Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 74 от 20.11.2014 г. Решение № 1316

Решение № 1316

Препис-извлечение от Протокол № 74

от заседание на Общински съвет,

проведено на 20.11.2014 година

 

ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.10.2014 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 година

 

РЕШЕНИЕ № 1316

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, Великотърновски общински съвет реши:

1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета към 31.10.2014 годинаи по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 година /Приложение №1/, както следва:]

 

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

§§

Всичко:

ІV тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

2 403

2 403

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

3 636

3 636

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3 636

3 636

- прих.от наеми на земя, в т.ч.:

2406

-1 170

-1 170

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-1 170

-1 170

- прих.от лихви и тек. банкови сметки, в т.ч.:

2408

-63

-63

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-63

-63

Общински такси

2700

1 349

1 349

- за ползване на общежития и др.по образованието, в т.ч.

2708

1 349

1 349

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

1 349

1 349

Други неданъчни приходи

3600

786

786

- получени застрахователни обезщетения за ДМА

3611

23

23

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

23

23

- други неданъчни приходи

3619

763

763

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

763

763

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-81

-81

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-81

-81

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-81

-81

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

4 457

4 457

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

4 457

4 457

 

 

 

 

 

 

 

 

Трансфери м/у бюджети (нето)

6100

86 726

86 726

получени трансфери /+/

6101

86 726

86 726

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6101

86 726

86 726

- вътр. трансф.в системата на първост.р-л

6109

0

0

- Община Велико Търново

6109

-185 378

-185 378

- ЦСУ

6109

39 000

39 000

- Килифарево

6109

143 610

143 610

- Дебелец

6109

2 768

2 768

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ:

 

86 726

86 726

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

 

91 183

91 183

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

§§

Всичко:

ІV тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

69

69

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

2408

69

69

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

69

69

Глоби, санкции и наказателни лихви

2800

100 000

100 000

- глоби, санкции, неустойки, нак. лихви, обезщет. и начети

2802

50 000

50 000

- Община Велико Търново

50 000

50 000

- наказателни лихви за данъци, мита и осигурит. вноски

2809

50 000

50 000

- Община Велико Търново

50 000

50 000

Помощи за дарения и др.суми

4500

5 365

5 365

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

5 365

5 365

-Дирекция "Култура и туризъм"

5 365

5 365

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

105 434

105 434

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

105 434

105 434

Трансфери между бюджети (нето)

- вътр. трансф.в системата на първост.р-л

6109

0

0

- Община Велико Търново

6109

-243 674

-243 674

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6109

28 900

28 900

-Дирекция "Култура и туризъм"

6109

171 178

171 178

- Кметство Килифарево

6109

8 600

8 600

- Група кметства Килифарево

6109

1 580

1 580

- Ресен

6109

33 416

33 416

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ:

 

0

0

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

105 434

105 434

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

 

196 617

196 617

РАЗХОДИ

 

 

 

§§

Всичко:

IІІ тр.

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

1. Функция 2 Отбрана и сигурност

0 лв

Група 5. Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии

0 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-146 378 лв

Кметство Дебелец

2 768 лв

Кметство Килифарево

143 610 лв

2. Функция 3 Образование

91 183 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

91 183 лв

3. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

0 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

0 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-39 000 лв

Център за социални услуги

39 000 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

91 183 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

-309 069 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-309 371 лв

Кметство Килифарево

264 лв

Група кметства Килифарево

38 лв

2. Функция 3 Образование

28 000 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

28 000 лв

3. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

9 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

9 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

9 лв

4. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

13 478 лв

Група 3 Култура

13 478 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и туризъм"

13 478 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

 

 

-267 582 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

75 391 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

75 393 лв

Кметство Килифарево

-264 лв

Група кметства Килифарево

262 лв

2. Функция 2 Отбрана и сигурност

14 896 лв

Група 5. Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии

14 896 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-8 816 лв

Кметство Килифарево

2 300 лв

Група кметства Килифарево

780 лв

Кметство Ресен

20 632 лв

3. Функция 3 Образование

969 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

969 лв

4. Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване

   на околната среда

215 412 лв

Група 1 Жилищно строителство и БКС

213 726 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

199 559 лв

Кметство Килифарево

6 300 лв

Кметство Ресен

7 867 лв

Група 2 Опазване на околната среда

1 686 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-3 731 лв

Група кметства Килифарево

500 лв

Кметство Ресен

4 917 лв

5. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

165 640 лв

Група 1 Почивно дело

2 575 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

2 575 лв

Група 3 Култура

163 065 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и туризъм"

163 065 лв

6. Функция 8 Икономически дейности и услуги

10 708 лв

Група 3 Транспорт и съобщения

3 478 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

3 478 лв

Група 6 Други дейности по икономиката

7 230 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

7 230 лв

7. Функция 9 Разходи, некласифицирани

-110 000 лв

в други функции

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-110 000 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

373 016 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

105 434 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

196 617 лв

 

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 година, съгласно Приложение 1 към настоящото решение.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1316-priloj1.pdf)1316-priloj1.pdf[Приложение № 1]125 Kb