Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 74 от 20.11.2014 г. Решение № 1328

Решение № 1328

Препис-извлечение от Протокол № 74

от заседание на Общински съвет,

проведено на 20.11.2014 година

 

ОТНОСНО: Промяна на вида на разкритата социална услуга от резидентен тип “Защитено жилище” в с. Пчелище

 

РЕШЕНИЕ № 1328

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Постановление № 170 от 26.06.2014 г. на Министерски съвет за изменения и допълнения в чл. 36, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и във връзка с чл.36в, ал.1, т.1 и чл.36в, ал.3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Великотърновски общински съвет

 

1. Дава съгласие да бъде променен вида на разкритото, със Заповед № РД 329 от 02.04.2007 г. на Изпълнителния Директор на Агенция за социално подпомагане Защитено жилище в с. Пчелище, с капацитет 12 места от “Защитено жилище” в           с. Пчелище, с капацитет 12 места на “Защитено жилище за хора с умствена изостаналост”, в с. Пчелище, с капацитет 12 места, считано от 01.01.2015 г.           

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски общински съвет за промяна вида на социалната услуга пред Регионална Дирекция за социално подпомагане за изготвяне на Предложение до Агенция за социално подпомагане, съгласно разпоредбите на чл. 36в, ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ