Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 74 от 20.11.2014 г. Решение № 1326

Решение № 1326

Препис-извлечение от Протокол № 74

от заседание на Общински съвет,

проведено на 20.11.2014 година

 

ОТНОСНО: Допълнение на т.6 от решение № 1203/2014 г. на ВТОбС

 

РЕШЕНИЕ № 1326

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА ,чл. 4, ал. 4 от ЗПСК и чл. 3, т. 6 от Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в община Велико Търново,Великотърновски общински съвет

 

1. Допълва т. 6 от решение № 1203 от 24.07.2014 г. (ДВ, бр.68 / 2014 г. ) със следния текст: ” За обекта се допуска и разсрочено плащане при следните условия: начална вноска – не по-малка от 30 на сто от достигнатата на търга продажна цена (без ДДС), срок за издължаване на остатъка от продажната цена - до 24 месеца, считано от датата на сключване на договора, на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца, считано от предходната вноска по разсроченото плащане.”

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ