Начало Заседания Протоколи Протокол № 75 от 10.12.2014 г.

ПРОТОКОЛ № 75

 

от седемдесет и петото заседание на Великотърновския общински съвет, проведено на 10.12.2014 г. от 17.40 часа в Новата зала на община Велико Търново. Присъстват 32 общински съветника. Отсъстват г-н Стефан Михайлов, г-н Марян Кенаров, г-н Николай Георгиев, г-н Деян Хаджийски и г-н Йордан Грозданов.

 

Заседанието беше открито от председателя на Общинския съвет – г-н Николай Ашиков, който даде думата на общинските съветници за предложения и изказвания по проекта за дневния ред.

 

1. Провеждане на Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци-ООД“, Велико Търново, Вх. № 3026/24.11.2014 г.

 

2. Приемане на Решение във вр. с разпределение на събраните суми по и.д. 293/14 г. по описа на Частен съдебен изпълнител /ЧСИ/ - Д. Бойчев, Вх. № 3031/27.11.2014 г.

 

Изказвания по проекта за дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общинския съвет подложи дневния ред на гласуване.

Дневният ред на заседанието беше приет с 28 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Провеждане на Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци-ООД“, Велико Търново, Вх. № 3026/24.11.2014 г.

 

2. Приемане на Решение във вр. с разпределение на събраните суми по и.д. 293/14 г. по описа на Частен съдебен изпълнител /ЧСИ/ - Д. Бойчев, Вх. № 3031/27.11.2014 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Провеждане на Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци-ООД“, Велико Търново, Вх. № 3026/24.11.2014 г.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз искам първо да започна със своя публичен протест относно поведението на някои медии, които за пореден път дезинформират обществеността, като по конкретната точка изнасят информация, която не комуникираше с написаното в същата. Какво имам предвид? Ние в момента не създаваме никаква асоциация; тя е създадена много преди днешната дата; а вземаме решение за участие, както е по закон.

Аз проследих и участвах в много от комисиите и не съм съгласен с решението на по-голямата част от колегите, тъй като в проекта за решение, който ни е представен към настоящия момент с вх. № 3026, аз не приемам информация, която не касае община Велико Търново да присъства в решение на ВТОС. Затова ви предлагам да го опростим максимално и да вземем едно законово и целесъобразно решение, в което да не създаваме двусмислие по темата.

По точка 1 от проекта за решение предлагам да отпадне целият текст и да пише само: „гласува - за”.

В точка 2: също да отпадне целият текст и да го направим: „гласува – за”.

По точка 3, която е много интересна и тя ще бъда в унисон с твърденията на един наш колега, който също не приема емоционални изблици да присъстват в решенията на Общинския съвет, аз ще ви зачета само един малък акцент: „При обсъждане на възникнали въпроси във връзка с бъдещата дейност на Асоциацията по ВиК - да гласува съобразно вътрешните си убеждения и интересите на община Велико Търново”. Това според мен е леко абсурдно, затова има два начина: или по точка 3 да гласува „за”, или аз ви предлагам да отпадне: „вътрешните си убеждения”, и да остане само „да гласува съобразно интересите на община Велико Търново”.

Точка „Второ римско” остава.

Правя предложение за нов текст, който да се добави в проекта за решение и който да гласи: „Мандатът на представителя на община Велико Търново да бъде до края на мандата на настоящия Общински съвет”. Мисля, че е коректно, мисля, че е резонно. Така сме го правили и в миналия съвет, предлагам ви да го направим и сега. Ние трябва да се ограничим в рамките на нашия Общинския съвет и не да се разпореждаме в бъдеще несигурно време.

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Кметът е представител на общината и аз мисля, че след като той вече не бъде кмет, то е ясно, че няма да бъде и представител.

 

Г-н ДРАГОШ МЕТОДИЕВ: Аз предлагам да не се правим на психолози, каквито не сме; никой от нас не е. Кметът на общината със своята съвест знае как да гласува. Да не казваме на кмета какво трябва да прави.

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Предлагам да гласуваме поотделно точките в предложението на Румен Димитров.

 

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението на г-н Димитров.

Точка 1: да отпадне текста от предложението за решение и да остане: „гласува – за”.

Предложението на г-н Димитров във връзка с точка 1 беше отхвърлено с 4 „за”, 1 „против”, 25 „въздържал се”.

Предложението на г-н Димитров във връзка с точка 2: да отпадне текстът от предложението за решение и да остане: „гласува – за”.

Предложението беше отхвърлено с 4 „за”, „против” няма, 25 „въздържал се”.

Предложението на г-н Димитров по т. 3 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието със 17 „за”, „против” няма, 12 „въздържал се”.

Четвъртото предложение на г-н Димитров беше подложено на гласуване. Резултатът от гласуването беше следният: 9 „за”, „против” няма, 26 „въздържал се”.

Поради неточност при преброяването предложението беше подложено на прегласуване и отхвърлено с 9 „за”, „против” няма, 21 „въздържал се”.

Основното предложение по т. 1 с вх. № 3026 от 24.11.2014 г. беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Петя Илиева – за, Тихомир Георгиев – за, Красимир Калчев – за, Божидар Ангелов – за, Николен Стойнов – за, Александър Нанков – за, Росен Иванов – за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова – за, Атанас Атанасов – за, Валентин Ламбев – за, Стефан Антонов – за, Лидия Прокопова – против, Желка Денева – за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов – за, Станислав Рашков – за, Калина Широкова – за, Иван Александров – за, Радка Крумова – за, Николай Илчев – за, Драгош Методиев – за, Николай Николов – за, Румен Димитров – въздържал се, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1340

 

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА във връзка с чл.198в, ал.8 и чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите Великотърновски общински съвет:

 

I. Оправомощава представителя на Община Велико Търново в Асоциацията по ВиК – Кметът на общината, при провеждане на Общото събрание на Асоциацията на 12.12.2014 год. от 14:00 часа в гербовата зала на Областна администрация - Велико Търново да гласува по предложения дневен ред по следния начин:

По т.1 от дневния ред – приемане на бюджета на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци – ООД“, Велико Търново за 2014 год., като вноската на държавата е в размер 2 000/две хиляди/ лв., на основание чл.21, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, а вноските на общините в бюджета на Асоциацията по ВиК са определени съобразно приетото процентното съотношение на гласовете им, както следва:

 

 

Представител на държава/общини

% съотношение

Размер на вноската в лева / 2014 год./

1.

Държавата, представлявана от Областен управител на област Велико Търново

 

35%

2000

2.

Община Велико Търново

26,71%

1527

3.

Община Горна Оряховица

14,06%

804

4.

Община Елена

2,84%

162

5.

Община Златарица

1,20%

69

6.

Община Лясковец

4,04%

231

7.

Община Павликени

7,19%

411

8.

Община Полски Тръмбеш

4,35%

249

9.

Община Стражица

3,83%

219

10.

Община Сухиндол

0,78%

45

 

– да гласува „за“.

 

По т.2 от дневния ред – приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата и размера на вноските на общините в проектобюджета за 2015 год. на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци – ООД“, Велико Търново, като на основание чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация препоръчителния размер на вноската на държавата да бъде 10 000 /десет хиляди/ лева., а вноските на общините в проектобюджета на Асоциацията по ВиК са определени съобразно приетото процентното съотношение на гласовете им, както следва:

 

 

Представител на държава/общини

%   съотношение

Размер на вноската в лева / 2014 год./

1.

Държавата, представлявана от Областен управител на област Велико Търново

 

35%

10 000

2.

Община Велико Търново

26,71%

7634

3.

Община Горна Оряховица

14,06%

4019

4.

Община Елена

2,84%

812

5.

Община Златарица

1,20%

343

6.

Община Лясковец

4,04%

1155

7.

Община Павликени

7,19%

2055

8.

Община Полски Тръмбеш

4,35%

1244

9.

Община Стражица

3,83%

1095

10.

Община Сухиндол

0,78%

223

 

   – да гласува „за“.

 

По т.3 от дневния ред – „Други“ – при обсъждане на възникнали въпроси във връзка с бъдещата дейност на Асоциацията по ВиК – да гласува съобразно интересите на Община Велико Търново.

 

II. В случай, че Кметът на Община Велико Търново не може да вземе участие в заседанието на Общото събрание, насрочено за 12.12.2014 год., определя за негов заместник инж. Динко Василев Кечев – Директор на Дирекция „СУТ“ в Община Велико Търново, който да гласува по посочения в настоящото решение начин.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Решение във вр. с разпределение на събраните суми по и.д. 293/14 г. по описа на Частен съдебен изпълнител /ЧСИ/ - Д. Бойчев, Вх. № 3031/27.11.2014 г

 

Г-н Ашиков съобщи становищата на постоянните комисии и поясни: „Д-р Рачева не можа да присъства в една от комисиите и не можа да даде пояснение по въпроса, затова може би комисията по НПУОР е взела такова решение – да не подкрепи предложението, тъй като останалите три комисии разгледаха нещата по съвсем друг начин и подкрепят предложението за решение. Ако трябва допълнително разяснение, д-р Рачева е тук, и ще поясни”.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Аз участвам в тази комисия, която гласува „против”. Искам да кажа, че нашата комисия нямаше становище на кмета. Сега се запознах с материалите, запознах се със становището на кмета, а то няма такова. Той въобще не взема становище, той нито казва „да”, нито казва „не”, значи той няма становище, той казва: „Каквото решение вземе Общинският съвет”.

Четейки материалите обаче, оставаме с убеждение, че даваме право на частния изпълнител да се наруши точка еди-коя си и той да разпределя парите, тези 14 000 лв,. къде да отидат. В разговор с д-р Рачева, аз разбирам, че парите ще отидат в НАП. Никъде не е указано, че парите ще отидат в НАП, няма го в предложението за решение, в предложението на кмета също го няма. Ако има такова нещо, защо кметът тогава говори за частната фирма „Х” – че там отиват парите и т.н.

Освен това, има разминаване и в информацията, която получаваме. Там се казва, че ние сме на първо място с 372 000 лв., на второ място е НАП. Сега научавам от д-р Рачева, че задълженията към Община Велико Търново са само 40 000 лв. Кое е вярно и кое не е вярно? Ако в решението пише: „да се разпределят, без да се спазва привилегията на чл. 459, ал. 2 във вр. ал. 1 от ГПК по отношение на заложния кредитор”, това значи, че парите отиват някъде.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: В мотивите над решението гледайте!

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: В решението го няма.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: След като първият се отказва, парите ще отидат във втория.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Можем да го добавим в решението, щом го има в мотивите.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Ако в решението пише, че парите отиват в НАП, аз ще гласувам „за”.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Имаме ли право да направим това?

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Ние тогава даваме право на частния съдебен изпълнител да прави каквото си иска.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Аз предлагам да дадем думата на юристите и те да кажат имаме ли право да напишем в нашето решение, че следващият разпоредител след нас е НАП.

Г-жа ДЕСИСЛАВА ЙОНКОВА – директор на Дирекция „Правна” в община Велико Търново: Г-н Рашков, във връзка с изразеното от Вас становище искам да поясня, че има становище от страна на кмета, в което изрично е указано, че като принципал на собствеността на медицинското заведение Общинският съвет има възможност да вземе решение, каквото предложение е направил и самият частен съдебен изпълнител. Той приема, че след като общината има залог върху търговското предприятие, в настоящия случай той не може да прави разпределение на тази сума, която е постъпила по неговата банкова сметка, а държавата е присъединен взискател по принцип във всяко едно изпълнително производство. В смисъл: в случай че общината няма съдебно производство срещу болницата, в тази връзка в момента общината не може да насочи изпълнение към тези пари, които са постъпили по сметка на съдия-изпълнителя. Самият той ни уведомява, че ако ние претендираме към тези финансови средства, трябва да си извадим изпълнителен лист, т.е. трябва да представим документ за годно изпълнително основание, като той ни посочва чл. 459 от ГПК. Т.е. трябва да имаме приключила съдебна процедура, независимо по какъв ред е, за да можем ние да поискаме тези пари да постъпят по сметка на общината.

Друг е въпросът дали ние искаме да водим дело срещу болницата и дали впоследствие тези пари ще послужат като обезпечение на наше бъдещо вземане. Т.е. то ще бъде бъдещо, защото ще бъде доказано по съдебен ред. Не навлизам в подробности за самите кредити, договори, тъй като самата аз не съм си изяснила тези отношения между общината, Общинския съвет и болницата. Но държавата е присъединена по това изпълнително производство, което е инициирано от страна на едноличния търговец. Самият едноличен търговец няма да получи нищо, независимо дали общината участва в разпределението, или не, тъй като държавата е присъединен взискател там и в случай че Общинският съвет вземе решение, с което приеме, че не е необходимо на този етап да се ползва тази привилегия, която съдия-изпълнителят е преценил - че общината и Общинският съвет има отношение на медицинското заведение, в този случай всичките пари ще отидат по сметката на НАП, тъй като болницата „Д-р Трейман” дължи пари на НАП, които като стойност са много повече, отколкото е сумата, която е постъпила по сметката на частния съдебен изпълнител. Т.е. при всички положения, ако ние сега решим, че нямаме причини да встъпваме в правата, ако ние решим, че в момента няма да водим съдебни производства срещу болницата на този етап, защото няма законова хипотеза, при която тези пари да бъдат взети от общината към настоящия момент, тъй като ние нямаме изпълнително основание, т.е. причина, поради която да е издаден изпълнителен лист, независимо по какъв съдебен ред – по общия ред или по 417 от ГПК. Вие сте принципал на собствеността и това е еднолично търговско дружество и в тази връзка е въпрос на целесъобразност.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Защо ни питате тогава?

Г-жа ДЕСИСЛАВА ЙОНКОВА: Защото той приема, че в случая тези пари трябва да останат там, докато се прецени. Друг е въпросът, че става въпрос за частен съдебен изпълнител и в тази връзка той може да извършва изпълнителни действия, изразяващи се в справки или други, като разходите, които касаят справки или други изпълнителни действия , т.е. разходите по изпълнението, се явяват преди държавата и преди нас. Т.е. е възможно тези парични средства да намалеят в течение на времето. Те могат да бъдат само за разноски за изпълнението, за друго не могат да бъдат предоставени. В тази връзка е въпрос на целесъобразност дали тези пари да останат в частния съдебен изпълнител, или на този етап да се откажем, за да може да отидат в НАП и да се покрият част от задълженията на това болнично заведение. Изцяло въпрос на целесъобразност.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Да не ме заблуждава г-жа Йонкова. Становището на кмета трябва да бъде такова: да подкрепим ли предложението на д-р Рачева, или да не го подкрепим. Има ли такова? Не. Той казва: „Това е правомощие на Общинския съвет”. Т.е. самият кмет, самата Общинска администрация няма становище.

По-нататък: Какво ни гарантира, че „при спазване привилегията на чл. 459, ал. 2”..., т.е. частният съдебен изпълнител може да отиде на втория, третия, петия и т.н.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: По този член първият човек, който трябва да вземе парите, е общината.

Г-н Ашиков даде думата на д-р Мария Рачева.

Д-р МАРИЯ РАЧЕВА: Първо, аз не съм директор, а управител. Вие сте го гласували и има решение. След това: ние не сме медицинско заведение, ние сме лечебно заведение. Поне юристът тук трябва да знае за какво става дума. Сега понеже никой не знае за какво става дума и понеже тук има неща, които не са така и след като не знаете какво заведение сме и след като не знаете аз каква съм – управител или директор, нека да ви поясня какво съм, след като юристът, който го е писал, го е написал грешно.

Ние сме едно лечебно заведение, което вие ми дадохте преди почти две години, неработещо, с милион и половина дълг. Лечебното заведение заработи и през лятото на тази година ние сме изплатили пари на първите по ред, които имат право да получават пари от запори от съдия-изпълнители – това са заплатите за 2011 г. и всички плащания към персонала. В този момент, в който дружеството излезе на печалба и се писа, че е на печалба, много хора скочиха да съдят дружеството, защото имат да получават средства от времето на д-р Драганчев и те не са разплатени. Естествено че това не може да стане за една година, затова с голяма част от тези хора и тези дружества ние сме подписали съответните документи за разплащане. Един такъв документ е с НАП.

Но се намери една малка обслужваща рентгеновата апаратура фирма, която имаше дългове от времето на д-р Драганчев (ние сега работим с друга фирма, която поддържа рентгеновата апаратура), заведе това дело и го спечели. Няма да казвам по какъв начин, защото всички знаете в какво състояние е правосъдието в момента в държавата, при което тази фирма запорира сметките на търговското дружество. През месец септември съдия-изпълнителят прибра тези пари, които са над 12 000 лв., плюс таксите и неговия хонорар от 2000 лв., които възлязоха на 16 000 лв. След като той си удовлетворил своите такси и таксите на съответните съдебни институции, останаха 13 900 лв. Тези пари седят по сметката на съдия-изпълнителя и понеже той разбра, три месеца след като си държа парите по сметката, за да събират лихви, че няма как да преведе парите на човека, заради който е заведено делото и заради който е взет запора от Здравната каса, и реши да се присъедини към НАП. Там обаче се оказа изведнъж, че ние имаме споразумение с НАП от самото начало, от което аз съм управител и по това споразумение разплащаме по 10 % всеки месец, плюс осигуровките по съответните заплати за месеца, за който разплащаме. Ние в момента разплащаме за по-късни месеци, защото все още не сме се изравнили със заплащането, както е по Здравна каса с другите, защото и там имаме задължения. Той реши, че може да задържи тези пари и да си ги държи по сметката и да ни разиграва всички и от тези пари, които е задържал, така както е написано тук от юристите, всеки месец иска някакви сведения и да черпи всеки месец по 1336 лв., защото това му е таксата, докато те се изчерпят и докато ние платим на НАП 160 000 лв., които остават да дължим.

Това е един много удобен вариант, тъй като държавните такси са наравно и са на първо място и на общината и на НАП. Не зная защо той избра НАП. Според мен, той избра този вариант, за да може да печели пари и време. Тогава реши, че трябва да се обърне към юристите на общината и реши, че общината трябва да му предостави изпълнителен лист за заведено дело срещу търговското дружество „Д-р Трейман” и чак тогава той ще преведе тези средства на общината. Тук искам да кажа, че тези средства, които лечебното заведение дължи на общината, не са такива запори, каквито са на другите - срещу стари кредити или задължения. Това са тези пари, които вие гласувахте тогава, когато аз станах управител, да ги дадете на търговското дружество като кредит, който още не е на падеж и не е изискуем в момента. Това, което е изискуемо в момента към търговското дружество „Д-р Трейман” и е задължение към общината, са само таксите за смет, които са в рамките на 40 000 лв., като за 27 000 лв. ние пак имаме с вас споразумение, т.е. ние ви дължим само 13 000 лв. и не зная как той прецени, че сумата на общината е по-голяма и повече му харесва и реши, че ще играе тази игра, защото на общината сумата била 380 000-400 000 лв. (а тя въобще не е толкова), а на НАП е 260 000 лв.

Затова аз ви моля: за да не станат тези разигравания, за да не злоупотребяват с нашето търпение и с доверието на хората, които в момента работят, болницата работи, изплаща стари дългове, плащаме заплати, болницата е пълна догоре с болни. Да не говорим, че откакто аз съм там, туберкулозата се е увеличила два пъти. Говорим за активна туберкулоза, леглата непрекъснато са пълни и вместо някой да ни помага, в града има хора, които искат да съборят болницата, защото тя има много хубави и апетитни имоти, но за щастие те не могат да стигнат до тях. И понеже не могат да стигнат до имотите, ще се закачат като пиявица и ще теглят от тези пари, които остават при съдия-изпълнителя. Това са 14 000 лв., които остават при съдия-изпълнителя и докато ние се разплатим с НАП, той ще си черпи от тях и накрая даже ще имаме да му даваме. Много ви моля да разрешите!

Вярно, има един пропуск, г-н Рашков, извинявам се, когато аз съм направила това предложение в момента да се откажете от тези средства да бъдат преведени на общината, трябвало е да напиша, че трябва тези средства, след като Общинският съвет се съгласи, да не бъдат преведени в момента на общината заради интересите на търговското дружество, а да бъдат преведени на НАП. Аз ви моля да добавите това към решението и сега да го гласувате!

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Ние не бяхме запознати и нашето становище беше общината да си търси парите. Затова предлагам да се добави предложението на д-р Рачева.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Аз искам да кажа нещо. В случая общината и предприятието трябва да координират действията си да не се стига до подобни случаи. Имаме учреден особен залог на цяло предприятие. Това е специална процедура и в такъв случай трябва веднага да се правят възражения, да не се стига до запори, а да се прекратяват тези дела на херографарните кредитори. Щом има този особен залог, частните съдебни изпълнители не трябва да пипат нищо, не трябва да правят запори и не трябва да изпълняват против предприятието. Това е смисълът на особения залог. Не зная защо се е стигнало дотук – някой нещо не е довидял. Трябва своевременно да се правят възражения по изпълнителните дела. Това обезпечение е най-доброто и то трябва да се ползва и да не се позволява повторно подобни кредитори да събират пари.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Д-р Рачева, имате ли юрист в дружеството?

Д-р МАРИЯ РАЧЕВА: Не, ние имаме юрист на лечебното заведение, който работи на четири часа и го ползваме, за да може той да напише всичко, което е необходимо, което възниква като юридически проблем - обществени поръчки, други дела и т.н., но ние нямаме специален юрист, който да се занимава с тези процеси. Същевременно ползваме консултанти, които са наши приятели, безплатно, защото не можем да си позволим това, което може би трябва да имаме.

Имам и нещо друго предвид. На нас никой не ни съобщава, че се водят такива дела и че се вземат такива решения. Даже от съда не ни съобщават и какво е решението. Ние получаваме само от Здравната каса в момента, в който ни запорират сметките. Така практикуват навсякъде в цялата страна частните съдия-изпълнители.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Направете един допълнителен особен залог на вземането от касата и тогава те не могат да пипат тези пари. Вие имате на цялото предприятие, допълнете го. Това е най-доброто обезпечение, за да не могат да пипат тези пари. Още с призовката за доброволно изпълнение, правите възражението, прилагате договорите и не могат да запорират и да пипат нищо. Дори и да запорират тези пари, първо ще дойдат при нас. Трябва да се реагира максимално бързо, за да не се стигне до други подобни случаи.

Г-жа МАРИЯ РАЧЕВА: Към предложението, което съм направила, в края да добавим думите: „да бъдат преведени на НАП”, или: „като бъдат преведени на НАП”.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Аз предлагам, г-н Чокойски, ако имате свободно време през следващата седмица, да направите една консултация с дружеството.

Предлагам да гласуваме предложението за решение, като направим следното допълнение: след думата „кредитор” поставяме една запетая и записваме: „като бъдат преведени на ТД на НАП”.

 

    Предложението за решение по т. 2 беше подложено на поименно гласуване заедно с цитираното допълнение:

Николай Ашиков – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Петя Илиева – за, Тихомир Георгиев – за, Красимир Калчев – за, Божидар Ангелов – за, Николен Стойнов – за, Александър Нанков – за, Росен Иванов – за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова – за, Атанас Атанасов – за, Валентин Ламбев – за, Стефан Антонов – за, Лидия Прокопова – за, Желка Денева – за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов – за, Станислав Рашков – за, Калина Широкова – за, Иван Александров – за, Радка Крумова – за, Драгош Методиев – за, Николай Николов – за, Румен Димитров – въздържал се, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1341

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет дава съгласието си сумите постъпили по и.д. 293/2014 г. по описа на ЧСИ – Д. Бойчев да се разпределят без да се спазва привилегията на чл. 459, ал. 2 във вр. ал. 1 от ГПК по отношение на заложния кредитор, като бъдат преведени на ТД на НАП.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 18.30 часа.

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

ТОДОР ТОДОРОВ          

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  

 

РУМЕН ДИМИТРОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

МИРОСЛАВ МАРИНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ

/Диляна Милева/