Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на 76-то заседание - 18.12.2014 г. (проект)

 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на седемдесет и шесто заседание, което да се проведе на 18.12.2014 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в Голяма зала на Община Велико Търново, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Приемане на график на заседанията на ВТОбС за първо полугодие на 2015 г., Вх. № 3045/05.12.2014 г.

2. Питане от група съветници от БСП, Вх. №3039/04.12.2014 г.

3. Питане от група съветници от БСП, Вх. №3040/04.12.2014 г.

4. Питане от Николай Илчев Илиев – общински съветник, Вх. № 3084/10.12.2014 г.

5. Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Велико Търново и издаване на сертификати клас В по чл. 22з, ал. 1 от ЗНИ на второ четене, Вх. № 3069/08.12.2014 г.

6. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.11.2014 г. и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 г., Вх. № 3044/05.12.2014 г.

7. Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по Програма „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални системи“, Вх. № 3047/05.12.2014 г.

8. Приемане на Правилник за устройството и дейността на ОП „Спортни имоти и прояви“, гр. В. Търново, Вх. № 3036/03.12.2014 г.

9. Приемане на Общинска програма за опазване на околната среда 2015-2020 г., Вх. № 3046/05.12.2014 г.

10. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, гр. В. Търново, Вх. № 3051/05.12.2014 г.

11. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, с. Присово, Вх. № 3052/05.12.2014 г.

12. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Малки чифлик, Вх. № 3062/05.12.2014 г.

13. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Ветринци, Вх. № 3071/08.12.2014 г.

14. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот, с. Пушево, Вх. № 3049/05.12.2014 г.

15. Предложение от Пламен Радонов – общински съветник от Групата на ДЕСНИТЕ, Вх. № 2989/06.11.2014 г.

16. Отдаване на помещения под наем в детските градини на Община Велико Търново за провеждане на театрални постановки от професионални театрални групи, Вх. № 3041/04.12.2014 г.

17. Утвърждаване на разходи по изготвени калкулации от „ОДПГ“ – Велико Търново, Вх. № 3058/05.12.2014 г.

18. Одобряване на Проект за ЧИ на ОУП, с. Шереметя и с. Малки чифлик, Вх. № 3064/05.12.2014 г.

19. Искане от Агенция „Пътна инфраструктура“ във връзка с Лот 80- Рехабилитация и реконструкция на път III-504 „Самоводене – Обединение“, Вх. № 3063/05.12.2014 г.

20. Намаляване на началната цена за продажба на общински нежилищен имот, представляващ „Фризьорски салон“, с. Самоводене, Вх. № 3082/10.12.2014 г.

21. Намаляване на началната цена за продажба на общински нежилищен имот, гр. Килифарево, Вх. № 3083/10.12.2014 г.

22. Приемане на имот в собственост на община Велико Търново, Вх. № 3065/05.12.2014г.

23. Провеждане на процедура по принудително отчуждаване, Вх. № 3048/05.12.2014 г.

24. Публичен търг с явно наддаване за продажба на полезни отпадъци от бракувана тролейбусна мрежа, Вх. № 3070/08.12.2014 г.

25. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Малки чифлик, Вх. № 3054/05.12.2014 г.

26. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Малки чифлик, Вх. № 3055/05.12.2014 г.

27. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Малки чифлик, Вх. № 3056/05.12.2014 г.

28. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Шемшево, Вх. № 3072/08.12.2014 г.

29. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Войнежа, Вх. № 3073/08.12.2014 г.

30. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Габровци, Вх. № 3074/08.12.2014 г.

31. Отдаване под наем на имот-язовир, гр. Дебелец, Вх. № 3057/05.12.2014 г.

32. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Беляковец, Вх. № 3050/05.12.2014г.

33. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Присово, Вх. № 3053/05.12.2014г.

34. Сключване на договори за осъществяване на рекламна дейност за предстоящи културни прояви в Община Велико Търново, Вх. № 3067/08.12.2014 г.

35. Промяна в Статута за Академична награда на Община Велико Търново, Вх. № 3087/11.12.2014 г.

36. Писмо за намерение, Вх. № 2818/19.08.2014 г. и Становище Вх. № 2961/24.10.2014 г.

37. Предоставяне собствеността върху недвижим имот, частна общинска собственост, гр. Дебелец, в изпълнение на съдебно решение, Вх. № 3085/10.12.2014 г.

38. Предоставяне собствеността върху недвижим имот, частна общинска собственост, с. Ветринци, по искане на Общинска служба по земеделие гр. В. Търново, Вх. № 3086/10.12.2014 г

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ