Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 74 от 20.11.2014 г. Решение № 1327

Решение № 1327

Препис-извлечение от Протокол № 74

от заседание на Общински съвет,

проведено на 20.11.2014 година

 

ОТНОСНО: Промяна на вида на разкритата социална услуга от резидентен тип “Защитено жилище” в град Дебелец, ул. “Ал. Стамболийски” № 1, ет. 3

 

РЕШЕНИЕ № 1327

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Постановление № 170 от 26.06.2014 г. на Министерски съвет за изменения и допълнения в чл. 36, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и във връзка с чл.36в, ал.1, т.1 и чл.36в, ал.3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Великотърновски общински съвет

 

1. Дава съгласие да бъде променен вида на разкритото, със Заповед № РД 101 от 17.01.2011 г. на Изпълнителния Директор на Агенция за социално подпомагане Защитено жилище, с адрес гр. Дебелец, ул. “Ал. Стамболийски” № 1, ет. 3, с капацитет 8 места от “Защитено жилище за възрастни хора с умствена изостаналост” на “Защитено жилище за хора с умствена изостаналост”, с адрес гр. Дебелец, ул. “Ал. Стамболийски” № 1, ет. 3, с капацитет 8 места, считано от 01.01.2015 г.     

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски общински съвет за промяна вида на социалната услуга пред Регионална Дирекция за социално подпомагане за изготвяне на Предложение до Агенция за социално подпомагане, съгласно разпоредбите на чл. 36в, ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ