Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 74 от 20.11.2014 г. Решение № 1321

Решение № 1321

Препис-извлечение от Протокол № 74

от заседание на Общински съвет,

проведено на 20.11.2014 година

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1321

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 от Закона за нормативните актове и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновският общински съвет променя на първо четене Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Велико Търново, както следва:

1. Отменят се разпоредбите на чл. 25 ал.1 т. 1, т. 2 и т. 3 от Наредбата

2. Отменят се разпоредбите на чл. 26 ал.1 и ал. 2 от Наредбата.

3. Създават се нови ал.1, ал. 2 и ал.3 към чл. 26 от Наредбата, със следното съдържание:

ал.1. В случаите на чл.25 ал.1 т.5, при условията на чл. 171 т. 5 б. ”б” от ЗДвП, се заплащат разходите направени във връзка с преместването на превозното средство и такса за отговорно пазене.

ал. 2. Разходите направени във връзка с преместването на превозното средство и таксата за отговорно пазене, са за сметка на собственика на превозното средство. Превозното средство може да бъде задържано до заплащане на разходите по чл.26 ал.1.

ал.3 Когато водача се яви на мястото на нарушението преди автомобила му да бъде повдигнат от пътното платно, но е подготвен за това – автомобила се освобождава на място, след заплащане на половината от сумата на разходите по преместването на превозното средство, определени по реда   на чл. 26, ал.4.

4. Досегашната ал. 3 на чл. 26, става ал. 4.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ