Начало Заседания Графици График на заседанията през І-вото полугодие на 2015 г.

График на заседанията през І-вото полугодие на 2015 г.

 

График на заседанията през І-вото полугодие на 2015 г.

приет с решение № 1342 от 18.12.2014 г.

 

Заседание 29.01.2015 г. Основни точки от дневния ред.

1. Приемане отчет и анализ за изпълнението на бюджета и инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 г.

2. Приемане на бюджета и инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 г.

3. Отчет за дейността на Великотърновски общински съвет и неговите комисии за II –ро полугодие на 2014 г. – съгласно чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА;

4. Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски Общински съвет за II –ро полугодие на 2014 г. и всички неснети от отчет решения;

5. Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост;

6. Отчет за изпълнение годишния план за приватизация за 2014 г.

7. Приемане на годишен план за приватизация за 2015 г.;

 

Заседание 26.02.2015 г. Основни точки от дневния ред.

1. Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на Кмета на Община Велико Търново /съгласно чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА/;

2. Отчет за изпълнението на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС, държавния бюджет и общински средства за програмния период 2007-2013 г.

3. Доклад на Кмета на Общината /съгласно чл. 127, ал. 9 от ЗУТ/ за изпълнение на Общия устройствен план на Общината;

4. Приемане на програма на Народните читалища;

 

Заседание 22.03.2015 г. Тържествено заседание.

1. Удостояване със звание „Почетен гражданин на Велико Търново”;

2. Удостояване с ежегодна награда „Велико Търново”;

 

Заседание 26.03.2015 г. Основни точки от дневния ред.

1. Информация относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет;

2. Отчет на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

3. Отчет за дейността на общинските предприятия през 2014 г.

4. Отчет за дейността на общинска администрация по ликвидирана съсобственост с юридически и физически лица на територията на общината;

 

Заседание 30.04.2015 г. Основни точки от дневния ред.

1. Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за 2014 г.;

2. Информация за дейността на смесените / с участието на Община Велико Търново/ търговски дружества за 2014 г.;

 

Заседание 28.05.2015 г. Основни точки от дневния ред.

1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново за I –во тримесечие на 2015 г.;

2. Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за I –во тримесечие на 2015 г.;

 

Заседание 25.06.2015 г. Основни точки от дневния ред.

1. Информация относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет;

2. Приемане на график за II – ро полугодие на 2015 г. ;