Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 76 от 18.12.2014 г. Решение № 1344

Решение № 1344

Препис-извлечение от Протокол № 76

от заседание на Общински съвет,

проведено на 18.12.2014 година

 

ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.11.2014 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 година

 

РЕШЕНИЕ № 1344

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, Великотърновски общински съвет реши:

 

1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета към 30.11.2014 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 година /Приложение № 1/, както следва:

 

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

§§

Всичко:

IV тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

9 064

9 064

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

9 061

9 061

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

7 375

7 375

- Община Велико Търново

1 686

1 686

- прих.от лихви и тек. банкови сметки, в т.ч.:

2408

3

3

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3

3

Общински такси

2700

1 562

1 562

- за ползване на общежития и др.по образованието, в т.ч.

2708

1 562

1 562

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

1 562

1 562

Други неданъчни приходи

3600

733

733

- други неданъчни приходи

3619

733

733

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

733

733

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-199

-199

- Внесен ДДС (-)

3701

-100

-100

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-100

-100

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-99

-99

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-99

-99

Помощи за дарения и др.суми

4500

4 568

4 568

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

4 568

4 568

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

4 568

4 568

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

15 728

15 728

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

15 728

15 728

 

 

 

 

 

 

 

 

Трансфери м/у бюджети (нето)

6100

10 440

10 440

получени трансфери /+/

6101

10 975

10 975

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6101

12 792

12 792

- Община Велико Търново

6101

-1 817

-1 817

предоставени трансфери /-/

6102

-535

-535

- Община Велико Търново

6102

-535

-535

- вътр. трансф.в системата на първост.р-л

6109

0

0

- Община Велико Търново

6109

-601 699

-601 699

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6109

1 686

1 686

- Килифарево

6109

573 695

573 695

- Дебелец

6109

26 318

26 318

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ:

 

10 440

10 440

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

 

26 168

26 168

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

§§

Всичко:

IV тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

9 149

9 149

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

2408

72

72

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

72

72

- приходи от лихви по срочни депозити

2409

9 068

9 068

- Община Велико Търново

9 068

9 068

- приходи от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина

2410

9

9

- Община Велико Търново

9

9

Други неданъчни приходи

3600

1 690

1 690

- получени застрахователни обезщетения за ДМА

3611

1 453

1 453

- Община Велико Търново

1 453

1 453

- получени други застрахователни обезщетения

3612

237

237

- Община Велико Търново

237

237

Общински такси

2700

612

612

- за притежаване на куче

2717

612

612

- Община Велико Търново

2717

612

612

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

11 451

11 451

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

11 451

11 451

Трансфери между бюджети (нето)

§§

Всичко:

IV тр.

предоставени трансфери /-/

6100

-2 000

-2 000

трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)

6102

-2 000

-2 000

-Дирекция "Култура и туризъм"

-2 000

-2 000

- вътр. трансф.в системата на първост.р-л

6109

0

0

- Община Велико Търново

6109

-58 734

-58 734

-Дирекция "Култура и туризъм"

6109

110 751

110 751

- Кметство Килифарево

6109

1 472

1 472

- Ресен

6109

16 511

16 511

- ОП "Зелени системи"

6109

-70 000

-70 000

Трансфери между бюджети и сметки за СЕС (нето)

6200

326 136

326 136

предоставени трансфери /-/

6202

326 136

326 136

- Община Велико Търново

6202

326 136

326 136

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ:

 

324 136

324 136

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

335 587

335 587

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

 

361 755

361 755

РАЗХОДИ

 

 

 

§§

Всичко:

IV тр.

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

-2 352 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-2 352 лв

2. Функция 2 Отбрана и сигурност

0 лв

Група 5. Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии

0 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-600 013 лв

Кметство Дебелец

26 318 лв

Кметство Килифарево

573 695 лв

3. Функция 3 Образование

28 520 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

28 520 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

26 168 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

-7 091 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-7 091 лв

2. Функция 3 Образование

35 439 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

35 439 лв

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

3. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

129 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

               подпомагане и заетостта

129 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

129 лв

4. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

9 824 лв

Група 3 Култура

9 824 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и туризъм"

9 824 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

 

 

38 301 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

84 454 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

84 128 лв

Кметство Дебелец

-510 лв

Кметство Самоводене

836 лв

2. Функция 2 Отбрана и сигурност

2 520 лв

Група 5. Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии

2 520 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

1 048 лв

Кметство Килифарево

1 472 лв

3. Функция 3 Образование

72 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

72 лв

4. Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване

   на околната среда

148 069 лв

Група 1 Жилищно строителство и БКС

213 775 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

199 326 лв

Кметство Ресен

15 285 лв

Кметство Самоводене

-836 лв

Група 2 Опазване на околната среда

-65 706 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

3 210 лв

ОП "Зелени системи"

-70 000 лв

Кметство Ресен

1 084 лв

5. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

74 482 лв

Група 1 Почивно дело

577 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

577 лв

Група 2 Физическа култура и спорт

5 393 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

4 741 лв

Кметство Дебелец

510 лв

Кметство Ресен

142 лв

Група 3 Култура

68 512 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-30 415 лв

Дирекция "Култура и туризъм"

98 927 лв

6. Функция 8 Икономически дейности и услуги

26 048 лв

Група 3 Транспорт и съобщения

1 919 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

1 919 лв

Група 6 Други дейности по икономиката

24 129 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

24 129 лв

7. Функция 9 Разходи, некласифицирани

-38 359 лв

в други функции

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-38 359 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

297 286 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

335 587 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

361 755 лв

 

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 година, съгласно Приложение 1 към настоящото решение.

3. Променя Приложение 2 от Решение №1279/30.10.2014 год., съгласно Приложение 2 към настоящото решение.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1344-priloj1.pdf)1344-priloj1.pdf[Приложение № 1]127 Kb
Изтегляне на файла (1344-priloj2.pdf)1344-priloj2.pdf[Приложение № 2]57 Kb