Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 74 от 20.11.2014 г. Решение № 1337

Решение № 1337

Препис-извлечение от Протокол № 74

от заседание на Общински съвет,

проведено на 20.11.2014 година

 

ОТНОСНО: Промяна на вида на разкритите социални услуги от резидентен тип “Центрове за настаняване от семеен тип” в гр. Велико Търново, ул. “Цветарска” №14, ет. 1 и ет. 3

 

РЕШЕНИЕ № 1337

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Постановление № 170 от 26.06.2014 г. на Министерски съвет за изменения и допълнения в чл. 36, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и във връзка с чл.36в, ал.1, т.1 и чл.36в, ал.3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Великотърновски общински съвет

 

1. Дава съгласие да бъде променен вида на разкрития, със Заповед № РД01-84 от 17.01.2011 г. на Изпълнителния Директор на Агенция за социално подпомагане Център за настаняване от семеен тип, с адрес гр. Велико Търново, ул. “Цветарска” № 14, ет. 1, с капацитет 8 места от “Център за настаняване от семеен тип” за деца от 3 до 18 годишна възраст на “Център за настаняване от семеен тип за деца/ младежи без увреждания”, с адрес гр. Велико Търново, ул. “Цветарска” № 14, ет. 1, с капацитет 8 места, считано от 01.01.2015 г.     

2. Дава съгласие да бъде променен вида на разкрития, със Заповед № РД01-85 от 17.01.2011 г. на Изпълнителния Директор на Агенция за социално подпомагане Център за настаняване от семеен тип, с адрес гр. Велико Търново, ул. “Цветарска” № 14, ет. 3, с капацитет 8 места от “Център за настаняване от семеен тип” за деца от 3 до 18 годишна възраст на “Център за настаняване от семеен тип за деца/ младежи без увреждания”, с адрес гр. Велико Търново, ул. “Цветарска” № 14, ет. 3, с капацитет 8 места, считано от 01.01.2015 г.     

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски общински съвет за промяна вида на двете социални услуги пред Регионална Дирекция за социално подпомагане за изготвяне на Предложение до Агенция за социално подпомагане, съгласно разпоредбите на чл. 36в, ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ