Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 74 от 20.11.2014 г. Решение № 1338

Решение № 1338

Препис-извлечение от Протокол № 74

от заседание на Общински съвет,

проведено на 20.11.2014 година

 

ОТНОСНО: Промяна на вида на разкритата социална услуга от резидентен тип “Център за настаняване от семеен тип” в гр. Велико Търново, ул. “Любен Каравелов” № 26

 

РЕШЕНИЕ № 1338

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Постановление № 170 от 26.06.2014 г. на Министерски съвет за изменения и допълнения в чл. 36, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и във връзка с чл.36в, ал.1, т.1 и чл.36в, ал.3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Великотърновски общински съвет

 

1. Дава съгласие да бъде променен вида на разкрития, със Заповед № РД 01-585 от 27.05.2009 г. на Изпълнителния Директор на Агенция за социално подпомагане Център за настаняване от семеен тип, с адрес гр. Велико Търново, ул. “Любен Каравелов” № 26, с капацитет 8 места от “Център за настаняване от семеен тип” на “Център за настаняване от семеен тип за деца/ младежи без увреждания”, с адрес гр. Велико Търново, ул. “Любен Каравелов” № 26 с капацитет 8 места, считано от 01.01.2015 г.     

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски общински съвет за промяна вида на социалната услуга пред Регионална Дирекция за социално подпомагане за изготвяне на Предложение до Агенция за социално подпомагане, съгласно разпоредбите на чл. 36в, ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ