрития, със Заповед № РД01-609 от 20.05.2010 г. на Изпълнителния Директор на Агенция за социално подпомагане Център за настаняване от семеен тип, с адрес гр. Велико Търново, ул. “Охрид” № 4,     с капацитет 15 места от “Център за настаняване от семеен тип” І за деца на “Център за настаняване от семеен тип за деца/ младежи без увреждания” І, с адрес гр. Велико Търново, ул. “Охрид” № 4, с капацитет 15 места, считано от 01.01.2015 г.

2. Дава съгласие да бъде променен вида на разкрития, със Заповед № РД01-610 от 20.05.2010 г. на Изпълнителния Директор на Агенция за социално подпомагане Център за настаняване от семеен тип, с адрес гр. Велико Търново, ул. “Ильо войвода” № 4, с капацитет 15 места от “Център за настаняване от семеен тип” ІІ за деца на “Център за настаняване от семеен тип за деца/ младежи без увреждания” ІІ, с адрес гр. Велико Търново, ул. “Ильо войвода” , с капацитет 15 места, считано от 01.01.2015 г.

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски общински съвет за промяна вида на двете социални услуги пред Регионална Дирекция за социално подпомагане за изготвяне на Предложение до Агенция за социално подпомагане, съгласно разпоредбите на чл. 36в, ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна на вида на разкритата социална услуга от резидентен тип „Центрове за настаняване от семеен тип“, гр. В. Търново, Вх. № 3003/07.11.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 22 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Ваня Павлова - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1337

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Постановление № 170 от 26.06.2014 г. на Министерски съвет за изменения и допълнения в чл. 36, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и във връзка с чл.36в, ал.1, т.1 и чл.36в, ал.3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Великотърновски общински съвет

 

1. Дава съгласие да бъде променен вида на разкрития, със Заповед № РД01-84 от 17.01.2011 г. на Изпълнителния Директор на Агенция за социално подпомагане Център за настаняване от семеен тип, с адрес гр. Велико Търново, ул. “Цветарска” № 14, ет. 1, с капацитет 8 места от “Център за настаняване от семеен тип” за деца от 3 до 18 годишна възраст на “Център за настаняване от семеен тип за деца/ младежи без увреждания”, с адрес гр. Велико Търново, ул. “Цветарска” № 14, ет. 1, с капацитет 8 места, считано от 01.01.2015 г.     

2. Дава съгласие да бъде променен вида на разкрития, със Заповед № РД01-85 от 17.01.2011 г. на Изпълнителния Директор на Агенция за социално подпомагане Център за настаняване от семеен тип, с адрес гр. Велико Търново, ул. “Цветарска” № 14, ет. 3, с капацитет 8 места от “Център за настаняване от семеен тип” за деца от 3 до 18 годишна възраст на “Център за настаняване от семеен тип за деца/ младежи без увреждания”, с адрес гр. Велико Търново, ул. “Цветарска” № 14, ет. 3, с капацитет 8 места, считано от 01.01.2015 г.     

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски общински съвет за промяна вида на двете социални услуги пред Регионална Дирекция за социално подпомагане за изготвяне на Предложение до Агенция за социално подпомагане, съгласно разпоредбите на чл. 36в, ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна на вида на разкритата социална услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип“, гр. В. Търново, Вх. № 3004/07.11.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Ваня Павлова - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1338

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Постановление № 170 от 26.06.2014 г. на Министерски съвет за изменения и допълнения в чл. 36, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и във връзка с чл.36в, ал.1, т.1 и чл.36в, ал.3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Великотърновски общински съвет

 

1. Дава съгласие да бъде променен вида на разкрития, със Заповед № РД 01-585 от 27.05.2009 г. на Изпълнителния Директор на Агенция за социално подпомагане Център за настаняване от семеен тип, с адрес гр. Велико Търново, ул. “Любен Каравелов” № 26, с капацитет 8 места от “Център за настаняване от семеен тип” на “Център за настаняване от семеен тип за деца/ младежи без увреждания”, с адрес гр. Велико Търново, ул. “Любен Каравелов” № 26 с капацитет 8 места, считано от 01.01.2015 г.     

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски общински съвет за промяна вида на социалната услуга пред Регионална Дирекция за социално подпомагане за изготвяне на Предложение до Агенция за социално подпомагане, съгласно разпоредбите на чл. 36в, ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Присъждане на Академичната награда на Община Велико Търново за 2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1339

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Статута за Академичната награда на Община Велико Търново, Решение № 12 от 17.11.2014 г. на Академичния съвет на Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, Великотърновски Общински съвет

 

ПРИСЪЖДА

 

Академичната награда на Община Велико Търново в размер на левовата равностойност на 5 000 /пет хиляди/ евро

 

на

 

Елица Димитрова Миланова

Завършила през учебната 2013 – 2014 г. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, специалност „Приложна лингвистика с руски и китайски език”, образователно – квалификационна степен „бакалавър”.

 

Заседанието беше закрито в 12.30 часа поради изчерпване на дневния ред.

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ТОДОР ТОДОРОВ          

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  

 

РУМЕН ДИМИТРОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

МИРОСЛАВ МАРИНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ

/Диляна Милева/