Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 74 от 20.11.2014 г. Решение № 1329

Решение № 1329

Препис-извлечение от Протокол № 74

от заседание на Общински съвет,

проведено на 20.11.2014 година

 

ОТНОСНО: Промяна на вида на разкритата социална услуга от резидентен тип “Защитено жилище” в Държавна психиатрична болница, с. Церова кория

 

РЕШЕНИЕ № 1329

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Постановление № 170 от 26.06.2014 г. на Министерски съвет за изменения и допълнения в чл. 36, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и във връзка с чл.36в, ал.1, т.1 и чл.36в, ал.3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Великотърновски общински съвет

 

1. Дава съгласие да бъде променен вида на разкритото, със Заповед № РД 771 от 22.06.2011 г. на Изпълнителния Директор на Агенция за социално подпомагане Защитено жилище, в Държавна психиатрична болница, с. Церова кория, с капацитет 10 места от “Защитено жилище за лица с психични разстройства” на “Защитено жилище за хора с психични разстройства”, в Държавна психиатрична болница,         с. Церова кория, с капацитет 10 места, считано от 01.01.2015 г.       

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски общински съвет за промяна вида на социалната услуга пред Регионална Дирекция за социално подпомагане за изготвяне на Предложение до Агенция за социално подпомагане, съгласно разпоредбите на чл. 36в, ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ