Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 75 от 10.12.2014 г. Решение № 1340

Решение № 1340

Препис-извлечение от Протокол № 75

от заседание на Общински съвет,

проведено на 10.12.2014 година

 

ОТНОСНО: Провеждане на общо събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци – ООД“, Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1340

 

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА във връзка с чл.198в, ал.8 и чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите Великотърновски общински съвет:

 

I. Оправомощава представителя на Община Велико Търново в Асоциацията по ВиК – Кметът на общината, при провеждане на Общото събрание на Асоциацията на 12.12.2014 год. от 14:00 часа в гербовата зала на Областна администрация - Велико Търново да гласува по предложения дневен ред по следния начин:

По т.1 от дневния ред – приемане на бюджета на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци – ООД“, Велико Търново за 2014 год., като вноската на държавата е в размер 2 000/две хиляди/ лв., на основание чл.21, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, а вноските на общините в бюджета на Асоциацията по ВиК са определени съобразно приетото процентното съотношение на гласовете им, както следва:

 

 

Представител на държава/общини

%   съотношение

Размер на вноската в лева / 2014 год./

1.

Държавата, представлявана от Областен управител на област Велико Търново

 

35%

2000

2.

Община Велико Търново

26,71%

1527

3.

Община Горна Оряховица

14,06%

804

4.

Община Елена

2,84%

162

5.

Община Златарица

1,20%

69

6.

Община Лясковец

4,04%

231

7.

Община Павликени

7,19%

411

8.

Община Полски Тръмбеш

4,35%

249

9.

Община Стражица

3,83%

219

10.

Община Сухиндол

0,78%

45

 

– да гласува „за“.

 

По т.2 от дневния ред – приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата и размера на вноските на общините в проектобюджета за 2015 год. на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци – ООД“, Велико Търново, като на основание чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация препоръчителния размер на вноската на държавата да бъде 10 000 /десет хиляди/ лева., а вноските на общините в проектобюджета на Асоциацията по ВиК са определени съобразно приетото процентното съотношение на гласовете им, както следва:

 

Представител на държава/общини

% съотношение

Размер на вноската в лева / 2014 год./

1.

Държавата, представлявана от Областен управител на област Велико Търново

35%

10 000

2.

Община Велико Търново

26,71%

7634

3.

Община Горна Оряховица

14,06%

4019

4.

Община Елена

2,84%

812

5.

Община Златарица

1,20%

343

6.

Община Лясковец

4,04%

1155

7.

Община Павликени

7,19%

2055

8.

Община Полски Тръмбеш

4,35%

1244

9.

Община Стражица

3,83%

1095

10.

Община Сухиндол

0,78%

223

  

– да гласува „за“.

По т.3 от дневния ред – „Други“ – при обсъждане на възникнали въпроси във връзка с бъдещата дейност на Асоциацията по ВиК – да гласува съобразно интересите на Община Велико Търново.

II. В случай, че Кметът на Община Велико Търново не може да вземе участие в заседанието на Общото събрание, насрочено за 12.12.2014 год., определя за негов заместник инж. Динко Василев Кечев – Директор на Дирекция „СУТ“ в Община Велико Търново, който да гласува по посочения в настоящото решение начин.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ