Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на 75-то заседание - 10.12.2014 г. (проект)

 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на седемдесет и пето заседание, което да се проведе на 10.12.2014 г. /сряда/ от 17.30 часа в Нова зала на общински съвет, при следния проект за

 

 ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Провеждане на Общо събрание на Асоциация по ВИК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци-ООД“, Велико Търново, Вх. № 3026/24.11.2014 г.

 

2. Приемане на Решение във вр. с разпределение на събраните суми по и.д. 293/14 г. по описа на Частен съдебен изпълнител /ЧСИ/ - Д. Бойчев, Вх. № 3031/27.11.2014 г.

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ