Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 74 от 20.11.2014 г. Решение № 1323

Решение № 1323

Препис-извлечение от Протокол № 74

от заседание на Общински съвет,

проведено на 20.11.2014 година

 

ОТНОСНО: Предоставяне права за управление

 

РЕШЕНИЕ № 1323

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.10 ал.5 от НРПУРОИ, чл.41б, ал.2, изречение второ от Закона за народната просвета и ПМС 199/28.08.2012 година, Великотърновски общински съвет предоставя на Директора на СОУ „Емилиян Станев”, с адрес гр. Велико Търново, ул. „Мария Габровска” 1, право на управление върху имот публична общинска собственост, представляващ многофункционална спортна зала, подробно описан в Акт за публична общинска собственост № 5968/17.10.2014 год.

2. Дава съгласие СОУ „Емилиян Станев” гр. Велико Търново да ползва приоритетно новоизградената многофункционална спортна зала за реализиране на задължителен учебен процес, задължително-избираема и свободно-избираема подготовка по физическо възпитание и спорт за времето от 7:00 до 14:00 през учебните дни на годината.

3. Дава съгласие Спортно училище – Велико Търново да ползва приоритетно новоизградената многофункционална спортна зала за провеждане на учебно-тренировъчен процес по спортна подготовка на учениците за времето от 14:00 до 16:00 часа през учебните дни на годината.

4. Дава съгласие многофункционалната спортна зала да се ползва от спортните клубове за провеждане на тренировки, състезания и други мероприятия чрез ОП „Спортни имоти и прояви” гр. Велико Търново за времето от 16:00 часа до 21:00 часа в работни дни и от 09:00 часа до 20:00 часа в почивните дни.

5. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по изпълнение на решението.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ