Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 74 от 20.11.2014 г. Решение № 1331

Решение № 1331

Препис-извлечение от Протокол № 74

от заседание на Общински съвет,

проведено на 20.11.2014 година

 

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 802 по Протокол № 52 от заседание на Великотърновски общински съвет проведено на 04.09.2013 г.

 

РЕШЕНИЕ № 1331

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, в изпълнение на Постановление     № 170 от 26.06.2014 г. на Министерски съвет за изменения и допълнения в чл. 36, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, във връзка с одобрените промени в крайния срок за приключване на дейностите по проекти по Компонент 2 и в Националната карта за резидентни услуги и във връзка с чл.36в, ал.1, т.1 и чл.36в, ал.3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Великотърновски общински съвет реши:

1. Изменя Решение № 802/04.09.2013 г. по Протокол № 52 от заседание на Великотърновски общински съвет проведено на 04.09.2013 г., като навсякъде в текста наименованието на социалната услуга “Център за настаняване от семеен тип” І за деца и младежи с увреждания се заменя с “Център за настаняване от семеен тип” І за деца/ младежи с увреждания.

2. В т.1, т.3 и т. 4, думите “считано от 01.11.2014 г. се заменят с думите “считано от 01.11.2015 г. “

В останалата си част Решението остава непроменено.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ