Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на 7-мо заседание - 14.12.2011 г. (проект)

 

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на седмо заседание, което да се проведе на 14.12.2011 г. /сряда/, от 09.00 часа в залата на Община Велико Търново, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

  

1. Приемане на Решение за закриване на Дом за възрастни с умствена изостаналост с. Присово, общ. Велико Търново, считано от 01.02.2012 г., Вх. № 176/06.12.2011 г.

2. Прекратяване на договори за управление, сключени между Управителите на „СБАЛПФЗ Д-р Трейман” ЕООД и „ЦКВЗ-В.Търново” ЕООД и Община Велико Търново и определяне на Управители, Вх. № 209/12.12.2011 г.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

          /НИКОЛАЙ АШИКОВ/