Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 74 от 20.11.2014 г. Решение № 1324

Решение № 1324

Препис-извлечение от Протокол № 74

от заседание на Общински съвет,

проведено на 20.11.2014 година

 

ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закон за устройство на територията и чл. 43 от НРПУРОИ

 

РЕШЕНИЕ № 1324

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1и ал.3 от ЗОС и чл.2 ал.3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет дава съгласие частите от полски и местни пътища, попадащи в проектен УПИ І-35.32 „за производствено-складови дейности”, в землището на гр. Дебелец, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

2. На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот в обхвата на разработка, приета с Решение №67 по протокол №6 от 25.06.2014 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, като:

2.1. Община Велико Търново прехвърля на „БЕТА ТРЕЙД” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Дебелец, ул. „Миньох” №11, представлявано от управителя Венцислав Кънчев Борисов, правото на собственост върху общински имоти, както следва: общинска земя с обща площ от 210 кв.м., която съгласно ЧИ на ПУП попада в проектен УПИ І-35.32, отреден „за производствено-складови дейности” в землището на гр. Дебелец, както следва: ПИ №035027 – полски път с площ от 83 кв.м. и ПИ №035028 – местен път с площ от 127 кв.м.; срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 2 000 лева без начислен ДДС;

2.2. Всички разноски по сключване на сделката – доплащане с цел уравняване стойността на имотите, предмет на прехвърлителната сделка, ДДС, местен данък, такса по чл.56а от НОАМТЦУ, такса вписване, стойност на изготвените експертни оценки и др., са за сметка на „БЕТА ТРЕЙД” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Дебелец, ул. „Миньох” №11, представлявано от управителя Венцислав Кънчев Борисов.

3. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи предварителен договор на основание чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ – да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от имоти.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ